Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury niemieckiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER2Z-HLNOJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiego obszaru językowego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty II roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Zaliczony wykład kursowy z historii literatury w semenstrze letnim I roku studiów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z proseminarium z lektur.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz wykładu = 1,2 ECTS

Skrócony opis:

Wykład kursowy z historii literatury niemieckojęzycznej przekrojowo informuje o najważniejszych zjawiskach historycznoliterackich obszaru niemiekojęzycznego od Oświecenia po czasy współczesne.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Die Kursveranstaltungen statten die Studierenden mit dem Basiswissen über die deutschsprachige Literatur aus. Im Rahmen des Vorlesungszyklus werden die einzelnen Epochen der Literaturgeschichte präsentiert, mit ihren wichtigsten Autoren, Werken, Ereignissen des literarischen Lebens. Berücksichtigt werden auch die literaturbezogenen Institutionen wie Zeitschriften, literarische Gruppen, Verlage, Literaturkritik und –kontrolle. Epochenübergreifend werden Traditionslinien, wie Kontinuitäten und Brüche im Bereich literarischer Motive, gesellschaftlicher und politischer Stellungnahmen wie auch ästhetischer Standpunkte untersucht. Erörterung komparatistischer, vor allem auf die deutsch-polnische literarische Nachbarschaft bezogener Aspekte gehören ebenfalls zum Programm.

Literatura: (tylko po angielsku)

Baumann, Barbara/Oberle, Brigitta: Deutsche Literatur in Epochen. München 1985.

Beutin, Wolfgang u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 1992.

Rothmann, Kurt: Kleine Geschichte der dt. Literatur; Stuttgart 1990.

Wellbery, David E. u.a. (Hg.): Eine neue Geschichte der deutschen Literatur. Berlin 2007.

Zmegac, Viktor: Geschichte der dt. Literatur vom 18. Jh. bis zur Gegenwart; Königstein T/S 1980, Band I, II.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Mündliche Prüfung nach dem 3. Semester.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład kursowy z historii literatury niemieckojęzycznej przekrojowo informuje o najważniejszych zjawiskach historycznoliterackich obszaru niemieckojęzycznego w XX wieku.

Pełny opis:

Wykład prezentuje przegląd najważniejszych zjawisk literackich począwszy od ekspresjonizmu po współczesną literaturę niemiecką. Twórczość najwybitniejszych pisarzy wieku (m.in. Franz Kafka, Tomasz Mann, Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Heinrich Böll, Günter Grass) przedstawiona jest na tle dyskusji światopoglądowych epoki zogniskowanych wokół takich tematów jak niemiecka krytyka cywilizacji, pierwsza wojna światowa, rewolucja konserwatywna, nazizm, emigracja polityczna, kwestia winy, ‘nowy początek’, rewolta 1968, rozliczenie z przeszłością Trzeciej Rzeszy. Zarysowana zostanie różnorodność tendencji estetycznych (estetyka ekspresjonizmu, teatr epicki, literatura dokumentarna, rozwój powieści, krytyka języka, awangarda) oraz najważniejsze elementy życia literackiego (czasopisma, grupy, kongresy literackie).

Literatura:

Cały program kursowy wraz z handoutami podany na platformie Moodle.

Uwagi:

Warunkiem uprawniającym do zdawania egzaminu jest uzyskanie zaliczenia przedmiotu "Proseminaruim z lektur". Egzamin końcowy: ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład kursowy z historii literatury niemieckojęzycznej przekrojowo informuje o najważniejszych zjawiskach historycznoliterackich obszaru niemieckojęzycznego w XX wieku.

Pełny opis:

Wykład prezentuje przegląd najważniejszych zjawisk literackich począwszy od ekspresjonizmu po współczesną literaturę niemiecką. Twórczość najwybitniejszych pisarzy wieku (m.in. Franz Kafka, Tomasz Mann, Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Heinrich Böll, Günter Grass) przedstawiona jest na tle dyskusji światopoglądowych epoki zogniskowanych wokół takich tematów jak niemiecka krytyka cywilizacji, pierwsza wojna światowa, rewolucja konserwatywna, nazizm, emigracja polityczna, kwestia winy, ‘nowy początek’, rewolta 1968, rozliczenie z przeszłością Trzeciej Rzeszy. Zarysowana zostanie różnorodność tendencji estetycznych (estetyka ekspresjonizmu, teatr epicki, literatura dokumentarna, rozwój powieści, krytyka języka, awangarda) oraz najważniejsze elementy życia literackiego (czasopisma, grupy, kongresy literackie).

Literatura:

Cały program kursowy wraz z handoutami podany na platformie Moodle.

Uwagi:

Warunkiem uprawniającym do zdawania egzaminu jest uzyskanie zaliczenia przedmiotu "Proseminaruim z lektur". Egzamin końcowy: ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład kursowy z historii literatury niemieckojęzycznej przekrojowo informuje o najważniejszych zjawiskach historycznoliterackich obszaru niemieckojęzycznego w XX wieku.

