Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium z kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER2/3L-PZK1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z kultury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Grupa proseminariów kulturoznawczych (wymagania etapowe)
Przedmioty II roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. praca na zajęciach 30 godz. = 1,2 ECTS

2. godziny kontaktowe i konsultacje, w tym e-learning w oparciu o platformie moodle - około 25 godz. = 1 ECTS

3. praca własna studenta (lektura tekstów i przygotowanie do zajęć, przygotowanie pracy seminaryjnej lub przygotowanie do zaliczenia na podstawie pracy klauzurowej lub /i ustnej odpowiedzi) około 20 godz. = 0,8 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student: K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W07 ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój niemieckiego obszaru kulturowego oraz kontaktów polsko-niem.

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze niemieckiego obszaru językowego

K_W10 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student: K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku niemieckim

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka niemieckiego

K_U07 potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U09 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_U10 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U15 posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku niemieckim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U16 posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku niemieckim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K03 docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym niemieckiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K04 uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego niemieckiego obszaru językowego

K_K06 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się po niemieckim obszarze językowym

K_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur


Metody dydaktyczne:

- pokaz

- opis

- opowiadanie

- tekst programowany

- wykład konwersatoryjny

- obserwacji

- okrągłego stołu

- referatu

- seminaryjna

W celu wprowadzenia studentów w nowe obszary tematyczne stosowane są elementy wykładu lub pogadanki, główną metodą jest dyskusja i interpretacja tekstów, samodzielna i w grupach, zakładająca uprzednią uważną lekturę tekstów prymarnych i sekundarnych oraz naukę zorientowaną na problematykę seminarium. Ponadto studenci przygotowują krótkie referaty ustne lub / i pisemne, ewentualnie prezentacje multimedialne.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- okrągłego stołu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Proseminarium to zajęcia autorskie poświęcone wybranym zagadnieniom kulturowym niemieckiego obszaru językowego.

Pełny opis:

Proseminarium to zajęcia autorskie, których celem jest wprowadzenie studentów w tryb samodzielnego opracowywania określonego tematu; celem kształcenia jest więc przygotowanie do pracy na seminariach dyplomowych (licencjackich); ta forma zajęć ma za zadanie wspomagać pisanie pracy dyplomowej. Tematyka proseminariów jest wypadkową klasycznych treści nauczanych na filologii germańskiej oraz zainteresowań i osiągnięć badawczych osób prowadzących zajęcia.

Literatura:

Wybór literatury jest zależny od cyklu i tematu zajęć oraz zainteresowań studentów wybierających dane seminarium przedmiotowe.

Obowiązkową literaturę niedostępną w bibliotece UMK zapewni prowadzący zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: aktywny udział w zajęciach, krótkie referaty, krótkie sprawdziany pisemne w ciągu semestru, test zaliczeniowy lub przygotowana samodzielnie praca zaliczeniowa.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Chodorowska-Jackiewicz, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Natalia Chodorowska-Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Literarische Werke und ihre Verfilmungen

Pełny opis:

Der Gegenstand des Seminars sind ausgewählte literarische Texte des deutschsprachigen Kulturraums und ihre Filmadaptionen. Eine intermediale Analyse der beiden Kunstformen hat zum Ziel, das Verhältnis zwischen Literatur und Film zu ergründen. Es soll anhand des Vergleichs der Frage nachgegangen werden, wie die Literatur ins audiovisuelle Medium umgesetzt wird. Im Fokus der Untersuchung stehen Berührungspunkte und Unterschiede, die die Buchvorlagen und ihre Filmbearbeitungen aufweisen.

Literatura:

Die vollständige und endgültige Literatur- und Filmliste wird Anfang des Sommersemesters bekanntgegeben.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Anna Mikołajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Chodorowska-Jackiewicz, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Natalia Chodorowska-Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)