Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER1Z-PNJN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 15.00 LUB 18.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 180 = 7 ECTS (zajęcia), 60 = 2 ECTS (konsultacje)

Praca indywidualna studenta: 180 = 6 ECTS

Razem: 420 = 15 ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: ma zaawansowaną wiedzę o języku/ językach niemieckiego obszaru

kulturowego (K_W01)

W2: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego (K_W02)

języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U2: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku niemieckim (K_U02)

U5: potrafi porozumiewać się w języku niemieckim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu: przedstawianie się, praca, rodzina, miasto, jedzenie i picie, mieszkanie, podróże, życie codzienne, zdrowie, uroczystości (K_U05)

U19: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu A1 lub wyższego w ramach języka niemieckiego (K_U19)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K2: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

K6: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do

sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym (K_K06)


Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne to:

- czytanie i słuchanie tekstów, streszczanie ich, związane z nimi ćwiczenia;

- ćwiczenia utrwalające w zakresie fleksji, użycia rodzajnika, składni i fonetyki;

- produkowanie własnych tekstów ustnie i pisemnie;

- rozmowy w grupach na określony temat;

- uczenie się na pamięć krótkich tekstów.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego stawiają sobie za cel uzyskanie przez studentów szerokich kompetencji językowych. Chodzi przy tym o wszystkie cztery sprawności językowe, składające się na zdolność komunikowania, czyli rozumienie tekstu mówionego, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.

Pełny opis:

W celu wyrównania różnic poziomu kompetencji językowych studentów, powtarza się i ćwiczy podstawowe struktury gramatyczne, zarówno w formie ukierunkowanych ćwiczeń, jak i na podstawie tekstów. Teksty pisane służą także do poszerzania słownictwa, podobnie jak różne pliki audio i video. Stosowane materiały obejmują teksty publicystyczne, naukowe i literackie, autentyczne teksty mówione, jak również krótkie filmy i podcasty; wszystkie one są odpowiednio dydaktyzowane. Studenci ćwiczą także mówienie i pisanie, przedstawiając sytuacje i wydarzenia, które relacjonują, opisują lub o nich opowiadają. Ważnym punktem jest poprawa wymowy i uświadomienie fizjologicznych warunków realizacji dźwięków w języku niemieckim w porównaniu z językiem polskim.

Literatura:

Wykładowcy wykorzystują na zajęciach różne teksty, filmy i nagrania dźwiękowe, które z reguły wybierane są w czasie semestru. Ich aktualność i związek z ważnymi wydarzeniami i kontrowersjami w krajach niemieckojęzycznych stanowi przy tym istotne kryterium. Materiały te są przeważnie wyszukiwane przez samych wykładowców albo przez nich pisane. Studentom poleca się także strony internetowe przeznaczone dla cudzoziemców uczących się języka niemieckiego, podcasty oraz audycje telewizyjne i radiowe jako pożyteczne pomoce edukacyjne.

Literatura podstawowa:

Bęza Stanisław, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (różne wydania).

Buscha Anne/ Szita Szilvia, Begegnungen A1+. Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert Verlag (różne wydania).

Buscha Anne/ Szita Szilvia, A Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau A1, A2. Leipzig: Schubert Verlag (różne wydania).

Dreyer Hilke/Schmitt Richard, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik: Neubearbeitung, Ismaning: Hueber Verlag (różne wydania).

Literatura uzupełniająca:

Billina Anneli, Hören und Sprechen A2. Ismaning: Hueber Verlag 2019.

Brill Lilli Marlen/ Techmer Marion, Großes Übungsbuch Wortschatz A2-C1. Ismaning: Hueber Verlag 2020.

Buscha, Anne / Szita, Szilvia, B-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Sprachniveau B1/B2. Schubert Verlag 2011.

Buscha, Anne / Szita, Szilvia, Spektrum Deutsch A2+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag 2018.

Franke Wolfgang, Birke Fritz, Wenzel Johannes (Hrsg.), Übungen zu Schwerpunkten der deutschen Grammatik Leipzig 1988.

