Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Business English (język specjalistyczny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1S-BE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Business English (język specjalistyczny)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0704-s2ANG1L-JB
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajmość zagadnień ekonomicznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS = 75 godz.


1.2 ECTS = zajęcia

1.8 ECTS = praca własna i zespołowa


Zajęcia:


- uczestnictwo w zajęciach - 30 godz.


Praca własna i zespołowa:

- przygotowanie do zajęć i odrabianie zadań domowych - 13 godz.

- przygotowanie prasówek - 8 godz.

- przygotowanie prezentacji (praca zespołowa) - 12 godz.

- przygotowanie do testów - 9 godz.

- testy - 3 godz.
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu specjalistycznych wariantów języka angielskiego, przede wszystkim dyskursu naukowego oraz języka biznesu. (K_W11)

W2: Student ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej. (K_W12)

W3: Student zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej w stopniu pogłębionym. (K_W13)Efekty uczenia się - umiejętności:

K1: Student potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą. (K_U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego. (K_K04)

K2: Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu. (K_K05)

K3: Student jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. (K_K06)


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów,

- studium przypadku,

- klasyczna metoda problemowa,

- ćwiczeniowa,

- projektu (prezentacja)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie szeregu współczesnych zagadnień ekonomicznych.

Pełny opis:

NAUCZANIE ZDALNE

Celem przedmiotu jest omówienie szeregu współczesnych zagadnień ekonomicznych oraz rozwinięcie umiejętności słuchania, czytania i pisania.

Materiały do zajęć będą umieszczane na platformie Moodle. Student będzie zobowiązany do zapoznania się z materiałami i wykonania związanych z nimi zadań oraz umieszczenia na platformie arkuszy odpowiedzi w ciągu tygodnia od publikacji materiałów. Jeżeli zajdzie taka potrzeba zajęcia mogą odbyć się w formie synchronicznej poprzez MsTeams, w związku z czym student będzie zobowiązany mieć dostęp do ww. platform. Najprawdopodobniej pierwsze zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu MsTeams w celu omówienia wymagań dotycząch przedmiotu.

Zależnie od preferencji studentów, podczas zajęć zostaną poruszone następujące tematy:

1. prezentacje i występowanie publiczne,

2. negocjacje,

3. etyka w biznesie i/ lub sprawiedliwy handel,

4. przestępczość białych kołnierzyków,

5. myślenie projektowe,

6. rodzaje działalności gospodarczej w Polsce,

7. rodzaje działalności gospodarczej w krajach anglosaskich,

8. konsolidacje,

9. rynek pracy,

10. bankowość.

Niektóre tematy mogą zostać omówione na więcej niż jednych zajęciach, a część zajęć zostanie poświęcona na przeprowadzenie testów. Lista tematów może ulec zmianie zależnie od sytuacji.

ZAJĘCIA NA UCZELNI

Celem przedmiotu jest omówienie szeregu współczesnych zagadnień ekonomicznych.

Zależnie od preferencji studentów, podczas zajęć zostaną poruszone następujące tematy (N - zajęcia prowadzone przez nauczyciela, S - zajęcia prowadzone przez studentów w formie prezentacji):

1. prezentacje i występowanie publiczne (T),

2. negocjacje (T),

3. etyka w biznesie i/ lub sprawiedliwy handel (T),

4. przestępczość białych kołnierzyków (T),

5. myślenie projektowe (T),

6. rodzaje działalności gospodarczej w Polsce (S)

7. rodzaje działalności gospodarczej w krajach anglosaskich (S),

8. handel międzynarodowy (S),

9. marketing (S),

10. konsolidacje (T),

11. rynek pracy w Polsce (S),

12. rynek pracy za granicą (S),

13. bankowość (S)

14. kryptowaluty (S)

15. rynek nieruchomości (S)

Literatura:

Obowiązkowa:

Brook-Hart, Guy. Business Benchmark. Advanced. Cambridge University Press, 2012.

Cotton, David and Sue Robbins. Business Class. Nelson Business English, 1993.

Dummett, Paul. Success with BEC. Summertown Publishing, 2008.

Mascull, Bill. Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press, 2004.

artykuły prasowe i podcasty

Dodatkowa:

Jakubiec-Bontko, Joanna. Business Engilsh. Readings. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2007.

Mamet, Piotr (red.). Business English. Handbook. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa, 2006.

Takeuchi, Monika. English in Legal Context. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

ZAJĘCIA ZDALNE

Metody oceniania:

- testy - W1, W3, K1, K3

- prasówki - W1, W2

- zadania - W 1, W2, W3, U1, K1, K2, K3

Kryteria oceniania:

- zadania - student będzie miał tydzień na umieszczenie arkuszy odpowiedzi na platformie Moodle - same zadania nie będą oceniane, niemniej ich niestaranne wykonanie lub regularne zamieszczanie po terminie mogą skutkować obniżeniem oceny.

- prasówki - student musi wybrać dowolny artykuł z anglojęzycznej prasy ekonomicznej oraz sporządzić do niego glosariusz zawierający od 5 do 10 wyrazów i zwrotów ekonomicznych lub akademickich. Wymóg nie dotyczy zajęć, które odbędą się w pierwszym i ostatnim tygodniu semestru oraz zajęć, które odbędą się w tygodniach, w których będą miały miejsce testy. Niestaranny dobór materiałów lub przedstawienie prasówki po terminie będzie skutkować obniżeniem łącznej oceny za wszystkie prasówki.

