Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury niemieckiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER1Z-HLNOJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiego obszaru językowego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin = 1 ECTS w sumie: w tym 15 godzin kontaktowych = 0,6 ECTS oraz 10 godzin pracy własnej studenta = 0,4 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student: K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze niemieckiego obszaru językowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i germanistycznego

K_W07 ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii w stopniu zaawansowanym

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój niemieckiego obszaru kulturowego oraz kontaktów polsko-niem.

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze niemieckiego obszaru językowego

K_W10 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student: K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka niemieckiego

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U11 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym

K_U12 umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów

K_U13 umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod

K_U20 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się

w języku niemieckim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student: K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K03 docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym niemieckiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład kursowy z historii literatury niemieckojęzycznej przekrojowo informuje o najważniejszych zjawiskach historycznoliterackich obszaru niemieckojęzycznego od Oświecenia do końca XIX wieku.

Pełny opis:

Wykład stanowi wprowadzenie do historii literatury niemieckiej; podział materiału odpowiada tradycyjnemu podziałowi na epoki, przy czym samo pojęcie epoki poddawane jest refleksji. Prezentacja najważniejszych prądów i tendencji literackich, autorów i ich dzieł powiązana jest z zagadnieniami kontekstu historyczno-kulturowego i społeczno-gospodarczego w danym okresie.

Literatura:

Bark, Joachim: Geschichte der deutschen Literatur: Biedermeier-Vormärz/Bürgerlicher Realismus, Stuttgart 2002.

Baumann, Barbara/Oberle, Brigitta: Deutsche Literatur in Epochen. München 1985.

Beutin, Wolfgang u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 1992.

Borchmeyer, Dieter: Weimarer Klassik. Portrait einer Epoche, Weinheim 1998.

Borries, Ernst von/Borries, Erika von: Deutsche Literaturgeschichte 5. Romantik, München 1997.

Borries, Ernst von/Borries, Erika von: Deutsche Literaturgeschichte 3. Die Weimarer Klassik. Goethes Spätwerk, München 1991.

Borries, Ernst von/Borries, Erika von: Deutsche Literaturgeschichte 4. Zwischen Klassik und Romantik: Hölderlin, Kleist, Jean Paul, München 1993.

Borries, Ernst von/Borries, Erika von: Deutsche Literaturgeschichte 5. Romantik, München 1997.

Czarnecka, Mirosława, Historia litratury niemieckiej, Wrocław 2011.

Just, Klaus Günther: Von der Gründerzeit bis zur Gegenwart. Geschichte der deutschen Literatur seit 1871, Bern und München 1973.

Kaiser, Gerhard, Aufklärung, Empfindsamkeit, Sturm und Drang, Tübingen und Basel 1996.

Karthaus, Ulrich: Sturm und Drang. Epoche - Werke – Wirkung, München 2000.

Kluge Rolf Dieter, Świderska Małgorzata Zarys Historii Literatury i Kultury Niemieckiej, Łódź 2010.

Lorenz, Dagmar: Wiener Moderne, Stuttgart 1995.

Mahal, Günther: Naturalismus, München 1996.

Pikulik, Lothar: Frühromantik. Epoche-Werk-Wirkung, München 2000

Rinsum, Annemarie van/Rinsum Wolfgang van: Deutsche Literaturgeschichte, Band 7: Realismus und Naturalismus, München 1994.

Rinsum, Annemarie van/Rinsum Wolfgang van: Deutsche Literaturgeschichte, Band 6: Frührealismus, München 1994.

Rinsum, Annemarie van/Rinsum Wolfgang van: Deutsche Literaturgeschichte, Band 7: Realismus und Naturalismus, München 1994.

Rothmann, Kurt: Kleine Geschichte der dt. Literatur; Stuttgart 1990.

Swales, Martin: Epochenbuch Realismus. Romane und Erzählungen, Berlin 1997.

Wellbery, David E. u.a. (Hg.): Eine neue Geschichte der deutschen Literatur. Berlin 2007.

Zmegac, Viktor: Geschichte der dt. Literatur vom 18. Jh. bis zur Gegenwart; Königstein T/S 1980, Band I, II.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)