Frey Ewelin, Kursbuch Phonetik. Ismaning: Hueber Verlag 1996.

Habersack, Charlotte / Pude, Angela / Specht, Franz, Menschen A2: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch. Hueber Verlag 2022.

Helbig Gerhard/Buscha Joachim, Deutsche Übungsgrammatik. Leipzig (różne wydania).

Hillreiner Hans, Übungsgrammatik für die Grundstufe. Ismaning: Hueber Verlag 2018.

Knirsch Monja, Hören und Sprechen A1. Ismaning: Hueber Verlag 2019.

Kohler K., Einführung in die Phonetik des Deutschen. Berlin 1995.

Meil Kläre, Arndt Margit, ABC der schwachen Verben. Ismaning: Hueber Verlag 1995.

Meil Kläre, Arndt Margit, ABC der starken Verben. Ismaning: Hueber Verlag 1994.

Sander Ilse et al. DaF kompakt A1 Kurs- und Übungsbuch. Stuttgart: Klett Verlag 2015.

Schmitt Richard, Weg mit den typischen Fehlern. Teil 1, 2. Ismaning: Hueber Verlag 1999.

Stock Eberhard, Phonotek, Deutsch als Fremdsprache 2003.

Swerlowa Olga/ Ros-El Hosni Lourdes et al, Aussichten A1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. Kursbuch und Arbeitsbuch. Stuttgart: Klett Verlag 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, krótkie prace kontrolne w ciągu semestru, prace pisemne przygotowywane w domu, test zaliczeniowy wspólny dla wszystkich grup - test ma najwyższą wagę i wpływa w decydujący sposób na ocenę końcową. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest jednak spełnienie wszystkich warunków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Natalia Chodorowska-Jackiewicz, Yvonne Kaisinger, Katarzyna Norkowska, Emilia Pankanin, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Literatura:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Materiały dydaktyczne udostępnia wykładowca lub wskazuje sposób bezpiecznego uzyskania do nich dostępu. W przypadku stosowania przez wykładowcę platformy moodle do przechowywania i udostępniania materiałów dydaktycznych student jest zobowiązany do zalogowania się do kursu utworzonego przez wykładowcę i korzystania ze znajdujących się tam materiałów.

Uwagi:

Zajęcie prowadzone będą w trybie stacjonarnym. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej i konieczności przejścia na tryb zdalny, zajęcia prowadzone będą w sposób synchroniczny z wykorzystaniem platformy Teams oraz w sposób asynchroniczny z wykorzystaniem platformy Moodle. W przypadku prowadzenia zajęć zdalnie przy pomocy komunikatorów szczególną wagę przykłada się do aktywnego udziału studenta w zajęciach. Za aktywny udział w zajęciach uważa się zalogowanie do komunikatora stosowanego przez wykładowcę przy pomocy adresu uczelnianego (nie prywatnego) i wykonywanie zadań realizowanych przez grupę. Niespełnienie tych wymogów oznacza nieobecność na zajęciach i wymaga nadrobienia zaległości w sposób określony przez wykładowcę.

W trybie zdalnym zaliczenie odbywa się w formie testu na platformie Moodle. W skład oceny końcowej wchodzą aktywność na zajęciach, wykonanie zadań domowych oraz wynik testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Cajetan Baumann, Patrycja Bogdańska, Aleksandra Burdziej, Katarzyna Chlewicka, Edyta Grotek, Anna Mikołajewska, Katarzyna Norkowska, Emilia Pankanin, Kinga Siedlich, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Literatura:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Materiały dydaktyczne udostępnia wykładowca lub wskazuje sposób bezpiecznego uzyskania do nich dostępu. W przypadku stosowania przez wykładowcę platformy moodle do przechowywania i udostępniania materiałów dydaktycznych student jest zobowiązany do zalogowania się do kursu utworzonego przez wykładowcę i korzystania ze znajdujących się tam materiałów.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej i konieczności przejścia na tryb zdalny, zajęcia prowadzone będą w sposób synchroniczny z wykorzystaniem platformy Teams oraz w sposób asynchroniczny z wykorzystaniem platformy Moodle. W przypadku prowadzenia zajęć zdalnie przy pomocy komunikatorów szczególną wagę przykłada się do aktywnego udziału studenta w zajęciach. Za aktywny udział w zajęciach uważa się zalogowanie do komunikatora stosowanego przez wykładowcę przy pomocy adresu uczelnianego (nie prywatnego) i wykonywanie zadań realizowanych przez grupę. Niespełnienie tych wymogów oznacza nieobecność na zajęciach i wymaga nadrobienia zaległości w sposób określony przez wykładowcę.

