Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium z lektur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER1L-PZL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z lektur
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Zajęcia z modułów I i II do wyboru - I rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Uzyskanie zaliczenia z wykładu z historii literatury w semestrze zimowym

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe

1. godziny z udziałem nauczyciela - 30 godz. (1,2 ECTS)

2. praca indywidualna oraz grupowa przy wykorzystaniu platformy moodle, konsultacje w ramach dyżurów nauczyciela, kontakt mailowy z nauczycielem, korekta tekstów interpretacyjnych przygotowywanych

przez studentów oraz omówienie i analiza prac pisemnych - 25 godzin (1 ECTS)


praca własna: lektura domowa, przygotowanie prac pisemnych, kwerenda biblioteczna - 45 godz. (1,8 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

K_W04: ma podstawowa wiedzę o literaturze danego obszaru kulturowego obejmująca jej periodyzację, genealogię oraz twórczość wybranych autorów;

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii;

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł;

K_U09: umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym;

K_U010: potrafi rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów;

K_U11: umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia towarzyszące wykładowi z historii literatury niemieckiego obszaru językowego

Pełny opis:

Proseminarium z lektur to zajęcia autorskie uzupełniające wykład kursowy z historii literatury niemieckiej, których celem jest nauka dokładnej lektury, analizy i interpretacji tekstów literackich różnych gatunków i epok. Sprawność tę kształci się na wybranych kanonicznych tekstach literackich.

Literatura:

Obowiązkowa lista lektur (literatura prymarna) zależy od decyzji prowadzącego. Wybór dokonywany jest na podstawie przyjętej w jednostce listy uwzględnianej na egzaminie z historii literatury na II roku studiów. Lista pozycji fakultatywnych zależy od zainteresowań studentów.

I. Koszyk dramatyczny

1.Gotthold Ephraim Lessing: Minna von Barnhelm; Emilia Galotti; Nathan der Weise

2.Friedrich Schiller: Die Räuber; Kabale und Liebe; Don Carlos; Maria Stuart

3. Heinrich von Kleist: Prinz Friedrich von Homburg; Der zerbrochene Krug

4. Georg Büchner: Woyzeck; Dantons Tod

5. Frank Wedekind: Frühlings Erwachen

6. Gerhart Hauptmann: Vor Sonnenaufgang; Die Weber; Der Biberpelz

7. Arthur Schnitzler: Anatol; Der Reigen

II. Johann Wolfgang Goethe: Faust I, Faust II (5. Akt)

III. Koszyk krótszych form prozatorskich do początku XX w.

1. Heinrich von Kleist: Die Marquise von O.; Das Erdbeben in Chili; Der Findling; Michael Kohlhaas

2. Ludwig Tieck: Der blonde Eckbert

3. Clemens Brentano: Gockel, Hinkel und Gackeleia

4. E. T. A. Hoffmann: Der goldene Topf

5. Gerhart Hauptmann, Bahnwärter Thiel

IV. Koszyk powieściowy

1. Johann Wolfgang Goethe: Die Leiden des jungen Werthers

2. Novalis: Heinrich von Ofterdingen

3. Friedrich Schlegel: Lucinde

4. Theodor Fontane: Effi Briest; Schach von Wuthenow; Frau Jenny Treibel; Stechlin

V. Koszyk paraliteracki starszy

1. Georg Christoph Lichtenberg: Aphorismen (wybór)

2. Fragmenty Friedrich Schlegel, Novalis (wybór)

3. Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra (fragmenty); Menschliches, Allzumenschliches (fragmenty)

Wymagane pozycje bibliograficzne, które nie należą do zbiorów biblioteki UMK, zostaną udostępnione studentom przez poszczególnych wykładowców.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje wszystkie efekty kształcenia (K_W04, K_W07, K_U01, K_U09, K_U010, K_U11,K_K02).

Wiedza i umiejętności sprawdzane są za pomocom kolokwiów, prac pisemnych (interpretacyjnych) oraz w ramach zajęć. Warunkiem zaliczenia jest również aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Aktywny udział w zajęciach, jeden lub dwa sprawdziany w ciągu semestru, zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Podlasiak, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Natalia Chodorowska-Jackiewicz, Marek Podlasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Monika Tokarzewska
Prowadzący grup: Anna Mikołajewska, Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Podlasiak, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Marek Podlasiak, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)