Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium literaturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER2/3L-PRL1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium literaturoznawcze
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Grupa proseminariów literaturoznawczych (wymagania etapowe)
Przedmioty fakultatywne na II i III roku sem. letni fiologii germańskiej - s1
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. praca na zajęciach 30h = 1,2 ECTS

2. godziny kontaktowe i konsultacje, w tym e-learning w oparciu o platforme Moodle - okolo 25h = 1 ECTS

3. praca własna studenta (lektura tekstów i przygotowanie do zajęć, przygotowanie pracy seminaryjnej lub przygotowanie do zaliczenia na podstawie pracy klauzurowej lub /i ustnej odpowiedzi) okolo 70h = 2,8 ECTS
Efekty uczenia się - wiedza:

(K_W04) Die Studierenden besitzen Grundwissen über die deutsche Literatur, was ihre Periodisierung, Genealogie und das Schaffen ausgewählter Autoren umfasst

(K_W05) Die Studierenden besitzen Grundwissen über die Literaturwissenschaft

(K_W07) Die Studierenden haben Kenntnisse des Fachwortschatzes und der Forschungsmethodologie im Bereich der Philologie

(K_W08) Die Studierenden haben Grundkenntnisse im Bereich der ausgewählten geschichtlichen, religiösen, philosophischen und politischen Probleme, die die Entwicklung der deutschen Kultur beeinflussen

(K_W09) Die Studierenden haben Grundkenntnisse der zeitgenoessischen deutschen Kultur ( Medien, Theater, Film usw.)Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) (K_U01) Die Studierenden können unter Benutzung verschiedener Quellen und Vorgehensweisen Informationen finden, analysieren, auswerten, auswählen und verwenden

(K_U06) Die Studierenden können grundlegende theoretische Modelle und Paradigmen verwenden, die derLiteraturwissenschaft eigen sind.

(K_U08) Die Studierenden können selbstständig Kenntnisse erwerben und eigene wissenschaftliche Fertigkeiten entwickeln

(K_U09) Die Studierenden können literarische Werke dem allgemeinen historisch-kulturellen Kontext zuordnen

(K_U10) Die Studierenden können literarische Texte literarischen Gattungen zuordnen sowie die für die Gattung typischen Eigenschaften erkennen und bestimmen

(K_U11) Die Studierenden können literarische Werke unter Anwendung von entsprechenden Methoden und korrekter Terminologie analysieren und interpretieren.

(K_U12) Die Studierenden können Textsorten unterscheiden sowie die Texte unter Anwendung von entsprechenden Methoden kritisch analysieren und interpretieren.

(K_U13) Die Studierenden erkennen verschiedene Typen nicht-literarischer Kulturerzeugnisse.

(K_U14) Die Studierenden können schriftliche Arbeiten in polnischer Sprache und in der deutschen Sprache unter Anwendung von grundlegenden theoretischen Konzepten und verschiedenen Quellen verfassen.

(K_U15) Die Studierenden können mündliche Vorträge in polnischer Sprache und in der deutschen Sprache unter Anwendung von grundlegenden theoretischen Konzepten und verschiedenen Quellen konzipieren.

(K_U16) Die Studierenden können unter Anwendung von Ansichten anderer Forscher argumentieren und eigene Schlussfolgerungen formulieren.

(K_U20) Die Studierenden begreifen unterschiedliche milieu- und kulturbedingte Wahrnehmungsweisen im sozialen Bereich.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) (K_K02) Die Studierenden können in Teams in verschiedenen Rollen arbeiten, sie sind imstande, Ergebnisse eigener Arbeit anderen Teilnehmern praesentieren.


Metody dydaktyczne:

W celu wprowadzenia studentów w nowe obszary tematyczne stosowane są elementy wykładu lub pogadanki, główną metodą jest dyskusja i interpretacja tekstów literackich samodzielna i w grupach, zakładająca uprzednią uważną lekturę tekstów prymarnych i sekundarnych oraz naukę zorientowaną na problematykę seminarium. Ponadto studenci przygotowują krótkie referaty ustne lub / i pisemne, ewentualnie prezentacje multimedialne.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest pogłębienie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień literaturoznawczych i przygotowanie do ew. seminarium licencjackiego z literaturoznawstwa.

Pełny opis:

Proseminarium to zajęcia autorskie wprowadzające studentów w tryb samodzielnego opracowywania określonego tematu; jest to forma zajęć przygotowująca do pracy na seminariach dyplomowych (licencjackich) i wspomagająca pisanie pracy dyplomowej. Tematyka proseminariów jest wypadkową klasycznych treści nauczanych na filologii germańskiej oraz zainteresowań i osiągnięć badawczych osób prowadzących zajęcia.

Literatura:

Literatura ogólna:

Grundkurs Literaturwissenschaft (Sabina Becker, Christiane Hummel, Gabrielle Sander Hg.), Stuttgart 2006,

Benedikt Jeßling, Arbeitstechniken des Literaturwissenschaftlichen Studiums, Stuttgart 2001;

tegoż: Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Stuttgart 2007;

Ponadto: zależnie od cyklu i tematu zajęć oraz zainteresowań studentów wybierajacych dane seminarium przedmiotowe.

Obowiązkową literaturę niedostępną w bibliotece UMK zapewni prowadzący zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U01, K_U06, K_U08, K_U09, K_U010, K_U011, K_U012, K_U014);

aktywny udział w zajęciach, krótkie referaty, krótkie sprawdziany pisemne w ciągu semestru, test zaliczeniowy lub przygotowana samodzielnie praca zaliczeniowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Małgorzata Klentak-Zabłocka, Anna Mikołajewska
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Podlasiak, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Marek Podlasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Podlasiak, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Karolina Jabłońska, Marek Podlasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chlewicka, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Katarzyna Chlewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.