Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka albańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2511-s1BAL2Z-PNJA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka albańskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - II rok 1 semestr - filologia bałkańska s1
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: albański
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie w semestrze zimowym 8 punktów ECTS = ok. 200 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 120 godz. + konsultacje: 20 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do zajęć, przygotowanie zadań domowych, zdobywanie informacji we własnym zakresie m.in. w zasobach internetowych i bibliotece: 40 godz.

Przygotowanie do zaliczenia semestralnego: 20 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student w III semestrze nauki przedmiotu realizuje efekty:

W04: zdobywa zawansowaną wiedzę o literaturze albańskiej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów (K_W04),

W09: zdobywa zawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze albańskiego obszaru językowego (np., media, teatr, film) (K_W09).Student po ukończeniu całego przedmiotu zdobywa wiedzę w zakresie:

W01: ma zaawansowaną wiedzę o języku albańskim (K_W01)

W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka albańskiego i jego obszaru kulturowego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

W03: ma zawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i bałkanologii (K_W03)

W04: ma zawansowaną wiedzę o literaturze albańskiej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów (K_W04)

W08: ma zawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój albańskiego obszaru kulturowego (K_W08)

W09: ma zawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze albańskiego obszaru językowego (np., media, teatr, film) (K_W09)

W10: ma zawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W10)

W11: ma zawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W11)

W12: ma zawansowaną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych (K_W12)

W13: zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zawansowanym (K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student w III semestrze nauki przedmiotu realizuje efekty:

U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z albańskiego obszaru kulturowego (K_U02),

U15: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku albańskim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U15),

U16: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku albańskim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U16).


Student po ukończeniu całego przedmiotu zdobywa umiejętności w zakresie:

U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi / technik informacyjno-komunikacyjnych (K_U01)

U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z albańskiego obszaru kulturowego (K_U02)

U03: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U03)

U04: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języków bałkańskiego obszaru kulturowego (K_U04)

U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i albańskim (K_U05)

U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)

U08: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_U08)

U10: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U10)

U15: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku albańskim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U15)

U16: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku albańskim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U16)

U18: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację (K_U18)

U19: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 lub wyższym w objętych programem nauczania językach bałkańskich (K_U19)

U20: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się

językiem albańskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U20)

U21: potrafi tłumaczyć z języka albańskiego na język polski (K_U21)

U22: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język albański (K_U22).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student w III semestrze nauki przedmiotu realizuje efekty:

K04: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego bałkańskiego obszaru językowego (K_K04).Student po ukończeniu całego przedmiotu zdobywa kompetencje w zakresie:

K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

K03: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe bałkańskiego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K03)

K04: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego bałkańskiego obszaru językowego (K_K04)

K06: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w bałkańskim obszarze kulturowym (K_K06).Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia rozwijające rozumienie ze słuchu (odsłuchiwanie wybranych nagrań: fragmentów emisji radiowych, telewizyjnych, internetowych czy filmowych)

- ćwiczenia rozwijające poprawność gramatyczną (umiejętność rozpoznawania i stosowania poprawnych form językowych): ćwiczenia gramatyczne, odpowiednie dla poszczególnych zagadnień gramatycznych, np. wstawianie poprawnych form

- ćwiczenia w pisaniu (komponowanie dialogów, krótszych wypracowań)

- ćwiczenia rozwijające komunikację (ćwiczenia w mówieniu, rozszerzanie słownictwa): komunikacja werbalna i niewerbalna, stymulowanie wypowiedzi, bodźce obrazkowe, słowne, dźwiękowe


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- referatu

Skrócony opis:

Rozwijanie słownictwa (np.: geografia Albanii, produkty, dania albańskie, uczucia, szpital, przychodnia, remont domu, urządzanie ogrodu, wakacje, wycieczki, wyjazd za granicę, teatr, kino, sporty, mecze, olimpiada, wybór zawodu, daty); powtarzanie i uzupełnianie informacji gramatycznych.

Pełny opis:

1. Menyra deftore, koha e kryer e thjeshte, zgjedhimi II. Peremri pronor, veta III, shumes, rasa emerore dhe kallezore.

2. Peremri vetor. Veta III dhe trajtat e shkurtra ne kallezore. Koha e kryer e thjeshte e disa foljeve.

3. Peremrat vetore. Veta I, II dhe trajtat e shkurtra ne kallezore.

4.Forma joveprore e foljeve. Zgjedhimi I dhe II. Nje dite pushimi

5. Rasa dhanore. Peremrat pyetes. Peremri vetor. Veta III, njejes e shumes,emerore e dhanore. Trajtat e shkurtra. Koha e kryer e thjeshte e disa foljeve te parregullta. Tek mjeku.

6. Peremrat vetore. Veta I dhe II, njejes e shumes,dhanore. Trajtat e shkurtra. Rasa rrjedhore e peremrave vetore, veta I, II, III. Disa ne kohen e kryer te thjeshte. Trupi i njeriut.

7. Koha e kryer, deftore. Zgjedhimi I dhe II. Formimi i pjesores. Pjesorja e disa foljeve te parregullta. Vepra e Naim Frasherit.

