Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER1Z-PNJN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 14.00 LUB 16.00 LUB 15.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

350 godzin, w tym:

zajęcia: 180 godz.=7,2 ECTS

godziny kontaktowe z konsultacjami: 10= 0,4 ECTS

praca własna studenta: 160 godz.= 6,4 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

K_W01: ma podstawową wiedzę o języku/ językach danego obszaru

kulturowego

K_W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego

języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W10: zna podstawowe zasady przekładoznawstwa

K_W11: ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka/języków danego obszaru kulturowego na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język/języki danego

obszaru kulturowego

K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik

komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku

rodzimym i obcym

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku

polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z

kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się

w języku/językach danego obszaru kulturowego (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany

międzynarodowej)

K_U21: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka/języków

danego obszaru kulturowego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do

sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym


Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne to:

- czytanie i słuchanie tekstów, streszczanie ich, związane z nimi ćwiczenia;

- ćwiczenia utrwalające w zakresie fleksji, użycia rodzajnika, składni i fonetyki;

- produkowanie własnych tekstów ustnie i pisemnie;

- rozmowy w grupach na określony temat;

- uczenie się na pamięć krótkich tekstów.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego stawiają sobie za cel uzyskanie przez studentów szerokich kompetencji językowych. Chodzi przy tym o wszystkie cztery sprawności językowe, składające się na zdolność komunikowania, czyli rozumienie tekstu mówionego, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.

Pełny opis:

W celu wyrównania różnic poziomu kompetencji językowych studentów, powtarza się i ćwiczy podstawowe struktury gramatyczne, zarówno w formie ukierunkowanych ćwiczeń, jak i na podstawie tekstów. Teksty pisane służą także do poszerzania słownictwa, podobnie jak różne pliki audio i video. Stosowane materiały obejmują teksty publicystyczne, naukowe i literackie, autentyczne teksty mówione, jak również krótkie filmy i podcasty; wszystkie one są odpowiednio dydaktyzowane. Studenci ćwiczą także mówienie i pisanie, przedstawiając sytuacje i wydarzenia, które relacjonują, opisują lub o nich opowiadają. Ważnym punktem jest poprawa wymowy i uświadomienie fizjologicznych warunków realizacji dźwięków w języku niemieckim w porównaniu z językiem polskim.

Literatura:

Wykładowcy wykorzystują na zajęciach różne teksty, filmy i nagrania dźwiękowe, które z reguły wybierane są w czasie semestru. Ich aktualność i związek z ważnymi wydarzeniami i kontrowersjami w krajach niemieckojęzycznych stanowi przy tym istotne kryterium. Materiały te są przeważnie wyszukiwane przez samych wykładowców albo przez nich pisane. Studentom poleca się także strony internetowe przeznaczone dla cudzoziemców uczących się języka niemieckiego oraz audycje telewizyjne i radiowe jako pożyteczne pomoce edukacyjne.

Są jednak także stosowane podręczniki i zbiory ćwiczeń, min.:

Bęza Stanisław, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.

Billina Anneli, Hören und Sprechen A2. Ismaning: Hueber Verlag 2019.

Brill Lilli Marlen/ Techmer Marion, Großes Übungsbuch Wortschatz A2-C1. Ismaning: Hueber Verlag 2020.

Buscha Anne/ Szita Szilvia, Begegnungen A1+. Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert Verlag, 2013.

Buscha Anne/ Szita Szilvia, A Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau A1, A2. Leipzig: Schubert Verlag 2010.

Dreyer Hilke/Schmitt Richard, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik: Neubearbeitung, Ismaning: Hueber Verlag, 2000.

Franke Wolfgang, Birke Fritz, Wenzel Johannes (Hrsg.), Übungen zu Schwerpunkten der deutschen Grammatik Leipzig 1988.

Frey Ewelin, Kursbuch Phonetik. Ismaning: Hueber Verlag 1996.

Helbig Gerhard/Buscha Joachim, Deutsche Übungsgrammatik. Leipzig 1989.

Hillreiner Hans, Übungsgrammatik für die Grundstufe. Ismaning: Hueber Verlag 2018.

Knirsch Monja, Hören und Sprechen A1. Ismaning: Hueber Verlag 2019.

Kohler K., Einführung in die Phonetik des Deutschen. Berlin 1995.