W trybie zdalnym zaliczenie odbywa się w formie testu na platformie Moodle. W skład oceny końcowej wchodzą aktywność na zajęciach, wykonanie zadań domowych oraz wynik testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Cajetan Baumann, Katarzyna Chlewicka, Natalia Chodorowska-Jackiewicz, Anna Mikołajewska, Katarzyna Norkowska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Literatura:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Materiały dydaktyczne udostępnia wykładowca lub wskazuje sposób bezpiecznego uzyskania do nich dostępu. W przypadku stosowania przez wykładowcę platformy moodle do przechowywania i udostępniania materiałów dydaktycznych student jest zobowiązany do zalogowania się do kursu utworzonego przez wykładowcę i korzystania ze znajdujących się tam materiałów.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej i konieczności przejścia na tryb zdalny, zajęcia prowadzone będą w sposób synchroniczny z wykorzystaniem platformy Teams oraz w sposób asynchroniczny z wykorzystaniem platformy Moodle. W przypadku prowadzenia zajęć zdalnie przy pomocy komunikatorów szczególną wagę przykłada się do aktywnego udziału studenta w zajęciach. Za aktywny udział w zajęciach uważa się zalogowanie do komunikatora stosowanego przez wykładowcę przy pomocy adresu uczelnianego (nie prywatnego) i wykonywanie zadań realizowanych przez grupę. Niespełnienie tych wymogów oznacza nieobecność na zajęciach i wymaga nadrobienia zaległości w sposób określony przez wykładowcę.

W trybie zdalnym zaliczenie odbywa się w formie testu na platformie Moodle. W skład oceny końcowej wchodzą aktywność na zajęciach, wykonanie zadań domowych oraz wynik testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 210 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Cajetan Baumann, Katarzyna Chlewicka, Natalia Chodorowska-Jackiewicz, Agata Kobylska, Emilia Kubicka, Katarzyna Norkowska, Emilia Pankanin, Marek Podlasiak, Kinga Siedlich, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Literatura:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Materiały dydaktyczne udostępnia wykładowca lub wskazuje sposób bezpiecznego uzyskania do nich dostępu. W przypadku stosowania przez wykładowcę platformy moodle do przechowywania i udostępniania materiałów dydaktycznych student jest zobowiązany do zalogowania się do kursu utworzonego przez wykładowcę i korzystania ze znajdujących się tam materiałów.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej i konieczności przejścia na tryb zdalny, zajęcia prowadzone będą w sposób synchroniczny z wykorzystaniem platformy Teams oraz w sposób asynchroniczny z wykorzystaniem platformy Moodle. W przypadku prowadzenia zajęć zdalnie przy pomocy komunikatorów szczególną wagę przykłada się do aktywnego udziału studenta w zajęciach. Za aktywny udział w zajęciach uważa się zalogowanie do komunikatora stosowanego przez wykładowcę przy pomocy adresu uczelnianego (nie prywatnego) i wykonywanie zadań realizowanych przez grupę. Niespełnienie tych wymogów oznacza nieobecność na zajęciach i wymaga nadrobienia zaległości w sposób określony przez wykładowcę.

W trybie zdalnym zaliczenie odbywa się w formie testu na platformie Moodle. W skład oceny końcowej wchodzą aktywność na zajęciach, wykonanie zadań domowych oraz wynik testu zaliczeniowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)