Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacina dla filologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER1Z-LAC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Łacina dla filologów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30 h= 1 ECTS, konsultacje z prowadzącym: 15 h: 0,5 ECTS

- praca własna studenta, w tym przygotowanie do zajęć i sprawdzianów: 45 h = 1,5 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i składni łacińskiej pozwalającą tłumaczyć i analizować proste teksty w języku łacińskim (K_W01, K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi przetłumaczyć proste teksty i popularne łacińskie sentencje, zwroty i wyrażenia w języku łacińskim (K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student rozumie potrzebę dalszego, samodzielnego kształcenia się w zakresie zarówno fleksji, jak i składni w celu właściwego tłumaczenia i rozumienia tekstów; ma również świadomość wpływu kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kształtowanie się i rozwój współczesnych języków i kultury europejskiej (K_K01)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań i tekstów łacińskich oraz popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami gramatycznymi:

• formy fleksyjne rzeczowników regularnych deklinacji I–V,

• formy fleksyjne przymiotników deklinacji I–III (w stopniu równym),

• formy fleksyjne i zasady użycia zaimków osobowych i dzierżawczych,

• formy strony czynnej i biernej czasowników regularnych koniugacji I–IV w trybie orzekającym w czasie teraźniejszym (indicativus praesentis activi i passivi), w czasie przeszłym niedokonanym (indicativus imperfecti activi i passivi) formy strony czynnej w trybie orzekającym w czasie przeszłym dokonanym (indicativus perfecti activi) oraz formy strony czynnej w trybie rozkazującym w czasie teraźniejszym (imperativus praesentis activi),

• formy bezokolicznika łacińskiego infinitivus praesentis activi, infinitivus perfecti activi

• podstawowe przyimki (wraz ze zrozumieniem sensu przypadka, z którym się łączą)

• Składnie: Accusativus cum infinitivo, Dativus possesivus.

Literatura:

L. Miraglia, Fabulae Syrae, Roma 2005.

H. Oerberg, Lingua Latina per se illustrata, Domus LAtina 2003.

C. W. E. Peckett, A. R. Munday, Principia, Shrewsbury 1969.

C. W. E. Peckett, A. R. Munday, Pseudolus Noster, Shrewsbury 1964.

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1984 lub późniejsze.

słowniki łacińsko-polskie: K. Kumanieckiego, J. Korpantego, M. Plezi, in.

Wybrane ćwiczenia oraz teksty zostaną udostępnione przez prowadzą zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach; jeśli student opuści jakieś zajęcia, ma obowiązek uzupełnić wprowadzony na nich nowy materiał, aby móc swobodnie uczestniczyć w kolejnych zajęciach; pomoc w uzupełnieniu materiału może uzyskać na dyżurze prowadzącego zajęcia; 50% i więcej nieobecności w semestrze skutkuje niezaliczeniem przedmiotu;

- bieżące przygotowanie do zajęć;

- pozytywne zaliczenie kolokwiów sprawdzających rozumienie tekstu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Ćwiczenia realizowane będą w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Ćwiczenia realizowane będą w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.