Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia Niemiec

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER1L-HN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Niemiec
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Wymagania nie zmieniają się, proszę spojrzeć na lata poprzednie.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student: K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój niemieckiego obszaru kulturowego oraz kontaktów polsko-niem.

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze niemieckiego obszaru językowego

K_W10 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student: K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku niemieckim

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U05 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i niemieckim

K_U10 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U14 potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

K_U20 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się

w języku niemieckim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student: K_K03 docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym niemieckiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K06 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się po niemieckim obszarze językowym

K_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

K_K08 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Włodzimierz Zientara
Prowadzący grup: Włodzimierz Zientara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Semestr letni obejmuje materiał od Oświecenia po rok 1945.

Pełny opis:

Przykładowe tematy, realizowane w semestrze letnim:

Der aufgeklärte Absolutismus in deutschen Staaten

Französische Revolution und Napoleons I. Eroberungen in Deutschland

Die Freiheitskriege

Der Wiener Kongress und der Deutsche Bund

Industrialisierung der deutschen Lande

Das Streben nach der politischen Einheit

Die Märzrevolution

Anfänge der Arbeiterbewegung

Bismarck und die preußische Lösung der deutschen Einheit

Der Deutsch-Französische Krieg

Gründung des zweiten Deutschen Reiches

Gründer und Sozialdemokraten

Kulturkampf und Sozialistengesetz

Technische Errungenschaften des 19. Jahrhunderts, erste Nobelpreisträger am Anfang des 20.Jahrhunderts

Wilhelm II.: Weltmachtpolitik

Der deutsche Nationalismus: seine Ideen und Institutionen

Auf dem Wege zum europäischen Konflikt

Der Erste Weltkrieg

Die Novemberrevolution in Deutschland

Versailler Vertrag und Weimarer Republik

Die Folgen des verlorenen Krieges: gesellschaftliche Frustration

Nationalsozialisten Adolf Hitlers

Deutschland im Nachkriegs-Europa

Die „Machtübernahme“ und der totalitäre Staat

Ausdehnung des Herrschaftsbereichs. Vorbereitung zum Krieg

Der Zweite Weltkrieg, erste Phase: Polen, der Norden und Westen, die Balkanhalbinsel

Der Zweite Weltkrieg, zweite Phase: gegen UdSSR und USA

Der Zweite Weltkrieg, dritte Phase: die Wende und die Niederlage

Literatura:

J.Serczyk, W.Zientara, Kurzer Abriss der deutschen Geschichte bis 1945 für Germanistik-Studenten, Toruń 2006

Helmut M.Müller, Schlaglichter der deutschen Geschichte, Bundeszentrale für Politische Bildung, 2009

Literaturę uzupełniającą dostarcza prowadzący zajęcia.

Literaturę wzbogacają filmy, proponowane studentom do wyboru.

Uwagi:

Semestr letni kończy się praca pisemną, zaliczeniem semestru i egzaminem ustnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Włodzimierz Zientara
Prowadzący grup: Włodzimierz Zientara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Semestr letni obejmuje materiał od Oświecenia po rok 1945.

Pełny opis:

Przykładowe tematy, realizowane w semestrze letnim:

Der aufgeklärte Absolutismus in deutschen Staaten

Französische Revolution und Napoleons I. Eroberungen in Deutschland

Die Freiheitskriege

Der Wiener Kongress und der Deutsche Bund

Industrialisierung der deutschen Lande

Das Streben nach der politischen Einheit

Die Märzrevolution

Anfänge der Arbeiterbewegung

Bismarck und die preußische Lösung der deutschen Einheit

Der Deutsch-Französische Krieg

Gründung des zweiten Deutschen Reiches

Gründer und Sozialdemokraten

Kulturkampf und Sozialistengesetz

Technische Errungenschaften des 19. Jahrhunderts, erste Nobelpreisträger am Anfang des 20.Jahrhunderts

Wilhelm II.: Weltmachtpolitik

Der deutsche Nationalismus: seine Ideen und Institutionen

Auf dem Wege zum europäischen Konflikt

Der Erste Weltkrieg

Die Novemberrevolution in Deutschland

Versailler Vertrag und Weimarer Republik

Die Folgen des verlorenen Krieges: gesellschaftliche Frustration

Nationalsozialisten Adolf Hitlers

Deutschland im Nachkriegs-Europa

Die „Machtübernahme“ und der totalitäre Staat

Ausdehnung des Herrschaftsbereichs. Vorbereitung zum Krieg

Der Zweite Weltkrieg, erste Phase: Polen, der Norden und Westen, die Balkanhalbinsel

Der Zweite Weltkrieg, zweite Phase: gegen UdSSR und USA

Der Zweite Weltkrieg, dritte Phase: die Wende und die Niederlage

Literatura:

J.Serczyk, W.Zientara, Kurzer Abriss der deutschen Geschichte bis 1945 für Germanistik-Studenten, Toruń 2006

Helmut M.Müller, Schlaglichter der deutschen Geschichte, Bundeszentrale für Politische Bildung, 2009

Literaturę uzupełniającą dostarcza prowadzący zajęcia.

Literaturę wzbogacają filmy, proponowane studentom do wyboru.

Uwagi:

Semestr letni kończy się praca pisemną, zaliczeniem semestru i egzaminem ustnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Włodzimierz Zientara
Prowadzący grup: Włodzimierz Zientara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Semestr letni obejmuje materiał od Oświecenia po rok 1945.

Pełny opis:

Przykładowe tematy, realizowane w semestrze letnim:

Der aufgeklärte Absolutismus in deutschen Staaten

Französische Revolution und Napoleons I. Eroberungen in Deutschland

Die Freiheitskriege

Der Wiener Kongress und der Deutsche Bund

Industrialisierung der deutschen Lande

Das Streben nach der politischen Einheit

Die Märzrevolution

Anfänge der Arbeiterbewegung

Bismarck und die preußische Lösung der deutschen Einheit

Der Deutsch-Französische Krieg

Gründung des zweiten Deutschen Reiches

Gründer und Sozialdemokraten

Kulturkampf und Sozialistengesetz

Technische Errungenschaften des 19. Jahrhunderts, erste Nobelpreisträger am Anfang des 20.Jahrhunderts

Wilhelm II.: Weltmachtpolitik

Der deutsche Nationalismus: seine Ideen und Institutionen

Auf dem Wege zum europäischen Konflikt

Der Erste Weltkrieg

Die Novemberrevolution in Deutschland

Versailler Vertrag und Weimarer Republik

Die Folgen des verlorenen Krieges: gesellschaftliche Frustration

Nationalsozialisten Adolf Hitlers

Deutschland im Nachkriegs-Europa

Die „Machtübernahme“ und der totalitäre Staat

Ausdehnung des Herrschaftsbereichs. Vorbereitung zum Krieg

Der Zweite Weltkrieg, erste Phase: Polen, der Norden und Westen, die Balkanhalbinsel

Der Zweite Weltkrieg, zweite Phase: gegen UdSSR und USA

Der Zweite Weltkrieg, dritte Phase: die Wende und die Niederlage

Literatura:

J.Serczyk, W.Zientara, Kurzer Abriss der deutschen Geschichte bis 1945 für Germanistik-Studenten, Toruń 2006

Helmut M.Müller, Schlaglichter der deutschen Geschichte, Bundeszentrale für Politische Bildung, 2009

Literaturę uzupełniającą dostarcza prowadzący zajęcia.

Literaturę wzbogacają filmy, proponowane studentom do wyboru.

Uwagi:

Semestr letni kończy się praca pisemną, zaliczeniem semestru i egzaminem ustnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)