8. Koha e tashme , menyra lidhore.Zgjedhimi I dhe II, veprore dhe joveprore. Rrobat.

Literatura:

I. Radovicka, Z. Karapici, A. Toma "Gjuha shqipe 1";

B. Beci, L. Bubani, Z. Gurabardhi "Gjuha shqipe 5- 8";

B. Beci "Gramatika e gjuhes shqipe per te gjithe";

M. Celiku, M. Karapinjalli, R. Stringa "Gramatika praktike e gjuhes shqipe";

Gj. Shkurtaj, E. Hysa, "Gjuha shqipe per te huajt";

I. Sawicka, J. Mindak "Zarys gramatyki języka albańskiego"

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student osiąga następujące efekty kształcenia:

- ma podstawową wiedzę o języku albanskim (K_W01)

- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka albanskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki (K_W02)

- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym, wpływających na rozwój obszaru kulturowego Albanii i Kosowa (K_W 08, K_W12)

- ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Albanii i Kosowa (K_W09)

- zna podstawowe zasady przekładoznawstwa odpowiednio do zaawansowania językowego (K_W10)

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka albanskiego odpowiednie dla danego poziomu językowego (K_U02)

- potrafi tłumaczyć z języka albanskiego na język polski i z polskiego na język albanski (K_U03, K_U04)

- potrafi pracować według wskazówek i celów formułowanych przez prowadzącego zajęcia (K_U07)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę, wzbogacać i rozwijać swoje umiejętności z zakresu tematyki programu zajęć (K_U08)

- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i albanskim z wykorzystaniem różnych źródeł o stopniu trudności odpowiednim dla danego poziomu językowego (K_U14, K_U15)

- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur (K_U20)

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

- potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role (K_K02)

- potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocene: 2 kolokwia, aktywność podczas zajęć, obecność (student nie może przekroczyć limitu wyznaczonego przez prowadzącego), dyktanda

w przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego sposób oceniania nie ulega zmianie, kolokwia odbędą się w formie pisemnej poprzez Microsoft Teams, wymagana obecność na zajęciach w Microsoft Teams

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Orges Bekteshi, Anna Cychnerska
Prowadzący grup: Orges Bekteshi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozwijanie słownictwa (np.: geografia Albanii, produkty, dania albańskie, uczucia, szpital, przychodnia, remont domu, urządzanie ogrodu, wakacje, wycieczki, wyjazd za granicę, teatr, kino, sporty, mecze, olimpiada, wybór zawodu, daty); powtarzanie i uzupełnianie informacji gramatycznych.

Pełny opis:

1. Menyra deftore, koha e kryer e thjeshte, zgjedhimi II. Peremri pronor, veta III, shumes, rasa emerore dhe kallezore.

2. Peremri vetor. Veta III dhe trajtat e shkurtra ne kallezore. Koha e kryer e thjeshte e disa foljeve.

3. Peremrat vetore. Veta I, II dhe trajtat e shkurtra ne kallezore.

4.Forma joveprore e foljeve. Zgjedhimi I dhe II. Nje dite pushimi

5. Rasa dhanore. Peremrat pyetes. Peremri vetor. Veta III, njejes e shumes,emerore e dhanore. Trajtat e shkurtra. Koha e kryer e thjeshte e disa foljeve te parregullta. Tek mjeku.

6. Peremrat vetore. Veta I dhe II, njejes e shumes,dhanore. Trajtat e shkurtra. Rasa rrjedhore e peremrave vetore, veta I, II, III. Disa ne kohen e kryer te thjeshte. Trupi i njeriut.

7. Koha e kryer, deftore. Zgjedhimi I dhe II. Formimi i pjesores. Pjesorja e disa foljeve te parregullta. Vepra e Naim Frasherit.

8. Koha e tashme , menyra lidhore.Zgjedhimi I dhe II, veprore dhe joveprore. Rrobat.

Literatura:

I. Radovicka, Z. Karapici, A. Toma "Gjuha shqipe 1";

B. Beci, L. Bubani, Z. Gurabardhi "Gjuha shqipe 5- 8";

B. Beci "Gramatika e gjuhes shqipe per te gjithe";

M. Celiku, M. Karapinjalli, R. Stringa "Gramatika praktike e gjuhes shqipe";

Gj. Shkurtaj, E. Hysa, "Gjuha shqipe per te huajt";

I. Sawicka, J. Mindak "Zarys gramatyki języka albańskiego"

Uwagi:

zaliczenie na ocene: 2 kolokwia, aktywność podczas zajęć, obecność (student nie może przekroczyć limitu wyznaczonego przez prowadzącego), dyktanda

w przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego sposób oceniania nie ulega zmianie, kolokwia odbędą się w formie pisemnej poprzez Microsoft Teams, wymagana obecność na zajęciach w Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Orges Bekteshi, Anna Cychnerska
Prowadzący grup: Orges Bekteshi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozwijanie słownictwa (np.: geografia Albanii, produkty, dania albańskie, uczucia, szpital, przychodnia, remont domu, urządzanie ogrodu, wakacje, wycieczki, wyjazd za granicę, teatr, kino, sporty, mecze, olimpiada, wybór zawodu, daty); powtarzanie i uzupełnianie informacji gramatycznych.

