Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER2L-PNJN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty II roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 16.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

W sumie 330 godzin = 14 ECTS:

w tym 150 godzin= 6,8 ECTS ćwiczenia,

91 godzin kontaktowych = 3,64 ECTS konsultacje (m.in. dyżury, kontakt mailowy/platforma moodle, korekta prac pisemnych),

89 godzin pracy własnej studenta = 3,56 ECTS (m.in. pisemne prace domowe, przygotowanie się do zajęć, reader)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma podstawową wiedzę o języku/ językach1 danego obszaru

kulturowego

K_W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego

języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego

obszaru językowego (np., media, teatr, film)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego

obszaru kulturowego

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U12: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich

krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U13: potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

K_U18: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B1/B2 w

ramach języka/języków specjalności

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do

sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zwiększenie stopnia samodzielności studentów i stosowania w praktyce reguł gramatycznych przyswojonych w trakcie nauki. Przy czytaniu zwraca się szczególną uwagę na rozpoznawanie i rozumienie struktur wskazujących na inne zdania lub ich części. Rozszerza się zakres słownictwa. Także własne błędy studentów są elementem ćwiczeń: studenci je rozpoznają i poprawiają.

Pełny opis:

Zajęcia wzmacniają samodzielność studentów w pracy z tekstami, ćwiczą stosowanie w praktyce reguł gramatycznych przyswojonych w trakcie nauki. Przy czytaniu zwraca się szczególną uwagę na rozpoznawanie i rozumienie struktur wskazujących na inne zdania lub ich części. Ćwiczone są czytanie zorienowane na zrozumienie tekstu oral czytanie analityczne.

Dyskusje problemowe, pisemne zadania domowe oraz praca nad słownictwem dominują na zajęciach w II roku studiów. Na podstawie tekstów pisanych i materiałów audiowizualnych oraz tematycznie uporządkowanemu słownictwu prowadzone są dyskusje na aktualne tematy. Także własne błędy studentów są elementem ćwiczeń: studenci je rozpoznają i poprawiają, a także poszerzają spektrum własnych środków wyrazu. Na zajęciach wykorzystywane są różne media.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik – aktuell: Neubearbeitung / Lehr- und Übungsbuch. Hueber Verlag 2021

Buscha, Anne / Szita, Szilvia, Begegnungen Deutsch als Fremdsprache B1+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Schubert Verlag 2021

Clamer, Friedrich/Heilmann, Erhard/Röller, Helmut, Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Verlag Liebaug-Dartmann 2006

Buscha, Anne / Szita, Szilvia, B-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Sprachniveau B1/B2. Schubert Verlag 2011

Literatura uzupełniająca:

Buscha, Anne / Szita, Szilvia, B-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Sprachniveau B1/B2. Schubert Verlag 2011

Habersack, Charlotte / Pude, Angela / Specht, Franz, Menschen A2: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch. Hueber Verlag 2022

Braun-Podeschwa, Julia / Habersack, Charlotte / Pude, Angela, Menschen B1: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch. Hueber Verlag 2022

Buscha, Anne / Szita, Szilvia, Spektrum Deutsch A2+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag 2018

Buscha, Anne / Szita, Szilvia, Spektrum Deutsch B1+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag 2018

Grigull, Ingrid / Raven, Susanne, Geschäftliche Begegnungen B1+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Schubert Verlag 2022

Obowiązkową literaturę niedostępną w bibliotece UMK zapewni prowadzący zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest:

Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach

(obejmujący sprawdzenie wymienionych efektów kształcenia K_W01, K_W02, K_W09, K_U02, K_U08, K_U12, K_U13, K_U18, K_K01, K_K02, K_K08)

Kilka krótkich kolokwiów w semestrze

(K_W01, K-W02, K_U02, K_U18, K_K01)

Pisemne prace domowe

(K_W01, K_W02, K_KU02, K_U08, K_U12, K_U13, K_U18, K_K01, K_K08)

Rozwiązanie reader`u

(K_W01, K_W02, K_W09, K_U02, K_U08, K_U12, K_U13, K_U18, K_K01)

Egzamin pisemny / ustny

(K_W01, K_W02, K_U02, K_U12, K_U18, K_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Pankanin, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Katarzyna Chlewicka, Emilia Pankanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chlewicka, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Katarzyna Chlewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chlewicka, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Katarzyna Chlewicka, Natalia Chodorowska-Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)