Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Bałkanów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2511-s1BAL1Z-HB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Bałkanów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok 1 semestr - filologia bałkańska s1
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Od studenta wymagana jest znajomość historii na poziomie szkoły średniej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład - 7 punktów ECTS = ok. 175 godz.

Godziny kontaktowe: 60 godz. + konsultacje: 10 godz. = ok. 70 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do zajęć (przygotowanie do wykładu, czytanie zadanej literatury 30 godz., przygotowanie prac, projektów, referatów – 20 godz.) = 50 godz.

Przygotowanie do zaliczenia częściowych kolokwiów z przedmiotu: ok. 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia po I semestrze - 15

Przygotowanie do zaliczenia egzaminu po II semestrze: ok. 25 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W06 ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi.

K_W08 ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój bałkańskiego obszaru kulturowego.

K_W10 ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi / technik informacyjno-komunikacyjnych.

K_U05 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym.

K_U10 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

K_K03: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe bałkańskiego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie.


Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter wykładu informacyjnego, tj. konwencjonalnego, wykładu problemowego lub konwersatoryjnego.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi na obszarze Bałkanów. Punktem wyjścia są historiografie narodowe, więc w centrum uwagi znajdą się przede wszystkim procesy historyczne, które doprowadziły do powstania współczesnych państw bałkańskich.

Pełny opis:

Wykład ma przede wszystkim na celu omówienie procesów, które wpłynęły na obecny kształt państw Półwyspu Bałkańskiego, z uwzględnieniem ich specyfiki na tle innych geograficznie obszernych i historycznie wyodrębnionych regionów Europy i Azji. Materiał omawiany podczas wykładów będzie obejmował następującą tematykę:

- Starożytność: Grecy i „barbarzyńcy”, Macedończycy i epoka hellenistyczna, Rzym, oraz ich dziedzictwo.

- Biznacjum, wędrówki ludów i przybycie Słowian na Bałkany, wpływ krucjat, Schizma z 1054 roku.

- Wzloty i upadki średniowiecznych państw bałkańskich: Bułgaria, Serbia, Bośnia oraz innych pomniejszych państw.

- Przybycie Osmanów i ukształtowanie nowego porządku politycznego na Bałkanach.

- Bałkany w Imperium Osmańskim do wojen austriacko-osmańskich na przełomie XVII i XVIII w.

- Powiew zmian – Bałkany w XVIII w., osłabienie Imperium Osmańskiego i pojawienie się nowych globalnych graczy: Monarchii Habsburgów i Carskiej Rosji.

- Serbskie i greckie powstania, reformy Tanzymatu w Imperium Osmańskim, pierwsze programy narodowe na Bałkanach.

- Idee i projekty federalistyczne, Ilirizm, Jugoslawizm.

- Księstwo Serbii i Królestwo Grecji – trudne początki.

- Rumunia i Bułgaria – droga do autonomii.

- Wojna rosyjsko-osmańska, Traktat z San Stefano, Kongres Berliński i nastanie nowej rzeczywistości na Bałkanach.

- Albański ruch narody.

- Wielkie Mocarstwa Europejskie – ich polityka na Bałkanach i zachowanie status quo.

- Turecki nacjonalizm – próba uratowania Imperium Osmańskiego.

- Kwestia macedońska.

- 1908 – przełom w Imperium Osmańskim i koniec złudzeń o zachowaniu status quo.

- Wojny bałkańskie i ich konsekwencje.

- Pierwsza wojna światowa na Bałkanach.

- Konferencja Pokojowa w Paryżu: nowy porządek polityczny na półwyspie.

- Pierwsza dekada dwudziestolecia międzywojennego – wojna grecko-turecka, kruchość demokratycznych rządów, słaba gospodarka i próby współpracy regionalnej.

- Druga dekada dwudziestolecia międzywojennego – kemalizm i dyktatury królów.

- Druga wojna światowa na Bałkanach.

- Powstanie demokracji ludowych i wojna domowa w Grecji

- Osobne drogi rządów komunistycznych na Bałkanach – Albania, Bułgaria, Jugosławia i Rumunia.

- Grecja – przezwyciężanie dziedzictwa wojny domowej w drodze do EWG/UE.

- Kryzys lat 80. i upadek reżimów komunistycznych – wspólne cechy i specyfika każdego kraju; polityczne, społeczne i gospodarcze konsekwencje w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

- Upadek Jugosławii – przyczyny, przebieg i konsekwencje.

- Meandry postkomunistycznej transformacji ustrojowej.

- Integracja europejska.

Literatura:

1. W. Balcerak, Powstanie państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1974.

2. H. Batowski, Państwa bałkańskie 1800-1923, Kraków 1938.

3. H. Batowski, Rozpad Austro-Węgier 1914-1918, Wrocław 1965.

4. M. Bobrownicka, Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych, Kraków 1995.

5. R. Clogg, Historia Grecji nowożytnej, Warszawa 2006.

6. A. Cetnarowicz, Odrodzenie narodowe w Dalmacji…, Kraków 2001.

7. J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław 1986.

8. W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław 1986.

9. B. Jelavich, Historia Bałkanów, Vol I i II, Kraków 2005.

10. J. Leśny, J. Hauziński, T. Czekalski, Historia Albanii, Wrocław 2009.

11. J. Rapacka, Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa 1995.

12. K. Simiczejew, Pieśń hajducka Słowian Południowych, Wrocław 1985.

13. J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski T., Historia Słowian południowych i zachodnich, Warszawa 1977.

14. I. Stawowy-Kawka, Historia Macedonii, Wrocław 2000.

15. M. Tanty, Konflikty bałkańskie w latach 1878–1918, Warszawa 1968.

16. M. Tanty, Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003.

17. T. Wasilewski, Historia Bułgarii, Warszawa 1970.

18. M. J. Zacharias, Komunizm, federacja, nacjonalizmy: system władzy w Jugosławii 1943-1991: powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę na zaliczeniu (forma ustna) i egzaminie (forma ustna) studentowi zapewni wykazanie się wiedzą teoretyczną z zakresu realizowanych zagadnień.

Zarówno podczas zaliczenia, jak i egzaminu weryfikowane i oceniane będą efekty uczenia się, które student mógł osiągnąć dzięki uczestniczeniu w zajęciach: K_W06, K_W08, K_W10;

K_U01, K_U05, K_U10.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Karasiński
Prowadzący grup: Artur Karasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cychnerska, Artur Karasiński
Prowadzący grup: Agata Domachowska, Artur Karasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cychnerska, Artur Karasiński
Prowadzący grup: Artur Karasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Pełny opis:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Literatura:

Zgodnie z informacjami ogólnymi sylabusa przedmiotu.

Uwagi:

Zajęcia zdalne z wykorzystaniem technik komunikacji mobilnej (Microsoft Teams, platforma Moodle) oraz poczty internetowej UMK.

Kryteria oceny pracy studenta w trakcie nauki zdalnej pozostają takie same jak w trybie stacjonarnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.