Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura lub kultura wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER2/3Z-LK-WM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura lub kultura wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Wykłady monograficzne - filologia germańska s1 (wymagania etapowe)
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: praca na zajęciach 30 = 1,2 ECTS, konsultacje 10 = 0,4 ECTS.

praca własna studenta 10 = 1,4 ECTS

Razem: 50 godzin = 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student: K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze niemieckiego obszaru językowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i germanistycznego

K_W07 ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii z stopniu zaawansowanym

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój niemieckiego obszaru kulturowego oraz kontaktów polsko-niem.

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze niemieckiego obszaru językowego

K_W10 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod.

K_U11 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym

K_U12 umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów

K_U13 umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod

K_U20 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku niemieckim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student: K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K03 docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym niemieckiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Wykład monograficzny jest tradycyjną formą zajęć autorskich; celem jest zaznajomienie studentów z wybranym, szczegółowym zagadnieniem badawczym i wyczerpujące omówienie danej problematyki. Tematyka wykładu monograficznego nawiązuje do ważnych dziedzin germanistyki, a stopień trudności przekazywanych treści jest dostosowany do poziomu studiów licencjackich.

Pełny opis:

Zob. opis zajęć z cyklu.

Literatura:

Zob. opis zajęć z cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Tokarzewska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Hannah Arendt i Walter Benjamin - świadkowie historii XX wieku

Pełny opis:

Wykład poświęcony będzie wybranym aspektom życia i twórczości Waltera Benjamina i Hannah Arendt. Zarówno Benjamin, jak też Arendt należą - nie tylko w kontekście niemieckim - do najważniejszych świadków historii XX wieku. Zarówno tematyka poruszana w twórczości obojga, jak też styl ich pisarstwa formowały się w obliczu zwrotnych i tragicznych momentów współczesnej im historii: pierwszej i drugiej wojny światowej, kryzysu kultury zachodniej późnego kapitalizmu, Holokaustu i narodzin totalitaryzmu. Wśród tych doświadczeń zarówno Arendt, jak Benjamin zastanawiali się nad rolą refleksji i literatury w świecie poddanym różnego typu przemocy, nad znaczeniem przyjaźni i jednocześnie kruchością świata „spraw ludzkich”. W trakcie wykładu poruszone zostaną m.in. takie problemy, jak: Benjamina krytyka historyzmu, Benjamin i Arendt jako epistolografowie, proces Eichmanna i „banalność zła”, literatura i sztuka w refleksji A. i B.

Literatura:

Benjamin-Handbuch. Leben -Werk-Wirkung, wyd. Burkhardt Lindner, Stuttgart 2011

Ansgar Lorenz, Antonio Roselli: Walter Benjamin. Philosophie für Einsteiger. Paderborn 2017

Sven Kramer: Walter Benjamin zur Einführung, Hamburg 2010

Arendt-Handbuch. Leben-Werk-Wirkung, wyd. Wolfgang Heuer et al., Stuttgart 2011

Grit Straßenberger, Hannah Arendt zur Einführung, Hamburg 2015

Nils Baratella et al., Hannah Arendt für Einsteiger, Paderborn 2017

Pozostała literatura będzie udostępniana słuchaczom sukcesywnie w trakcie wykładów.

Uwagi:

Zajęcia zakończą się egzaminem pisemnym.

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym przy wsparciu platformy Moodle. W przypadku konieczności przejścia na tryb zdalny, będą prowadzone synchronicznie za pomocą platformy Teams oraz asynchronicznie za pomocą platformy Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Włodzimierz Zientara
Prowadzący grup: Włodzimierz Zientara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Zajęcia zakończą się egzaminem pisemnym.

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym przy wsparciu platformy Moodle. W przypadku konieczności przejścia na tryb zdalny, będą prowadzone synchronicznie za pomocą platformy Teams oraz asynchronicznie za pomocą platformy Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Monika Tokarzewska
Prowadzący grup: Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Tytuł wykładu: Wenn Denker Dichter lesen: Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer und Hannah Arendt als Interpreten der Literatur

Uwagi:

Zajęcia zakończą się egzaminem ustnym.

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym przy wsparciu platformy Moodle. W przypadku konieczności przejścia na tryb zdalny, będą prowadzone synchronicznie za pomocą platformy Teams oraz asynchronicznie za pomocą platformy Moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)