Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER1L-HLNOJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiego obszaru językowego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Uzyskanie zaliczenia z wykładu z historii literatury w semestrze zimowym

Podejście do egzaminu możliwe po zaliczeniu seminarium z lektur.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin = 2 ECTS w sumie: w tym 15 godzin kontaktowych = 0,6 ECTS oraz 35 godzin pracy własnej studenta = 1,4 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student: K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze niemieckiego obszaru językowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i germanistycznego

K_W07 ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii w stopniu zaawansowanym

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój niemieckiego obszaru kulturowego oraz kontaktów polsko-niem.

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze niemieckiego obszaru językowego

K_W10 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student: K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka niemieckiego

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U11 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym

K_U12 umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów

K_U13 umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod

K_U20 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się

w języku niemieckim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student: K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K03 docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym niemieckiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład kursowy z historii literatury niemieckojęzycznej przekrojowo informuje o najważniejszych zjawiskach historycznoliterackich obszaru niemiekojęzycznego od Oświecenia po końca XIX wieku.

Pełny opis:

Wykład stanowi wprowadzenie do historii literatury niemieckiej; podział materiału odpowiada tradycyjnemu podziałowi na epoki, przy czym samo pojęcie epoki poddawane jest refleksji. Prezentacja najważniejszych prądów i tendencji literackich, autorów i ich dzieł powiązana jest z zagadnieniami kontekstu historyczno-kulturowego i społeczno-gospodarczego w danym okresie.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bark, Joachim: Geschichte der deutschen Literatur: Biedermeier-Vormärz/Bürgerlicher Realismus, Stuttgart 2002.

Baumann, Barbara/Oberle, Brigitta: Deutsche Literatur in Epochen. München 1985.

Beutin, Wolfgang u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 1992.

Borchmeyer, Dieter: Weimarer Klassik. Portrait einer Epoche, Weinheim 1998.

Borries, Ernst von/Borries, Erika von: Deutsche Literaturgeschichte 5. Romantik, München 1997.

Borries, Ernst von/Borries, Erika von: Deutsche Literaturgeschichte 3. Die Weimarer Klassik. Goethes Spätwerk, München 1991.

Borries, Ernst von/Borries, Erika von: Deutsche Literaturgeschichte 4. Zwischen Klassik und Romantik: Hölderlin, Kleist, Jean Paul, München 1993.

Borries, Ernst von/Borries, Erika von: Deutsche Literaturgeschichte 5. Romantik, München 1997.

Czarnecka, Mirosława, Historia litratury niemieckiej, Wrocław 2011.

Just, Klaus Günther: Von der Gründerzeit bis zur Gegenwart. Geschichte der deutschen Literatur seit 1871, Bern und München 1973.

Kaiser, Gerhard, Aufklärung, Empfindsamkeit, Sturm und Drang, Tübingen und Basel 1996.

Karthaus, Ulrich: Sturm und Drang. Epoche - Werke – Wirkung, München 2000.

Kluge Rolf Dieter, Świderska Małgorzata Zarys Historii Literatury i Kultury Niemieckiej, Łódź 2010.

Lorenz, Dagmar: Wiener Moderne, Stuttgart 1995.

Mahal, Günther: Naturalismus, München 1996.

Pikulik, Lothar: Frühromantik. Epoche-Werk-Wirkung, München 22000

Rinsum, Annemarie van/Rinsum Wolfgang van: Deutsche Literaturgeschichte, Band 7: Realismus und Naturalismus, München 1994.

Rinsum, Annemarie van/Rinsum Wolfgang van: Deutsche Literaturgeschichte, Band 6: Frührealismus, München 1994.

Rinsum, Annemarie van/Rinsum Wolfgang van: Deutsche Literaturgeschichte, Band 7: Realismus und Naturalismus, München 1994.

Rothmann, Kurt: Kleine Geschichte der dt. Literatur; Stuttgart 1990.

Swales, Martin: Epochenbuch Realismus. Romane und Erzählungen, Berlin 1997.

Wellbery, David E. u.a. (Hg.): Eine neue Geschichte der deutschen Literatur. Berlin 2007.

Zmegac, Viktor: Geschichte der dt. Literatur vom 18. Jh. bis zur Gegenwart; Königstein T/S 1980, Band I, II.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.