Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1S-DJA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka angielskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1189
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

The successful completion of the first semester.

Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:

- Participation in classes – 60 hrs

Self-study hours:

- Preparation for classes and tests – 40 hrs


Altogether: 100 hrs (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

The student:

W1: has basic knowledge of applied linguistics (glottodidactics) (K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student:

U1: can comprehend glottodidactic texts in English (K_U02)

U2: can work and follow the goals and guidelines formulated by the teacher and the mentor (observation of work on projects) (K_U07)

U3: can work in a group taking on different roles (K_U08)

U4: can properly set priorities enabling them to do a teaching task (K_U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student:

K1: is aware of the level of their knowledge and skills, understands the need for continuous training and development (K_K01)

K2: displays and active and independent attitude while taking up typical professional teacher activities (teaching practices) in school situations (K_K05)

K3: in professional teaching situations can acquire information in order to solve cognitive and practical problems (K_K06)

Metody dydaktyczne:

Moodle platform will the basic repository of class materials and channel through which homework will be submitted.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

A series of classes will present basic problems in the practice of English language teaching and will focus on main approaches and methods of foreign language teaching. The aim is to prepare students for teaching English as a foreign language. The course content reflects the knowledge, teaching skills and soft skills enumerated in the Ministry of Science and Higher Education ordinance.

Pełny opis:

Content distribution:

Individual learner differences and multilevel classes D.1/E.1.U7, D.1/E.1.K1

Mixed-ability classes, age and proficiency levels D.1/E.1.W6

Diagnostic testing D.1/E.1.W12

Lesson plans and lesson planning; time management D.1/E.1.W14

Language teaching techniques depending on the skills and the teaching situation D.1/E.1.W5 D.1/E.1.U5, D.1/E.1.U7, D.1/E.1.W6

Teacher's language, effective instructions, teacher talk, TTT vs. STT D.1/E.1.U4. D.1/E.1.W4

Classroom management: interaction. D.1/E.1.W4

Classroom management: whole-class work, pairs and groups D.1/E.1.W7

Classroom management: seating arrangements D.1/E.1.W8

Classroom management: discipline D.1/E.1.W4

Managing student interaction and cooperation D.1/E.1.K5

Teaching aids including ICT resources D.1/E.1.W8

Evaluation of available ICT resources D.1/E.1.K4

Authentic materials texts, audio and video: search, adaptation and creation D.1/E.1.W8

Assessment: roles and functions D.1/E.1.W10

Test design and administration D.1/E.1.W11

Formal school test analysis D.1/E.1.W11

Classroom testing D.1/E.1.U9

Teaching evaluation incl. self-evaluation D.1/E.1.W14

Motivating students D.1/E.1.K7, D.1/E.1.K2.

(If possible, genuine language learners will be invited for practice.)

Literatura:

Required reading (selected sections):

Brown, Douglas, H. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Prentice Hall.

Brown, Douglas, H. 1994. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey: Prentice Hall.

Harmer, Jeremy. 1991. The Practice of English Language Teaching. Londyn, Nowy Jork: Longman.

Komorowska, Hanna. 2002. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Richards, J., Rodgers, T. 1999. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge Language Teaching Library.

Scrivener, J. 2012. Classroom Management Techniques. Cambridge University Press.

Scrivener, J. 2005. Learning Teaching: A guidebook for English language teachers. Macmillan.

Metody i kryteria oceniania:

lesson plans prepared by the students U1, W1

Observation of class-work and presentations of practical tasks K2, K3, U4, U2

Self-assessment and peer-assessment K1, U3

Assessment criteria:

practical test (50 %)

test on theory (50%)

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5

In order to pass the course a student has to attend the classes regularly apart from fulfilling the requirements presented above. In case of missing classes a student is obliged to excuse their absence immediately.

Praktyki zawodowe:

120 hour teaching practice is required; see it USOS description in Praktyki pedagogiczne 2500-s2NA2-PP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piątkowska, Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Katarzyna Piątkowska, Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

See part A

Pełny opis:

Content distribution:

Individual learner differences and multilevel classes D.1/E.1.U7, D.1/E.1.K1

Mixed-ability classes, age and proficiency levels D.1/E.1.W6

Diagnostic testing D.1/E.1.W12

Lesson plans and lesson planning; time management D.1/E.1.W14

Language teaching techniques depending on the skills and the teaching situation D.1/E.1.W5 D.1/E.1.U5, D.1/E.1.U7, D.1/E.1.W6

Teacher's language, effective instructions, teacher talk, TTT vs. STT D.1/E.1.U4. D.1/E.1.W4

Classroom management: interaction. D.1/E.1.W4

Classroom management: whole-class work, pairs and groups D.1/E.1.W7

Classroom management: seating arrangements D.1/E.1.W8

Classroom management: discipline D.1/E.1.W4

Managing student interaction and cooperation D.1/E.1.K5

Teaching aids including ICT resources D.1/E.1.W8

Evaluation of available ICT resources D.1/E.1.K4

Authentic materials texts, audio and video: search, adaptation and creation D.1/E.1.W8

Assessment: roles and functions D.1/E.1.W10

Test design and administration D.1/E.1.W11

Formal school test analysis D.1/E.1.W11

Classroom testing D.1/E.1.U9

Teaching evaluation incl. self-evaluation D.1/E.1.W14

Motivating students D.1/E.1.K7, D.1/E.1.K2.

