Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Łacina dla filologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER1Z-LAC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Łacina dla filologów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30 h= 1 ECTS, konsultacje z prowadzącym: 15 h: 0,5 ECTS

- praca własna studenta, w tym przygotowanie do zajęć i sprawdzianów: 45 h = 1,5 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i składni łacińskiej pozwalającą tłumaczyć i analizować proste teksty w języku łacińskim (K_W01, K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi przetłumaczyć proste teksty i popularne łacińskie sentencje, zwroty i wyrażenia w języku łacińskim (K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student rozumie potrzebę dalszego, samodzielnego kształcenia się w zakresie zarówno fleksji, jak i składni w celu właściwego tłumaczenia i rozumienia tekstów; ma również świadomość wpływu kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kształtowanie się i rozwój współczesnych języków i kultury europejskiej (K_K01)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań i tekstów łacińskich oraz popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami gramatycznymi:

• formy fleksyjne rzeczowników regularnych deklinacji I–III,

• formy fleksyjne przymiotników deklinacji I–III (w stopniu równym),

• formy fleksyjne i zasady użycia zaimków osobowych i dzierżawczych,

• formy strony czynnej czasowników regularnych koniugacji I–IV w trybie orzekającym w czasie teraźniejszym (indicativus praesentis activi), w czasie przyszłym strony czynnej (indicativus futuri I activi), w czasie przeszłym niedokonanym (indicativus imperfecti activi), formy strony czynnej w trybie orzekającym w czasie przeszłym dokonanym (indicativus perfecti) oraz formy strony czynnej w trybie rozkazującym w czasie teraźniejszym (imperativus praesentis activi),

• formy bezokolicznika łacińskiego infinitivus praesentis activi, infinitivus perfecti activi

• podstawowe przyimki (wraz ze zrozumieniem sensu przypadka, z którym się łączą)

• wybrane composita czasownika sum, esse

- Składnie: Accusativus cum infinitivo, Dativus possesivus.

Literatura:

Proponowana literatura

L. Miraglia, Fabulae Syrae, Roma 2005.

H. Oerberg, Lingua Latina per se illustrata, Domus LAtina 2003.

C. W. E. Peckett, A. R. Munday, Principia, Shrewsbury 1969.

C. W. E. Peckett, A. R. Munday, Pseudolus Noster, Shrewsbury 1964.

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1984 lub późniejsze.

słowniki łacińsko-polskie: K. Kumanieckiego, J. Korpantego, M. Plezi, in.

Wybrane ćwiczenia oraz teksty zostaną udostępnione przez prowadzącego zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Przy ocenie na koniec semestru brane są pod uwagę: aktywny i systematyczny udział w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności, a 50% i więcej nieobecności w semestrze skutkuje niezaliczeniem przedmiotu) i oceny z poszczególnych sprawdzianów cząstkowych (K_W01; K_W02; K_U01; K_K01). Warunkiem zaliczenia semestru jest pozytywne zaliczenie końcowego sprawdzianu sprawdzającego rozumienia i tłumaczenia tekstu łacińskiego na język polski z wykorzystaniem słownika i dostępnych pomocy gramatycznych oraz wszystkich cząstkowych sprawdzianów gramatyczno-leksykalnych (K_W01; K_W02; K_U01; K_K01).

Przy ocenie sprawdzianów pisemnych stosowana jest następująca skala procentowa: 60% - dostateczny, 70% - dostateczny plus, 80% - dobry, 85% - dobry plus, 90% - bardzo dobry.

Jeśli zostaną zawieszone zajęcia stacjonarne, zaliczenie odbywa się na tych samych zasadach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań i tekstów łacińskich oraz popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami gramatycznymi:

• formy fleksyjne rzeczowników regularnych deklinacji I–III,

• formy fleksyjne przymiotników deklinacji I–III (w stopniu równym),

• formy fleksyjne i zasady użycia zaimków osobowych i dzierżawczych,

• formy strony czynnej czasowników regularnych koniugacji I–IV w trybie orzekającym w czasie teraźniejszym (indicativus praesentis activi), w czasie przeszłym niedokonanym (indicativus imperfecti activi) formy strony czynnej w trybie orzekającym w czasie przeszłym dokonanym (indicativus perfecti) oraz formy strony czynnej w trybie rozkazującym w czasie teraźniejszym (imperativus praesentis activi),

• formy bezokolicznika łacińskiego infinitivus praesentis activi, infinitivus perfecti activi

• podstawowe przyimki (wraz ze zrozumieniem sensu przypadka, z którym się łączą)

• Składnie: Accusativus cum infinitivo, Dativus possesivus.

