Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER1Z-GOP-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin = 2 ECTS w sumie : w tym 30 godzin = 1,2 ECTS konwersatorium i 10 godzin kontaktowych =0,4 ECTS (konsultacje bezpośrednie i drogą mailową, korekta prac) oraz 10 godzin pracy własnej studenta = 0,4 ECTS..

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

K_W01 ma podstawową wiedzę o języku/ językach danego obszaru kulturowego

K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków

w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03 ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W07 ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii


Po pierwszym semestrze:

Student potrafi przeprowadzic analizę fonemow, glosek i morfemow w jez. niemieckim, poslugiwac sie transkrypcja fonetyczna, okreslic czesci mowy, wyjasnic glowne roznice strukturalne miedzy jez. polskim i niemieckim.
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju


Metody dydaktyczne:

W czasie zajec weryfikowane sa na przykladach modele teoretyczne, z ktorymi studenci zapoznali sie wczesniej na wykladzie.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka niemieckiego towarzyszą wykładowi i obejmują w pierwszym semestrze fonetykę / fonologię i morfologię. Punktem odniesienia prezentacji systemu języka niemieckiego jest język ojczysty studentów. Zajęcia te należą do modułu 'gramatyka opisowa języka niemieckiego' obejmującego dwa semestry.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu ‚gramatyka opisowa języka niemieckiego‘ omawiane są kolejno subsystemy języka: fonetyczny/fonologiczny, morfologiczny i syntaktyczny. Kolejność prezentacji odpowiada hierarchicznej budowie języka: konwersatorium zaczyna się od najprostszych elementów systemu językowego, a kończy omówieniem struktur najbardziej złożonych. Zakłada się z jednej strony, że ‘gramatyka opisowa’ stanowi teoretyczną podbudowę praktycznych ćwiczeń językowych na pierwszym roku studiów, a z drugiej strony, że opis teoretyczny systemu fonologicznego przedstawiany w ramach przedmiotu ‘gramatyka opisowa’ będzie uzupełniany fonetyką praktyczną na zajęciach ‘praktyczna nauka języka niemieckiego’ oraz w ramach przedmiotu ‘wstęp do językoznawstwa’.

W ‘gramatyce opisowej języka niemieckiego’ uwzględniane są komponenty deskryptywne, normatywne i praktyczne, przy czym ten ostatni komponent rozumiany jest jako praktyczne zastosowanie reguł gramatyki w komunikacji, wykorzystanie metajęzyka do opisu zjawisk językowych oraz jako elementy gramatyki kontrastywnej.

Literatura:

• Z. Berdychowska, Polsko-niemiecka terminologia gramatyczna. Kraków 1996.

• K.D. Bünting, D. Ader, Grammatik auf einen Blick, Chur, Schweiz 1991.

• R. Conrad, Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini, Leipzig 1975.

• J.A. Czochralski, Gramatyka niemiecka dla Polaków, Warszawa 1990.

• J.A. Czochralski, Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen. Eine konfrontative Darstellung., Warszawa 1975.

• Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Bd. 4, bearbeitet von G. Drosdowski u.a., Mannheim 1984.

• Duden. Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der grammatischen Zweifelsfälle. Bd. 9, bearbeitet von D. Berger, G. Drosdowski u.a., Mannheim 2005.

• U. Engel, Deutsche Grammatik. Heidelberg 1988.

• G. Helbig, J.Buscha, Deutsche Grammatik, Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Leipzig 1984.

• G. Helbig, J.Buscha, Übungsgrammatik Deutsch, Berlin, München (u.a.) 2002.

• G. Helbig, W. Schenkel, Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Leipzig 1975.

• W. Jung, G. Starke, Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig 1982.

• H. Koch, Ch. Koch, M. Posor, Lehr- und Übungsbuch zur deutschen Grammatik, Lexikologie und Wortbildung, Toruń 1979.

• Kleine Enzyklopädie. Die deutsche Sprache. 2 Bde. Leipzig 1969.

• N. Morciniec, L. Cirko, R. Ziobro, Słownik walencyjny czasowników niemieckich i polskich. Wörterbuch zur Valenz deutscher und polnischer Verben, Wrocław 1995.S

• H.-H. Wängler, Atlas deutscher Sprachlaute. Berlin 1976.

• Wörterbuch der deutschen Aussprache. Autorenkollektiv. Leipzig 1974.