Pełny opis:

1. Menyra deftore, koha e kryer e thjeshte, zgjedhimi II. Peremri pronor, veta III, shumes, rasa emerore dhe kallezore.

2. Peremri vetor. Veta III dhe trajtat e shkurtra ne kallezore. Koha e kryer e thjeshte e disa foljeve.

3. Peremrat vetore. Veta I, II dhe trajtat e shkurtra ne kallezore.

4.Forma joveprore e foljeve. Zgjedhimi I dhe II. Nje dite pushimi

5. Rasa dhanore. Peremrat pyetes. Peremri vetor. Veta III, njejes e shumes,emerore e dhanore. Trajtat e shkurtra. Koha e kryer e thjeshte e disa foljeve te parregullta. Tek mjeku.

6. Peremrat vetore. Veta I dhe II, njejes e shumes,dhanore. Trajtat e shkurtra. Rasa rrjedhore e peremrave vetore, veta I, II, III. Disa ne kohen e kryer te thjeshte. Trupi i njeriut.

7. Koha e kryer, deftore. Zgjedhimi I dhe II. Formimi i pjesores. Pjesorja e disa foljeve te parregullta. Vepra e Naim Frasherit.

8. Koha e tashme , menyra lidhore.Zgjedhimi I dhe II, veprore dhe joveprore. Rrobat.

Literatura:

I. Radovicka, Z. Karapici, A. Toma "Gjuha shqipe 1";

B. Beci, L. Bubani, Z. Gurabardhi "Gjuha shqipe 5- 8";

B. Beci "Gramatika e gjuhes shqipe per te gjithe";

M. Celiku, M. Karapinjalli, R. Stringa "Gramatika praktike e gjuhes shqipe";

Gj. Shkurtaj, E. Hysa, "Gjuha shqipe per te huajt";

I. Sawicka, J. Mindak "Zarys gramatyki języka albańskiego"

Uwagi:

zaliczenie na ocene: 2 kolokwia, aktywność podczas zajęć, obecność (student nie może przekroczyć limitu wyznaczonego przez prowadzącego), dyktanda

w przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego sposób oceniania nie ulega zmianie, kolokwia odbędą się w formie pisemnej poprzez Microsoft Teams, wymagana obecność na zajęciach w Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Orges Bekteshi, Anna Cychnerska
Prowadzący grup: Orges Bekteshi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozwijanie słownictwa (np.: geografia Albanii, produkty, dania albańskie, uczucia, szpital, przychodnia, remont domu, urządzanie ogrodu, wakacje, wycieczki, wyjazd za granicę, teatr, kino, sporty, mecze, olimpiada, wybór zawodu, daty); powtarzanie i uzupełnianie informacji gramatycznych.

Pełny opis:

1. Menyra deftore, koha e kryer e thjeshte, zgjedhimi II. Peremri pronor, veta III, shumes, rasa emerore dhe kallezore.

2. Peremri vetor. Veta III dhe trajtat e shkurtra ne kallezore. Koha e kryer e thjeshte e disa foljeve.

3. Peremrat vetore. Veta I, II dhe trajtat e shkurtra ne kallezore.

4.Forma joveprore e foljeve. Zgjedhimi I dhe II. Nje dite pushimi

5. Rasa dhanore. Peremrat pyetes. Peremri vetor. Veta III, njejes e shumes,emerore e dhanore. Trajtat e shkurtra. Koha e kryer e thjeshte e disa foljeve te parregullta. Tek mjeku.

6. Peremrat vetore. Veta I dhe II, njejes e shumes,dhanore. Trajtat e shkurtra. Rasa rrjedhore e peremrave vetore, veta I, II, III. Disa ne kohen e kryer te thjeshte. Trupi i njeriut.

7. Koha e kryer, deftore. Zgjedhimi I dhe II. Formimi i pjesores. Pjesorja e disa foljeve te parregullta. Vepra e Naim Frasherit.

8. Koha e tashme , menyra lidhore.Zgjedhimi I dhe II, veprore dhe joveprore. Rrobat.

Literatura:

I. Radovicka, Z. Karapici, A. Toma "Gjuha shqipe 1";

B. Beci, L. Bubani, Z. Gurabardhi "Gjuha shqipe 5- 8";

B. Beci "Gramatika e gjuhes shqipe per te gjithe";

M. Celiku, M. Karapinjalli, R. Stringa "Gramatika praktike e gjuhes shqipe";

Gj. Shkurtaj, E. Hysa, "Gjuha shqipe per te huajt";

I. Sawicka, J. Mindak "Zarys gramatyki języka albańskiego"

Uwagi:

zaliczenie na ocene: 2 kolokwia, aktywność podczas zajęć, obecność (student nie może przekroczyć limitu wyznaczonego przez prowadzącego), dyktanda

w przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego sposób oceniania nie ulega zmianie, kolokwia odbędą się w formie pisemnej poprzez Microsoft Teams, wymagana obecność na zajęciach w Microsoft Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)