Literatura:

Ł. Macherowa, T. Simla, Język łaciński dla neofilologów, Łódź 2004

J. Ryba, A. Klęczar, Cognoscite, Kraków 2020

Słowniki:

K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2005

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007

Ćwiczenia oraz teksty zostaną udostępnione przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi:

Jeśli decyzją władz UMK zostaną zawieszone zajęcia stacjonarne, ćwiczenia realizowane będą w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w zajęciach - stacjonarnych lub online - jest zobowiązany niezwłocznie poinformować prowadzącego i ustalić z nim sposób i formę zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska, Małgorzata Skórcz, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Anna Głodowska, Małgorzata Skórcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań i tekstów łacińskich oraz popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami gramatycznymi:

• formy fleksyjne rzeczowników regularnych deklinacji I–III,

• formy fleksyjne przymiotników deklinacji I–III (w stopniu równym),

• formy fleksyjne i zasady użycia zaimków osobowych i dzierżawczych,

• formy strony czynnej czasowników regularnych koniugacji I–IV w trybie orzekającym w czasie teraźniejszym (indicativus praesentis activi), w czasie przyszłym strony czynnej (indicativus futuri I activi), w czasie przeszłym niedokonanym (indicativus imperfecti activi), formy strony czynnej w trybie orzekającym w czasie przeszłym dokonanym (indicativus perfecti) oraz formy strony czynnej w trybie rozkazującym w czasie teraźniejszym (imperativus praesentis activi),

• formy bezokolicznika łacińskiego infinitivus praesentis activi, infinitivus perfecti activi

• podstawowe przyimki (wraz ze zrozumieniem sensu przypadka, z którym się łączą)

• wybrane composita czasownika sum, esse

- Składnie: Accusativus cum infinitivo, Dativus possesivus.

Literatura:

Ł. Macherowa, T. Simla, Język łaciński dla neofilologów, Łódź 2004

J. Ryba, A. Klęczar, Cognoscite, Kraków 2020

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Homo Romanus, Kraków 2017

Słowniki:

K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2005

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007

Ćwiczenia oraz teksty zostaną udostępnione przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi:

Jeśli decyzją władz UMK zostaną zawieszone zajęcia stacjonarne, ćwiczenia realizowane będą w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w zajęciach - stacjonarnych lub online - jest zobowiązany niezwłocznie poinformować prowadzącego i ustalić z nim sposób i formę zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skórcz, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Małgorzata Skórcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań i tekstów łacińskich oraz popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń.

Pełny opis:

Sstudenci poznawać będą zasady wymowy i akcentowania wyrazów łacińskich oraz podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego, technikę tłumaczenia zdania, a także łacińską leksykę w zakresie umożliwiającym tłumaczenie prostych tekstów, rozumienie i właściwe stosowanie zwrotów i wyrażeń funkcjonujących w kulturze i języku polskim oraz w językach nowożytnych. Tłumaczone teksty umożliwią studentom poznanie historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu i dostrzeganie związków kultury europejskiej z antykiem.

Literatura:

Ł. Macherowa, T. Simla, Język łaciński dla neofilologów, Łódź 2004

Słowniki:

K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2005

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007

Ćwiczenia oraz teksty zostaną udostępnione przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi:

Jeśli decyzją władz UMK zostaną zawieszone zajęcia stacjonarne, ćwiczenia realizowane będą w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w zajęciach - stacjonarnych lub online - jest zobowiązany niezwłocznie poinformować prowadzącego i ustalić z nim sposób i formę zaliczenia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)