• Arbeiten zu Detailfragen der kontrastiven Grammatik, z.B.:

G. Faulstich, Zu einigen Problemen polnischer "żeby-Sätze" im Vergleich mit dem Deutschen, /in:/ Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation (ed. A.Kątny), Rzeszów 1989, S. 93-107

Literatura dostępna jest w bibliotece UMK.

Efekty uczenia się:

Student

1. ma podstawową wiedzę o języku/ językach danego obszaru kulturowego

2. zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków

w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

3. ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

4. ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii

5. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

6. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

• Zaliczenie na ocenę (egzamin z tego przedmiotu został przyporządkowany wykładowi z ‘gramatyki opisowej’)

• Obecność i aktywny udział w zajęciach, pozytywne wyniki z prac kontrolnych

Ocenie podlegają efekty kształcenia:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_U06, K_K01.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grzybowski, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Waldemar Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz “podstawowe informacje o przedmiocie”.

Pełny opis:

patrz “podstawowe informacje o przedmiocie”.

Literatura:

patrz “podstawowe informacje o przedmiocie”.

Uwagi:

Semestr zimowy:

Zaliczenie na ocenę - obecność na zajęciach, aktywność w trakcie zajęć. Krótkie prace kontrolne.

W przypadku konieczności wprowadzenia zajęć w trybie zdalnym praca na platformie Teams oraz na platformie Moodle. Na tej ostatniej studenci otrzymają wszystkie materiały i wybrane fragmenty literatury potrzebne do przygotowania zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Pankanin, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Emilia Pankanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka niemieckiego towarzyszą wykładowi i obejmują w pierwszym semestrze fonetykę / fonologię i morfologię. Punktem odniesienia prezentacji systemu języka niemieckiego jest język ojczysty studentów. Zajęcia te należą do modułu 'gramatyka opisowa języka niemieckiego' obejmującego dwa semestry.

W ramach przedmiotu ‚gramatyka opisowa języka niemieckiego‘ omawiane są kolejno subsystemy języka: fonetyczny/fonologiczny, morfologiczny i syntaktyczny. Kolejność prezentacji odpowiada hierarchicznej budowie języka: konwersatorium zaczyna się od najprostszych elementów systemu językowego, a kończy omówieniem struktur najbardziej złożonych. Zakłada się z jednej strony, że ‘gramatyka opisowa’ stanowi teoretyczną podbudowę praktycznych ćwiczeń językowych na pierwszym roku studiów, a z drugiej strony, że opis teoretyczny systemu fonologicznego przedstawiany w ramach przedmiotu ‘gramatyka opisowa’ będzie uzupełniany fonetyką praktyczną na zajęciach ‘praktyczna nauka języka niemieckiego’ oraz w ramach przedmiotu ‘wstęp do językoznawstwa’.

W ‘gramatyce opisowej języka niemieckiego’ uwzględniane są komponenty deskryptywne, normatywne i praktyczne, przy czym ten ostatni komponent rozumiany jest jako praktyczne zastosowanie reguł gramatyki w komunikacji, wykorzystanie metajęzyka do opisu zjawisk językowych oraz jako elementy gramatyki kontrastywnej.

Zakres omawianych tematów w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

1. Morfologia, składnia

2. Fonetyka, fonologia (IPA)

3. Samogłoski

4. Spółgłoski

5. Części mowy (rzeczownik, czasownik)

Literatura:

1. Engel, Ulrich. 2000. Deutsche Grammatik. Julius Groos Heidelberg.

2. Golonka, Joanna. 2012. Beschreibende Grammatik des Deutschen für polnische Studenten – Morphologie und Syntax.

3. Helbig, G., Buscha, J. 2002. Leitfaden der deutschen Grammatik. Langenscheidt.

4. Helbig, G., Buscha, J. 2013. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für Ausländerunterricht. VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig.

5. Schäfer, Roland. 2015. Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. Language Science Press.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Pankanin, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Emilia Pankanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka niemieckiego towarzyszą wykładowi i obejmują w pierwszym semestrze fonetykę / fonologię i morfologię. Punktem odniesienia prezentacji systemu języka niemieckiego jest język ojczysty studentów. Zajęcia te należą do modułu 'gramatyka opisowa języka niemieckiego' obejmującego dwa semestry.

