Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Language and linguistics today: Translating promotional and advertising materials

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3W-LLT-TPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Language and linguistics today: Translating promotional and advertising materials
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

- at least B2-level competence in Polish, as the course covers English-Polish translation

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in the seminar - 30 hrs

- individual contact with the teacher (Moodle, e-mail, office hours) - 10 hrs


Self-study hours:

- preparation for the test - 20 hrs

- preparation for classes and homework - 65 hrs


Altogether: 125 hrs (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: The student knows approaches to translation of advertising materials, and selected translation strategies and related concepts. (K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: is able to use selected translation tools to analyse the ST and find translation equivalents (K_U01)


U2: is capable of providing alternative Polish equivalents for English ST items typical of a given medium and text-type (for selected areas) (K_U19)


U3: is capable of providing alternative English equivalents for Polish ST items typical of a given medium and text-type (for selected areas) (K_U19)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student

K1: is aware of the level of their knowledge and skills, understands the need for constant learning and is able to work and assume various roles in a team. (K_K01)


K2: is aware of the advantages and disadvantages of common translation strategies, and of the role of cultural adaptation on the reception of translated material (K_K05)

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- participatory lecture


Exploratory teaching methods:

- seminar

- brainstorming

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Seminar in Translation Studies, covering the introduction and key issues and challenges in translation of promotional and advertising materials, major approaches to translation of such texts and various strategies applied by translators in practice.

Pełny opis:

The course concerns translation of advertisements and related promotional materials. The topics will include the differences in Polish and English cultural and linguistic conventions, the profile of the target audience as well as a historical outline of Polish advertising discourse. Theoretical considerations will be accompanied by practical attempts to analyze and translate authentic texts.

Literatura:

Required reading

Chłopicki, Władysław i Jerzy Świątek. 2000. Angielski w polskiej reklamie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Torresi, Ira. 2010. Translating promotional and advertising texts. Manchester: St. Jerome.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- graded final test (50%) - W1, U1, U2, U3

- graded home assignements and preparation for classes (25%) - W1

- participation in classes (25%) – U1, U2, U3, K1, K2

GRADED CREDIT:

fail- below 60 %

satisfactory- 60-69 %

satisfactory plus- 70-74 %

good – 75-84 %

good plus- 85-89 %

very good- 90 and above %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Linke-Ratuszny
Prowadzący grup: Monika Linke-Ratuszny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Linke-Ratuszny
Prowadzący grup: Monika Linke-Ratuszny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)