Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER1L-WSJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - I rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin w tym udział w zajęciach - 30 godz. = 1,2 ECTS; godziny kontaktowe z konsultacjami: 10 godz. = 0,4 ECTS

praca własna: godz. 10 godz. = 0,4 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student: K_W01 ma zaawansowaną wiedzę o języku niemieckim

K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i germanistycznego

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i germanistycznego

K_W07 ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student: K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U08 potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_U09 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student: K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K05 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia przybliżają studentom podstawowe teorie i kierunki językoznawcze, z uwzględnieniem poszczególnych dyscyplin językoznawczych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami warsztatu filologa językoznawcy oraz podstawowymi działami językoznawstwa germanistycznego.

Literatura:

Kirsten Adamzik, Sprache: Wege zum Verstehen, Tübingen–Basel 2010

Thomas Berg, Anglistische Sprachwissenschaft, München 2013

Stefanie Dipper, Ralf Klabunde, Wiltrud Mihatsch (Hg.), Eine Einführung (nicht nur) für Germanisten, Romanisten und Anglisten, Berlin 2018

Peter Ernst, Germanistische Sprachwissenschaft. Eine Einführung in die synchrone Sprachwissenschaft des Deutschen, Wien 2011

Manfred Geier, Linguistik. Was sie kann, was sie will, Reinbek 2003

Christian Lehmann, Linguistics, http://www.christianlehmann.eu/ling/index.html

Angelika Linke, Markus Nussbaumer, Paul R. Portmann, Studienbuch Linguistik, Tübingen 2004

Els Oksaar, Zweitspracherwerb. Wege zur Mehrsprachigkeit und zur interkulturellen Verständigung, Stuttgart 2003

Carmen Scherer, Korpuslinguistik, 2. Aufl., Heidelberg 2014

Peter Schlobinski, Grundfragen der Sprachwissenschaft. Eine Einführung in die Welt der Sprache(n), Göttingen‒Bristol 2014

Monika Schwarz, Jeannette Chur, Semantik. Ein Arbeitsbuch, 5. Aufl., Tübingen 2007

Heinz Vater, Einführung in die Sprachwissenschaft, 4. Aufl., München 2002

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

Podstawy zaliczenia:

Obecność na zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności) oraz zaliczenie pisemnego testu na co najmniej 50%.

Kryteria oceny testu:

50-60% - ocena dostateczna

61-70% - ocena dostateczna plus

71-80% - ocena dobra

81-90% - ocena dobra plus

91-100% - ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kubicka, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Emilia Kubicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Języki i ich klasyfikacje.

2. Nabywanie języka i dwujęzyczność.

3. Struktura języka.

4. Działy językoznawstwa.

5. Parole: korpusy językowe.

6. Langue: słownikowe interpretacje systemu językowego.

7. Wokół znaczenia w języku.

8. Relacje semantyczne.

9. Pragmatyka: akty mowy.

Literatura:

Thomas Berg, Anglistische Sprachwissenschaft, München 2013

Łucja Biel, Translatoryka korpusowa, „Rocznik Przekładoznawczy” 2015, t. 10, s. 15‒40

Ireneusz Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998

Maciej Grochowski, Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982

Renata Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, wyd. 3 popr., Warszawa 2001

Ida Kurcz, Jakie problemy psychologiczne może rodzić dwujęzyczność?, [w:] Ida Kurcz (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk 2007, s. 9‒39

Marie-Anne Paveau, Georges-Elia Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, przeł. Iwona Piechnik, Kraków 2009

Tadeusz Piotrowski, Ekwiwalencja w słownikach dwujęzycznych, [w:] Wojciech Chlebda (red.), Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, Opole 2011, s. 45–69

Peter Schlobinski, Grundfragen der Sprachwissenschaft. Eine Einführung in die Welt der Sprache(n), Göttingen‒Bristol 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kubicka, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Emilia Kubicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Języki i ich klasyfikacje.

2. Nabywanie języka i dwujęzyczność.

3. Struktura języka.

4. Działy językoznawstwa.

5. Parole: korpusy językowe.

6. Langue: słownikowe interpretacje systemu językowego.

7. Wokół znaczenia w języku.

8. Relacje semantyczne.

9. Pragmatyka: akty mowy.

Literatura:

Thomas Berg, Anglistische Sprachwissenschaft, München 2013

Łucja Biel, Translatoryka korpusowa, „Rocznik Przekładoznawczy” 2015, t. 10, s. 15‒40

Ireneusz Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998

Maciej Grochowski, Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982

Renata Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, wyd. 3 popr., Warszawa 2001

Ida Kurcz, Jakie problemy psychologiczne może rodzić dwujęzyczność?, [w:] Ida Kurcz (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk 2007, s. 9‒39

Marie-Anne Paveau, Georges-Elia Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, przeł. Iwona Piechnik, Kraków 2009

Tadeusz Piotrowski, Ekwiwalencja w słownikach dwujęzycznych, [w:] Wojciech Chlebda (red.), Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, Opole 2011, s. 45–69

Peter Schlobinski, Grundfragen der Sprachwissenschaft. Eine Einführung in die Welt der Sprache(n), Göttingen‒Bristol 2014

Uwagi:

Zajęcia w trybie stacjonarnym lub zdalnym. W formie zdalnej odbywają się w czasie rzeczywistym (w dniu i o godzinie wskazanej w planie zajęć) na platformie Microsoft Teams. Obecność jest obowiązkowa, studenci powinni mieć możliwość włączenia kamer i dźwięku.

Kontakt z prowadzącym odbywa się za pomocą platformy Teams oraz maila uniwersyteckiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kubicka, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Emilia Kubicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Języki i ich klasyfikacje.

2. Nabywanie języka i dwujęzyczność.

3. Struktura języka.

4. Działy językoznawstwa.

5. Parole: korpusy językowe.

6. Langue: słownikowe interpretacje systemu językowego.

7. Wokół znaczenia w języku.

8. Relacje semantyczne.

9. Pragmatyka: akty mowy.

Literatura:

Thomas Berg, Anglistische Sprachwissenschaft, München 2013

Łucja Biel, Translatoryka korpusowa, „Rocznik Przekładoznawczy” 2015, t. 10, s. 15‒40

Ireneusz Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998

Maciej Grochowski, Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982

Renata Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, wyd. 3 popr., Warszawa 2001

Ida Kurcz, Jakie problemy psychologiczne może rodzić dwujęzyczność?, [w:] Ida Kurcz (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk 2007, s. 9‒39

Marie-Anne Paveau, Georges-Elia Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, przeł. Iwona Piechnik, Kraków 2009

Tadeusz Piotrowski, Ekwiwalencja w słownikach dwujęzycznych, [w:] Wojciech Chlebda (red.), Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, Opole 2011, s. 45–69

Peter Schlobinski, Grundfragen der Sprachwissenschaft. Eine Einführung in die Welt der Sprache(n), Göttingen‒Bristol 2014

Uwagi:

Zajęcia w trybie stacjonarnym lub zdalnym. W formie zdalnej odbywają się w czasie rzeczywistym (w dniu i o godzinie wskazanej w planie zajęć) na platformie Microsoft Teams. Obecność jest obowiązkowa, studenci powinni mieć możliwość włączenia kamer i dźwięku.

Kontakt z prowadzącym odbywa się za pomocą platformy Teams oraz maila uniwersyteckiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.