(If possible, genuine language learners will be invited for practice.)

Literatura:

See part A

Uwagi:

If the class is conducted remotely, remote teaching and testing methods, available through the Moodle platform and MSTeams will be used.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piątkowska, Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Katarzyna Piątkowska, Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

A series of classes will present basic problems in the practice of English language teaching and will focus on main approaches and methods of foreign language teaching. The aim is to prepare students for teaching English as a foreign language. The course content reflects the knowledge, teaching skills and soft skills enumerated in the Ministry of Science and Higher Education ordinance.

Pełny opis:

Content distribution:

Individual learner differences and multilevel classes D.1/E.1.U7, D.1/E.1.K1

Mixed-ability classes, age and proficiency levels D.1/E.1.W6

Diagnostic testing D.1/E.1.W12

Lesson plans and lesson planning; time management D.1/E.1.W14

Language teaching techniques depending on the skills and the teaching situation D.1/E.1.W5 D.1/E.1.U5, D.1/E.1.U7, D.1/E.1.W6

Teacher's language, effective instructions, teacher talk, TTT vs. STT D.1/E.1.U4. D.1/E.1.W4

Classroom management: interaction. D.1/E.1.W4

Classroom management: whole-class work, pairs and groups D.1/E.1.W7

Classroom management: seating arrangements D.1/E.1.W8

Classroom management: discipline D.1/E.1.W4

Managing student interaction and cooperation D.1/E.1.K5

Teaching aids including ICT resources D.1/E.1.W8

Evaluation of available ICT resources D.1/E.1.K4

Authentic materials texts, audio and video: search, adaptation and creation D.1/E.1.W8

Assessment: roles and functions D.1/E.1.W10

Test design and administration D.1/E.1.W11

Formal school test analysis D.1/E.1.W11

Classroom testing D.1/E.1.U9

Teaching evaluation incl. self-evaluation D.1/E.1.W14

Motivating students D.1/E.1.K7, D.1/E.1.K2.

(If possible, genuine language learners will be invited for practice.)

Literatura:

Required reading (selected sections):

Brown, Douglas, H. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Prentice Hall.

Brown, Douglas, H. 1994. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey: Prentice Hall.

Harmer, Jeremy. 1991. The Practice of English Language Teaching. Londyn, Nowy Jork: Longman.

Komorowska, Hanna. 2002. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Richards, J., Rodgers, T. 1999. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge Language Teaching Library.

Richards, J and C. Lockhardt. 1994. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge: Cambridge University Press.

Scrivener, J. 2012. Classroom Management Techniques. Cambridge University Press.

Scrivener, J. 2005. Learning Teaching: A guidebook for English language teachers. Macmillan.

Uwagi:

K. Strzemeski's class materials moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4199

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piątkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Piątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

A series of classes will present basic problems in the practice of English language teaching and will focus on main approaches and methods of foreign language teaching. The aim is to prepare students for teaching English as a foreign language. The course content reflects the knowledge, teaching skills and soft skills enumerated in the Ministry of Science and Higher Education ordinance.

Pełny opis:

Content distribution:

Individual learner differences and multilevel classes D.1/E.1.U7, D.1/E.1.K1

Mixed-ability classes, age and proficiency levels D.1/E.1.W6

Diagnostic testing D.1/E.1.W12

Lesson plans and lesson planning; time management D.1/E.1.W14

Language teaching techniques depending on the skills and the teaching situation D.1/E.1.W5 D.1/E.1.U5, D.1/E.1.U7, D.1/E.1.W6

Teacher's language, effective instructions, teacher talk, TTT vs. STT D.1/E.1.U4. D.1/E.1.W4

Classroom management: interaction. D.1/E.1.W4

Classroom management: whole-class work, pairs and groups D.1/E.1.W7

Classroom management: seating arrangements D.1/E.1.W8

Classroom management: discipline D.1/E.1.W4

Managing student interaction and cooperation D.1/E.1.K5

Teaching aids including ICT resources D.1/E.1.W8

Evaluation of available ICT resources D.1/E.1.K4

Authentic materials texts, audio and video: search, adaptation and creation D.1/E.1.W8

Assessment: roles and functions D.1/E.1.W10

Test design and administration D.1/E.1.W11

Formal school test analysis D.1/E.1.W11

Classroom testing D.1/E.1.U9

Teaching evaluation incl. self-evaluation D.1/E.1.W14

Motivating students D.1/E.1.K7, D.1/E.1.K2.

(If possible, genuine language learners will be invited for practice.)

Literatura:

Required reading (selected sections):

Brown, Douglas, H. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Prentice Hall.

Brown, Douglas, H. 1994. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey: Prentice Hall.

Harmer, Jeremy. 1991. The Practice of English Language Teaching. Londyn, Nowy Jork: Longman.

Komorowska, Hanna. 2002. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Richards, J., Rodgers, T. 1999. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge Language Teaching Library.

Richards, J and C. Lockhardt. 1994. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge: Cambridge University Press.

Scrivener, J. 2012. Classroom Management Techniques. Cambridge University Press.

Scrivener, J. 2005. Learning Teaching: A guidebook for English language teachers. Macmillan.

Uwagi:

K. Strzemeski's class materials moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4199

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)