Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER1L-PNJN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 15.00 LUB 18.00 LUB 16.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Zaliczenie 1 semestru praktycznej nauki języka niemieckiego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

350 godzin, w tym:

zajęcia: 180 godz.=7,2 ECTS

godziny kontaktowe z konsultacjami: 10= 1,4 ECTS

praca własna studenta: 160 godz.= 6,4 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

K_W01: ma podstawową wiedzę o języku/ językach danego obszaru

kulturowego

K_W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego

języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W10: zna podstawowe zasady przekładoznawstwa

K_W11: ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka/języków danego obszaru kulturowego na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język/języki danego

obszaru kulturowego

K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik

komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku

rodzimym i obcym

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku

polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z

kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się

w języku/językach danego obszaru kulturowego (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany

międzynarodowej)

K_U21: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka/języków

danego obszaru kulturowego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do

sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym


Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne to:

- czytanie i słuchanie tekstów, streszczanie ich, związane z nimi ćwiczenia;

- ćwiczenia utrwalające w zakresie fleksji, użycia rodzajnika, składni i fonetyki;

- produkowanie własnych tekstów ustnie i pisemnie;

- rozmowy w grupach na określony temat;

- uczenie się na pamięć krótkich tekstów.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest dalsze doskonalenie kompetencji językowych studentów w zakresie wszystkich czterech sprawności językowych, składających się na zdolność komunikowania, czyli rozumienia tekstu mówionego, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania.

Pełny opis:

Kontynuowane jest powtarzanie i ćwiczenie struktur gramatycznych, zarówno w formie ukierunkowanych ćwiczeń, jak i na podstawie tekstów. Teksty pisane służą także do poszerzania słownictwa, podobnie jak różne pliki audio i video. Stosowane materiały obejmują teksty publicystyczne, naukowe i literackie, autentyczne teksty mówione, jak również krótkie filmy i podcasty; wszystkie one są odpowiednio dydaktyzowane. Studenci ćwiczą także mówienie i pisanie, przedstawiając sytuacje i wydarzenia, które relacjonują, opisują lub o nich opowiadają. Ważnym punktem jest poprawa wymowy i uświadomienie fizjologicznych warunków realizacji dźwięków w języku niemieckim w porównaniu z językiem polskim.

Literatura:

Wykładowcy wykorzystują na zajęciach różne teksty, filmy i nagrania dźwiękowe, które z reguły wybierane są w czasie semestru. Ich aktualność i związek z ważnymi wydarzeniami i kontrowersjami w krajach niemieckojęzycznych stanowi przy tym istotne kryterium. Materiały te są przeważnie wyszukiwane przez samych wykładowców albo przez nich pisane. Studentom poleca się także strony internetowe przeznaczone dla cudzoziemców uczących się języka niemieckiego oraz audycje telewizyjne i radiowe jako pożyteczne pomoce edukacyjne.

Są jednak także stosowane podręczniki i zbiory ćwiczeń spośród następujących pozycji:

Bęza Stanisław, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Buscha Anne/ Szita Szilvia, Begegnungen A2+. Deutsch als Fremdsprache, Schubert Verlag, 2007.

Dreyer Hilke/Schmitt Richard, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik: Neubearbeitung, Hueber Verlag, 2000.

Franke Wolfgang, Birke Fritz, Wenzel Johannes (Hrsg.), Übungen zu Schwerpunkten der deutschen Grammatik Leipzig 1988.

Frey Ewelin, Kursbuch Phonetik. Max Hueber 1996.

Helbig Gerhard/Buscha Joachim, Deutsche Übungsgrammatik. Leipzig 1989.

Kohler K., Einführung in die Phonetik des Deutschen. Berlin 1995.

Krech Eva-Maria, Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig 1982, s. 17–120.

Meil Kläre, Arndt Margit, ABC der schwachen Verben. Hueber 1995.

Meil Kläre, Arndt Margit, ABC der starken Verben. Hueber 1994.

Morciniec G., Prędota S., Podręcznik wymowy niemieckiej. Warszawa 1996.

Schmitt Richard, Weg mit den typischen Fehlern. Teil 1, 2. Hueber 1999.

Stock Eberhard, Phonotek, Deutsch als Fremdsprache 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin sprawdzający wszystkie efekty kształcenia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

aktywny udział w zajęciach (K_K02, K_K08, K_W01, K_W02, K_W10, K_W11, K_U02, K_U05, K_U15, K_U19, K_U21), uzyskanie pozytywnych ocen z krótkich prac kontrolnych w ciągu semestru (K_W01, K_W02, K_U02, K_U05, K_U15), prac pisemnych przygotowywanych w domu (K_W01, K_W02, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U15) oraz "readera" (zmieniający się co roku wybór tekstów wraz z ćwiczeniami).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Natalia Chodorowska, Natalie Kosch, Iwona Kotelnicka-Grzybowska, Anna Mikołajewska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Norkowska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Natalia Chodorowska, Natalie Kosch, Iwona Kotelnicka-Grzybowska, Anna Mikołajewska, Katarzyna Norkowska, Ewelina Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Natalia Chodorowska, Yvonne Kaisinger, Anna Mikołajewska, Emilia Pankanin, Tadeusz Skwara, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Uwagi:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27.05.2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń, egzamin z zajęć PNJN odbędzie się w semestrze letnim 2020 w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Egzamin zostanie przeprowadzony wyłącznie w formie ustnej. Każdy student będzie egzaminowany indywidualnie w trybie wideokonferencji. Wszystkie przewidziane efekty nauczania zostaną stosownie zweryfikowane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Pankanin, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Anna Mikołajewska, Katarzyna Norkowska, Emilia Pankanin, Tadeusz Skwara, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Uwagi:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27.05.2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń, egzamin z zajęć PNJN odbędzie się w semestrze letnim 2020 w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Egzamin zostanie przeprowadzony wyłącznie w formie ustnej. Każdy student będzie egzaminowany indywidualnie w trybie wideokonferencji. Wszystkie przewidziane efekty nauczania zostaną stosownie zweryfikowane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Pankanin, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Yvonne Kaisinger, Anna Mikołajewska, Katarzyna Norkowska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Uwagi:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27.05.2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń, egzamin z zajęć PNJN odbędzie się w semestrze letnim 2020 w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Egzamin zostanie przeprowadzony wyłącznie w formie ustnej. Każdy student będzie egzaminowany indywidualnie w trybie wideokonferencji. Wszystkie przewidziane efekty nauczania zostaną stosownie zweryfikowane.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.