Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium literaturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER2/3L-PRL2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium literaturoznawcze
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Grupa proseminariów literaturoznawczych (wymagania etapowe)
Przedmioty fakultatywne na II i III roku sem. letni fiologii germańskiej - s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. praca na zajęciach 30 godz. = 1,2 ECTS

2. godziny kontaktowe i konsultacje, w tym e-learning w oparciu o platformie moodle - około 25 godz. = 1 ECTS

3. praca własna studenta (lektura tekstów i przygotowanie do zajęć, przygotowanie pracy seminaryjnej lub przygotowanie do zaliczenia na podstawie pracy klauzurowej lub /i ustnej odpowiedzi) około 20 godz. = 0,8 ECTS



Efekty uczenia się - wiedza:

Student: K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze niemieckiego obszaru językowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i germanistycznego

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W07 ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii w stopniu zaawansowanym

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój niemieckiego obszaru kulturowego oraz kontaktów polsko-niem.

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze niemieckiego obszaru językowego


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student: K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku niemieckim

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka niemieckiego

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07 potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U09 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_U10 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U11 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym

K_U12 umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów

K_U13 umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod

K_U15 posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku niemieckim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U16 posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku niemieckim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K¬_U17 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K¬_U18 potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację



Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student: K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K03 docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym niemieckiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

K_K09 jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest pogłębienie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień literaturoznawczych i przygotowanie do ew. seminarium licencjackiego z literaturoznawstwa.

Pełny opis:

Proseminarium to zajęcia autorskie wprowadzające studentów w tryb samodzielnego opracowywania określonego tematu; jest to forma zajęć przygotowująca do pracy na seminariach dyplomowych (licencjackich) i wspomagająca pisanie pracy dyplomowej. Tematyka proseminariów jest wypadkową klasycznych treści nauczanych na filologii germańskiej oraz zainteresowań i osiągnięć badawczych osób prowadzących zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Schillers Dramen

Celem zajęć proseminaryjnych jest prezentacja twórczości dramatycznej F. Schillera. Punktem wyjścia będzie analiza dyskursu teoretycznego dotyczącego dramatu, który Schiller podjął w następujących tekstach: Über die tragische Kunst (1792); Über das Pathetische (1793); Über das Erhabene (1793-1796) oraz Über naive und sentimentalische Dichtung (1795). Przedmiotem interpretacji będą następujące dramaty Schillera:

Die Räuber

Kabale und Liebe

Wilhelm Tell

Maria Stuart

W ramach proseminarium zostanie uwzględniona także teatralna recepcja dramatów Schillera na przykładzie wybranych inscenizacji (np. Wilhelm Tell C. Peymanna, Die Räuber N. Stemanna oraz Zbójcy M. Zadary).

Literatura:

Alt Peter-André, Schiller: Leben – Werk – Zeit, München 2000.

Guthke Karl, Schillers Dramen. Idealismus und Skepsis, Tübingen/Basel 1994.

Hinderer Walter (Hrsg.), Schillers Dramen, Stuttgart 1992.

Profitlich Ulrich (Hrsg.), Tragödientheorie. Texte und Kommentare. Vom Barock bis zur Gegenwart, Reinbek bei Hamburg 1999.

Rochow Christian, Das bürgerliche Trauerspiel, Stuttgart 1999.

Scherpe Klaus, Friedrich Schiller: Die Räuber, in: Interpretationen. Dramen des Sturm und Drang, Stuttgart 1997, s. 197–244.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Podlasiak, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Marek Podlasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Schillers Dramen

Celem zajęć proseminaryjnych jest prezentacja twórczości dramatycznej F. Schillera. Punktem wyjścia będzie analiza dyskursu teoretycznego dotyczącego dramatu, który Schiller podjął w następujących tekstach: Über die tragische Kunst (1792); Über das Pathetische (1793); Über das Erhabene (1793-1796) oraz Über naive und sentimentalische Dichtung (1795). Przedmiotem interpretacji będą następujące dramaty Schillera:

Die Räuber

Kabale und Liebe

Wilhelm Tell

Maria Stuart

W ramach proseminarium zostanie uwzględniona także teatralna recepcja dramatów Schillera na przykładzie wybranych inscenizacji (np. Wilhelm Tell C. Peymanna, Die Räuber N. Stemanna oraz Zbójcy M. Zadary).

Literatura:

Alt Peter-André, Schiller: Leben – Werk – Zeit, München 2000.

Guthke Karl, Schillers Dramen. Idealismus und Skepsis, Tübingen/Basel 1994.

Hinderer Walter (Hrsg.), Schillers Dramen, Stuttgart 1992.

Profitlich Ulrich (Hrsg.), Tragödientheorie. Texte und Kommentare. Vom Barock bis zur Gegenwart, Reinbek bei Hamburg 1999.

Rochow Christian, Das bürgerliche Trauerspiel, Stuttgart 1999.

Scherpe Klaus, Friedrich Schiller: Die Räuber, in: Interpretationen. Dramen des Sturm und Drang, Stuttgart 1997, s. 197–244.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.