W ramach przedmiotu ‚gramatyka opisowa języka niemieckiego‘ omawiane są kolejno subsystemy języka: fonetyczny/fonologiczny, morfologiczny i syntaktyczny. Kolejność prezentacji odpowiada hierarchicznej budowie języka: konwersatorium zaczyna się od najprostszych elementów systemu językowego, a kończy omówieniem struktur najbardziej złożonych. Zakłada się z jednej strony, że ‘gramatyka opisowa’ stanowi teoretyczną podbudowę praktycznych ćwiczeń językowych na pierwszym roku studiów, a z drugiej strony, że opis teoretyczny systemu fonologicznego przedstawiany w ramach przedmiotu ‘gramatyka opisowa’ będzie uzupełniany fonetyką praktyczną na zajęciach ‘praktyczna nauka języka niemieckiego’ oraz w ramach przedmiotu ‘wstęp do językoznawstwa’.

W ‘gramatyce opisowej języka niemieckiego’ uwzględniane są komponenty deskryptywne, normatywne i praktyczne, przy czym ten ostatni komponent rozumiany jest jako praktyczne zastosowanie reguł gramatyki w komunikacji, wykorzystanie metajęzyka do opisu zjawisk językowych oraz jako elementy gramatyki kontrastywnej.

Zakres omawianych tematów w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

1. Morfologia, składnia

2. Fonetyka, fonologia (IPA)

3. Samogłoski

4. Spółgłoski

5. Części mowy (rzeczownik, czasownik)

Literatura:

1. Engel, Ulrich. 2000. Deutsche Grammatik. Julius Groos Heidelberg.

2. Golonka, Joanna. 2012. Beschreibende Grammatik des Deutschen für polnische Studenten – Morphologie und Syntax.

3. Helbig, G., Buscha, J. 2002. Leitfaden der deutschen Grammatik. Langenscheidt.

4. Helbig, G., Buscha, J. 2013. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für Ausländerunterricht. VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig.

5. Schäfer, Roland. 2015. Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. Language Science Press.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Pankanin, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Emilia Pankanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka niemieckiego towarzyszą wykładowi i obejmują w pierwszym semestrze fonetykę / fonologię i morfologię. Punktem odniesienia prezentacji systemu języka niemieckiego jest język ojczysty studentów. Zajęcia te należą do modułu 'gramatyka opisowa języka niemieckiego' obejmującego dwa semestry.

W ramach przedmiotu ‚gramatyka opisowa języka niemieckiego‘ omawiane są kolejno subsystemy języka: fonetyczny/fonologiczny, morfologiczny i syntaktyczny. Kolejność prezentacji odpowiada hierarchicznej budowie języka: konwersatorium zaczyna się od najprostszych elementów systemu językowego, a kończy omówieniem struktur najbardziej złożonych. Zakłada się z jednej strony, że ‘gramatyka opisowa’ stanowi teoretyczną podbudowę praktycznych ćwiczeń językowych na pierwszym roku studiów, a z drugiej strony, że opis teoretyczny systemu fonologicznego przedstawiany w ramach przedmiotu ‘gramatyka opisowa’ będzie uzupełniany fonetyką praktyczną na zajęciach ‘praktyczna nauka języka niemieckiego’ oraz w ramach przedmiotu ‘wstęp do językoznawstwa’.

W ‘gramatyce opisowej języka niemieckiego’ uwzględniane są komponenty deskryptywne, normatywne i praktyczne, przy czym ten ostatni komponent rozumiany jest jako praktyczne zastosowanie reguł gramatyki w komunikacji, wykorzystanie metajęzyka do opisu zjawisk językowych oraz jako elementy gramatyki kontrastywnej.

Zakres omawianych tematów w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

1. Morfologia, składnia

2. Fonetyka, fonologia (IPA)

3. Samogłoski

4. Spółgłoski

5. Części mowy (rzeczownik, czasownik)

Literatura:

1. Engel, Ulrich. 2000. Deutsche Grammatik. Julius Groos Heidelberg.

2. Golonka, Joanna. 2012. Beschreibende Grammatik des Deutschen für polnische Studenten – Morphologie und Syntax.

3. Helbig, G., Buscha, J. 2002. Leitfaden der deutschen Grammatik. Langenscheidt.

4. Helbig, G., Buscha, J. 2013. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für Ausländerunterricht. VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig.

5. Schäfer, Roland. 2015. Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. Language Science Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)