Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o krajach i społeczeństwach niemieckiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER2L-WKSNOJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Wiedza o krajach i społeczeństwach niemieckiego obszaru językowego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty II roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Zaliczone konwersatorium Wiedza o krajach niem. obszaru językowego oferowane w semestrze III.

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godz., w tym:

30 godz. zajęć: 1,2 pkt. ECTS

8 godz. kontaktowych (dyżury, kontakt mailowy, platforma Moodle, korekta prac): 0, 32 pkt. ECTS

37 godz. praca własna: 1,48 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student: K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój niemieckiego obszaru kulturowego oraz kontaktów polsko-niem.

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze niemieckiego obszaru językowego

K_W10 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student: K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku niemieckim

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U10 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U14 potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

K¬_U21 potrafi tłumaczyć z języka niemieckiego na język polski

K_U22 potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język niemiecki


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student: K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K03 docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym niemieckiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K04 uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego niemieckiego obszaru językowego

K_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

K_K08 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

K_K09 jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy


Metody dydaktyczne:

nauczanie problemowe, dyskusja, praca w grupach i w parach (m.in. studenci wspólnie przygotowują prezentacje), krótkie referaty (Handouts), użycie środków audiowizualnych (filmy dokumentalne i fabularne, prezentacje, E-learning).

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omawiane są wybrane problemy z historii najnowszej, polityki i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

Pełny opis:

Ogólny zakres tematyczny (informacje szczegółowe patrz poszczególne semestry)

- wybrane problemy z najnowszej historii, kultury i gospodarki Niemiec, Austrii i Szwajcarii: geografia (turystyka, transport, ekologia), zmiany granic, pozycja gospodarcza, rozliczenie z przeszłością narodowosocjalistyczną, podstawowe elementy i cechy charakterystyczne systemów politycznych, najważniejsze etapy powojennych dziejów Niemiec i Austrii, problemy demograficzne (migranci, starzenie się społeczeństwa), narodowe warianty języka języka niemieckiego (austriacyzmy, helwetyzmy, rola dialektów w komunikacji społecznej).

- stosunki polsko-niemieckie.

- wydarzenia aktualne.

- porównania pomiędzy poszczególnymi krajami niemieckojęzycznymi i Polską.

Literatura:

Publikacje (wybrane fragmenty): I. Kromp, A. Białecki, Deutschland in allen Facetten (2012); R. Luscher, Landeskunde Deutschland. Politik - Wirtschaft - Kultur (2019); H. M. Müller, Schlaglichter der deutschen Geschichte (2003); R. Luscher, Landeskunde Deutschland. Von der Wende bis heute (2012); Österreich Betrachtungen I, II (1992); S. Breuss, K. Liebhart, A. Pribersky, Inszenierungen. Stichwörter zu Österreich (1995); K. Vocelka, Geschichte Österreichs. Kultur., Gesellschaft, Politik (2002); M. Gerner, Stichwort Schweiz (1992); E. Kobylińska, Andreas Lawaty (Hrsg.), Deutsche und Polen. 100 Schlüsselbegriffe (1993); A. Krzemiński, Lekcje dialogu (2010); J. Trenkner, Naród z przeszłością. Eseje o Niemczech (2004); W. Brandt, Wspomnienia (2013); Cz. Karolak, W. Kunicki, H. Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej (2007); S. Haffner, Historia pewnego Niemca (2007); L. Żyliński, Od Prus do Europy (2014).

Ponadto: artykuły z prasy niemieckojęzycznej i polskiej, strony i portale internetowe (patrz poszczególne semestry), filmy dokumentalne i fabularne.

Wszystkie teksty i materiały zostaną zapewnione przez prowadzącego zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na koniec semestru; obecność i aktywny udział na zajęciach), prace domowe, prezentacje, kolokwia ustne/pisemne podczas semestru. Wymagania szczegółowe patrz rubryka: efekty uczenia (informacje wspólne dla wszystkich grup) dla danego semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

W trakcie zajęć w semestrze letnim omawiane są wybrane problemy z historii najnowszej, polityki i kultury Austrii oraz Szwajcarii.

Pełny opis:

W semestrze letnim omawiane są przede wszystkim takie zagadnienia, jak:

- wybrane problemy z najnowszej historii, kultury i gospodarki Austrii i Szwajcarii, w tym: geografia (turystyka, transport, kwestie ekologii), pozycja gospodarcza, rozliczenie z przeszłością narodowosocjalistyczną, podstawowe elementy i cechy charakterystyczne systemów politycznych, najważniejsze etapy powojennych dziejów Austrii, problemy demograficzne (migranci, starzenie się społeczeństwa), narodowe warianty języka języka niemieckiego (austriacyzmy, helwetyzmy, rola dialektów w komunikacji społecznej), kultura Austrii i Szwajcarii (sztuka, architektura, tradycje kulinarne, etc.)

- aktualne wydarzenia;

- porównania pomiędzy poszczególnymi krajami niemieckojęzycznymi i Polską.

Literatura:

Wybrane publikacje oraz artykuły z prasy niemieckojęzycznej i polskiej, strony i portale internetowe (patrz poszczególne semestry), filmy dokumentalne i fabularne.

Wszystkie teksty i materiały zostaną zapewnione przez prowadzącego zajęcia.

(Wybór uwzględnianej literatury podany w "Podstawowych informacjach o przedmiocie.)

Uwagi:

W zależności od sytuacji epidemiologicznej (COVID 19), zajęcia odbywać się będą online (Microsoft Teams) albo stacjonarnie. Zajęcia w semestrze letnim zakończą się egzaminem ustnym, obejmującym materiał z obu semestrów (online za pomocą Microsoft Teams albo stacjonarnie - w zależności od sytuacji epidemiologicznej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Jakovljević, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

W trakcie zajęć w semestrze letnim omawiane są wybrane problemy z historii najnowszej, polityki i kultury Austrii oraz Szwajcarii.

Pełny opis:

W semestrze letnim omawiane są przede wszystkim takie zagadnienia, jak:

- wybrane problemy z najnowszej historii, kultury i gospodarki Austrii i Szwajcarii, w tym: geografia (turystyka, transport, kwestie ekologii), pozycja gospodarcza, rozliczenie z przeszłością narodowosocjalistyczną, podstawowe elementy i cechy charakterystyczne systemów politycznych, najważniejsze etapy powojennych dziejów Austrii, problemy demograficzne (migranci, starzenie się społeczeństwa), narodowe warianty języka języka niemieckiego (austriacyzmy, helwetyzmy, rola dialektów w komunikacji społecznej), kultura Austrii i Szwajcarii (sztuka, architektura, tradycje kulinarne, etc.)

- aktualne wydarzenia;

- porównania pomiędzy poszczególnymi krajami niemieckojęzycznymi i Polską.

Literatura:

Wybrane publikacje oraz artykuły z prasy niemieckojęzycznej i polskiej, strony i portale internetowe (patrz poszczególne semestry), filmy dokumentalne i fabularne.

Wszystkie teksty i materiały zostaną zapewnione przez prowadzącego zajęcia.

(Wybór uwzględnianej literatury podany w "Podstawowych informacjach o przedmiocie.)

Uwagi:

W zależności od sytuacji epidemiologicznej (COVID 19), zajęcia odbywać się będą online (Microsoft Teams) albo stacjonarnie. Zajęcia w semestrze letnim zakończą się egzaminem ustnym, obejmującym materiał z obu semestrów (online za pomocą Microsoft Teams albo stacjonarnie - w zależności od sytuacji epidemiologicznej).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.