- testy - po omówieniu każdych kolejnych trzech do pięciu tematów, student musi złożyć test ze słownictwa dostępny na platformie Moodle. Po realizacji danego tematu, wymagane słownictwo zostanie umieszczone w google.doc

W przypadku niezaliczenia testu, student ma prawo do jednej poprawki.

Student musi uzyskać średnią na poziomie przynajmniej 60% z wszystkich ocenianych zadań (prasówki, testy).

W przypadku częstego niedopełniania obowiązku składania zadań przez studenta, nauczyciel może odmówić wystawienia oceny końcowej.

Skala oceniania:

2 - poniżej 60%

3 – 60-69%

3+ – 70-75 %

4 – 76-85%

4+ - 86-90%

5 – 91-100%

ZAJĘCIA NA UCZELNI:

Metody oceniania:

- prezentacja (praca w parach) - W1, W2, W3, U1, K1, K2, K3

- testy - W1, W3, K1, K3

- prasówki - W1, W2

Kryteria oceniania:

- prasówki - student musi wybrać dowolny artykuł z anglojęzycznej prasy ekonomicznej oraz sporządzić do niego glosariusz zawierający od 5 do 10 wyrazów i zwrotów ekonomicznych lub akademickich. Wymóg nie dotyczy zajęć, które odbędą się w pierwszym i ostatnim tygodniu semestru; zajęć, podczas których student będzie wygłaszał prezentację oraz zajęć, które odbędą się w tygodniach, w których będą miały miejsce testy. Niestaranny dobór materiałów lub przedstawienie prasówki po terminie będzie skutkować obniżeniem łącznej oceny za wszystkie prasówki.

- prezentacja - we współpracy z wybranym kolegą student przygotowuje około 70-minutową prezentację na wybrany temat znajdujący się na liście w opisie przedmiotu. Prezentacja powinna obejmować wprowadzenie teoretyczne do danego zagadnienia oraz ćwiczenia praktyczne ukierunkowane na kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i/ lub pisania. Po wygłoszonej prezentacji studenci dodają 10 nowych, związanych z tematem słówek do dokumentu, do którego dostęp będzie miała cała grupa (google.doc). Wskazane jest, aby tydzień przed wygłoszeniem prezentacji studenci omówili jej strukturę i zawartość z wykładowcą. Ocena z prezentacji będzie średnią ocen wystawionych przez nauczyciela i kolegów z grupy.

- testy - po omówieniu każdych kolejnych czterech tematów, student musi złożyć test dostępny na platformie Moodle. W przypadku niezaliczenia testu, student może złożyć jedną poprawkę u wykładowcy.

Student musi uzyskać średnią na poziomie przynajmniej 60% z wszystkich ocenianych zadań (prasówki, prezentacja, testy).

Skala oceniania:

2 - poniżej 60%

3 – 60-69%

3+ – 70-75 %

4 – 76-85%

4+ - 86-90%

5 – 91-100%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0704-s2ANG1L-JB
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss a whole range of business-related issues.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss a whole range of business-related issues at the same time developing the speaking, listening, reading, writing, and translation skills. The topics explored will include company types and management, mergers and acquisitions, the stock exchange, international trade, banking, contactless payments, accounting, real estate market and white collar crime.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required:

Dummett, Paul. Success with BEC. Summertown Publishing, 2008.

Mascull, Bill. Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press, 2004.

Takeuchi, Monika. English in Legal Context. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.

press articles and online podcasts

Optional:

Jakubiec-Bontko, Joanna. Business Engilsh. Readings. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2007.

Mamet, Piotr (red.). Business English. Handbook. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa, 2006.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0704-s2ANG1L-JB
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss a whole range of business-related issues.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss a whole range of business-related issues at the same time developing the speaking, listening, reading, writing, and translation skills. The topics explored will include company types and management, mergers and acquisitions, the stock exchange, international trade, banking, contactless payments, accounting, real estate market and white collar crime.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required:

Dummett, Paul. Success with BEC. Summertown Publishing, 2008.

Mascull, Bill. Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press, 2004.

Takeuchi, Monika. English in Legal Context. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.

press articles and online podcasts

Optional:

Jakubiec-Bontko, Joanna. Business Engilsh. Readings. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2007.

Mamet, Piotr (red.). Business English. Handbook. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa, 2006.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0704-s2ANG1L-JB
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss a whole range of business-related issues.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss a whole range of business-related issues at the same time developing the speaking, listening, reading, writing, and translation skills. The topics explored will include company types and management, mergers and acquisitions, the stock exchange, international trade, banking, contactless payments, accounting, real estate market and white collar crime.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required:

Dummett, Paul. Success with BEC. Summertown Publishing, 2008.

Mascull, Bill. Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press, 2004.

Takeuchi, Monika. English in Legal Context. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.

press articles and online podcasts

Optional:

Jakubiec-Bontko, Joanna. Business Engilsh. Readings. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2007.

Mamet, Piotr (red.). Business English. Handbook. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa, 2006.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0704-s2ANG1L-JB
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Zajęcia będą odbywały się za pośrednictwem platformy Moodle i MsTeams.

Moodle:

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1872#section-5

MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae4565746ae494835a76693b0ceb2033e%40thread.tacv2/conversations?groupId=a47157d6-521f-43c1-9828-9972f7666eac&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Nd.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.