Krech Eva-Maria, Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig 1982, s. 17–120.

Meil Kläre, Arndt Margit, ABC der schwachen Verben. Ismaning: Hueber Verlag 1995.

Meil Kläre, Arndt Margit, ABC der starken Verben. Ismaning: Hueber Verlag 1994.

Morciniec G., Prędota S., Podręcznik wymowy niemieckiej. Warszawa 1996.

Sander Ilse et al. DaF kompakt A1 Kurs- und Übungsbuch. Stuttgart: Klett Verlag 2015.

Schmitt Richard, Weg mit den typischen Fehlern. Teil 1, 2. Ismaning: Hueber Verlag 1999.

Stock Eberhard, Phonotek, Deutsch als Fremdsprache 2003.

Swerlowa Olga/ Ros-El Hosni Lourdes et al, Aussichten A1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. Kursbuch und Arbeitsbuch. Stuttgart: Klett Verlag 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, krótkie prace kontrolne w ciągu semestru, prace pisemne przygotowywane w domu, test zaliczeniowy wspólny dla wszystkich grup - test ma najwyższą wagę i wpływa w decydujący sposób na ocenę końcową. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest jednak spełnienie wszystkich warunków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska
Prowadzący grup: Natalie Kosch, Iwona Kotelnicka-Grzybowska, Anna Mikołajewska, Katarzyna Norkowska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Iwona Kotelnicka-Grzybowska, Anna Mikołajewska, Katarzyna Norkowska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Katarzyna Chlewicka, Yvonne Kaisinger, Anna Mikołajewska, Katarzyna Norkowska, Emilia Pankanin, Tadeusz Skwara, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Anna Mikołajewska, Katarzyna Norkowska, Emilia Pankanin, Tadeusz Skwara, Regina Strzemeska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Literatura:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Materiały dydaktyczne udostępnia wykładowca lub wskazuje sposób bezpiecznego uzyskania do nich dostępu. W przypadku stosowania przez wykładowcę platformy moodle do przechowywania i udostępniania materiałów dydaktycznych student jest zobowiązany do zalogowania się do kursu utworzonego przez wykładowcę i korzystania ze znajdujących się tam materiałów.

Uwagi:

W związku z prowadzeniem zajęć zdalnie przy pomocy komunikatorów szczególną wagę przykłada się do aktywnego udziału studenta w zajęciach. Za aktywny udział w zajęciach uważa się zalogowanie do komunikatora stosowanego przez wykładowcę przy pomocy adresu uczelnianego (nie prywatnego), włączenie kamery oraz mikrofonu i wykonywanie zadań realizowanych przez grupę. Niespełnienie tych wymogów oznacza nieobecność na zajęciach i wymaga nadrobienia zaległości w sposób określony przez wykładowcę na pierwszych zajęciach w semestrze.

Zaliczenie odbywa się w formie testu moodle. W skład oceny końcowej wchodzą aktywność na zajęciach, wykonanie zadań domowych oraz wynik testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Natalia Chodorowska, Yvonne Kaisinger, Katarzyna Norkowska, Emilia Pankanin, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Literatura:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Materiały dydaktyczne udostępnia wykładowca lub wskazuje sposób bezpiecznego uzyskania do nich dostępu. W przypadku stosowania przez wykładowcę platformy moodle do przechowywania i udostępniania materiałów dydaktycznych student jest zobowiązany do zalogowania się do kursu utworzonego przez wykładowcę i korzystania ze znajdujących się tam materiałów.

Uwagi:

W związku z prowadzeniem zajęć zdalnie przy pomocy komunikatorów szczególną wagę przykłada się do aktywnego udziału studenta w zajęciach. Za aktywny udział w zajęciach uważa się zalogowanie do komunikatora stosowanego przez wykładowcę przy pomocy adresu uczelnianego (nie prywatnego), włączenie kamery oraz mikrofonu i wykonywanie zadań realizowanych przez grupę. Niespełnienie tych wymogów oznacza nieobecność na zajęciach i wymaga nadrobienia zaległości w sposób określony przez wykładowcę na pierwszych zajęciach w semestrze.

Zaliczenie odbywa się w formie testu moodle. W skład oceny końcowej wchodzą aktywność na zajęciach, wykonanie zadań domowych oraz wynik testu zaliczeniowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.