Pełny opis:

Wykład prezentuje przegląd najważniejszych zjawisk literackich począwszy od ekspresjonizmu po współczesną literaturę niemiecką. Twórczość najwybitniejszych pisarzy wieku (m.in. Franz Kafka, Tomasz Mann, Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Heinrich Böll, Günter Grass) przedstawiona jest na tle dyskusji światopoglądowych epoki zogniskowanych wokół takich tematów jak niemiecka krytyka cywilizacji, pierwsza wojna światowa, rewolucja konserwatywna, nazizm, emigracja polityczna, kwestia winy, ‘nowy początek’, rewolta 1968, rozliczenie z przeszłością Trzeciej Rzeszy. Zarysowana zostanie różnorodność tendencji estetycznych (estetyka ekspresjonizmu, teatr epicki, literatura dokumentarna, rozwój powieści, krytyka języka, awangarda) oraz najważniejsze elementy życia literackiego (czasopisma, grupy, kongresy literackie).

Literatura:

Cały program kursowy wraz z handoutami podany na platformie Moodle.

Uwagi:

Warunkiem uprawniającym do zdawania egzaminu jest uzyskanie zaliczenia przedmiotu "Proseminaruim z lektur". Egzamin końcowy: ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład kursowy z historii literatury niemieckojęzycznej przekrojowo informuje o najważniejszych zjawiskach historycznoliterackich obszaru niemieckojęzycznego w XX wieku.

Pełny opis:

Wykład prezentuje przegląd najważniejszych zjawisk literackich począwszy od ekspresjonizmu po współczesną literaturę niemiecką. Twórczość najwybitniejszych pisarzy wieku (m.in. Franz Kafka, Tomasz Mann, Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Heinrich Böll, Günter Grass) przedstawiona jest na tle dyskusji światopoglądowych epoki zogniskowanych wokół takich tematów jak niemiecka krytyka cywilizacji, pierwsza wojna światowa, rewolucja konserwatywna, nazizm, emigracja polityczna, kwestia winy, ‘nowy początek’, rewolta 1968, rozliczenie z przeszłością Trzeciej Rzeszy. Zarysowana zostanie różnorodność tendencji estetycznych (estetyka ekspresjonizmu, teatr epicki, literatura dokumentarna, rozwój powieści, krytyka języka, awangarda) oraz najważniejsze elementy życia literackiego (czasopisma, grupy, kongresy literackie).

Literatura:

Cały program kursowy wraz z handoutami podany na platformie Moodle.

Uwagi:

Warunkiem uprawniającym do zdawania egzaminu jest uzyskanie zaliczenia przedmiotu "Proseminaruim z lektur". Egzamin końcowy: ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład kursowy z historii literatury niemieckojęzycznej przekrojowo informuje o najważniejszych zjawiskach historycznoliterackich obszaru niemieckojęzycznego w XX wieku.

Pełny opis:

Wykład prezentuje przegląd najważniejszych zjawisk literackich począwszy od ekspresjonizmu po współczesną literaturę niemiecką. Twórczość najwybitniejszych pisarzy wieku (m.in. Franz Kafka, Tomasz Mann, Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Heinrich Böll, Günter Grass) przedstawiona jest na tle dyskusji światopoglądowych epoki zogniskowanych wokół takich tematów jak niemiecka krytyka cywilizacji, pierwsza wojna światowa, rewolucja konserwatywna, nazizm, emigracja polityczna, kwestia winy, ‘nowy początek’, rewolta 1968, rozliczenie z przeszłością Trzeciej Rzeszy. Zarysowana zostanie różnorodność tendencji estetycznych (estetyka ekspresjonizmu, teatr epicki, literatura dokumentarna, rozwój powieści, krytyka języka, awangarda) oraz najważniejsze elementy życia literackiego (czasopisma, grupy, kongresy literackie).

Literatura:

Cały program kursowy wraz z handoutami podany na platformie Moodle.

Uwagi:

Warunkiem uprawniającym do zdawania egzaminu jest uzyskanie zaliczenia przedmiotu "Proseminaruim z lektur". Egzamin końcowy: ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład kursowy z historii literatury niemieckojęzycznej przekrojowo informuje o najważniejszych zjawiskach historycznoliterackich obszaru niemieckojęzycznego w XX wieku.

Pełny opis:

Wykład prezentuje przegląd najważniejszych zjawisk literackich począwszy od ekspresjonizmu po współczesną literaturę niemiecką. Twórczość najwybitniejszych pisarzy wieku (m.in. Franz Kafka, Tomasz Mann, Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Heinrich Böll, Günter Grass) przedstawiona jest na tle dyskusji światopoglądowych epoki zogniskowanych wokół takich tematów jak niemiecka krytyka cywilizacji, pierwsza wojna światowa, rewolucja konserwatywna, nazizm, emigracja polityczna, kwestia winy, ‘nowy początek’, rewolta 1968, rozliczenie z przeszłością Trzeciej Rzeszy. Zarysowana zostanie różnorodność tendencji estetycznych (estetyka ekspresjonizmu, teatr epicki, literatura dokumentarna, rozwój powieści, krytyka języka, awangarda) oraz najważniejsze elementy życia literackiego (czasopisma, grupy, kongresy literackie).

Literatura:

Cały program kursowy wraz z handoutami podany na platformie Moodle.

Uwagi:

Warunkiem uprawniającym do zdawania egzaminu jest uzyskanie zaliczenia przedmiotu "Proseminaruim z lektur". Egzamin końcowy: ustny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)