Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER2Z-JLAC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- 30 godzin przewidzianych w planie studiów - 1 ECTS

- 10 godzin konsultacji - 0,3 ECTS

Praca indywidualna studenta:

- 20 godzin - czas poświęcony na przygotowywanie się do zajęć i sprawdzianów - 0,7 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W 01: ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i składni łacińskiej pozwalającą analizować i tłumaczyć teksty w języku łacińskim, preparowane i oryginalne o niezbyt wysokim stopniu trudności (K_W01; K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi przetłumaczyć prozaiczny tekst łaciński oraz proste sentencje, zwroty i powiedzenia rzymskie funkcjonujące we współczesnych językach i kulturze europejskiej (K_U02)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: rozumie potrzebę dalszego, samodzielnego kształcenia się w zakresie zarówno fleksji, jak i leksyki łacińskiej w celu właściwego tłumaczenia i rozumienia tekstów; ma również świadomość wpływu kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kształtowanie się i rozwój współczesnych języków i kultury europejskiej (K_K01)


Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć wykorzystywane są metody dydaktyczne:

- podające: opis, pogadanka i wykład konwencjonalny przy omawianiu zagadnień z zakresu gramatyki opisowej języka łacińskiego oraz kultury starożytnej Grecji i Rzymu oraz

- ćwiczeniowa przede wszystkim podczas tłumaczenia i omawiania tekstów łacińskich.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań łacińskich, popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń oraz zapoznanie z wybranymi zagadnieniami historii i kultury grecko-rzymskiego antyku.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu gramatyki łacińskiej w zakresie umożliwiającym samodzielną pracę nad tekstem łacińskim o niezbyt wysokim stopniu trudności i jego poprawne tłumaczenie. Celem zajęć jest również zapoznanie studenta ze słownictwem łacińskim na poziomie podstawowym ze zwróceniem szczególnej uwagi na obecność wyrazów łacińskich w języku polskim i językach nowożytnych. Ponadto studenci przyswajać będą znane łacińskie powiedzenia oraz liczne zwroty i wyrażenia. Tłumaczone teksty ponadto umożliwią studentom poznanie wybranych zagadnień z zakresu historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu.

Literatura:

1. K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2005

2. J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007

3. Teksty łacińskie wybrane przez prowadzącego zajęcia

Metody i kryteria oceniania:

Przy ocenie na koniec semestru brane są pod uwagę: aktywny i systematyczny udział w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności) i oceny z poszczególnych sprawdzianów cząstkowych. Sprawdziany pisemne obejmują: ćwiczenia gramatyczne, leksykalne oraz translacyjne; sprawdzana jest znajomość słownictwa i struktur gramatycznych oraz umiejętność tłumaczenia łacińskich tekstów preparowanych i krótkich tekstów oryginalnych (K_W01, K_W02, K_U02, K_K01). Przy ocenie sprawdzianów pisemnych stosowana jest następująca skala procentowa: 60% - dostateczny, 70% - dostateczny plus, 80% - dobry, 85% - dobry plus, 90% - bardzo dobry.

Warunkiem zaliczenia semestru jest zatem systematyczny i aktywny udział w zajęciach oraz uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich sprawdzianów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz, Anna Głodowska, Anna Mikołajewska
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz, Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań łacińskich, popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń oraz zapoznanie z wybranymi zagadnieniami historii i kultury grecko-rzymskiego antyku.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne:

fleksja:

- odmiana rzeczowników i przymiotników deklinacji I i II

- rzeczowniki deklinacji III

- zaimki: osobowe, dzierżawcze, względne

- czasowniki koniugacji I-IV: w stronie czynnej i biernej, w czasach: praesens (teraźniejszym), imperfectum (przeszłym niedokonanym), futurum I (przyszłym)

- czasownik: sum, esse, fui oraz złożenia

- bezokoliczniki czasu teraźniejszego i jego zastosowanie

składnia:

- budowa zdania pojedynczego i złożonego: podmiot, orzeczenie, orzeczenie imienne, dopełnienie bliższe i dalsze

- zdania podrzędne: przyczynowe, przydawkowe, warunkowe (zagadnienia wybrane)

- ACI, NCI

- funkcja przypadków w zdaniu (informacje podstawowe)

Kultura starożytnego Rzymu zagadnienia wybrane: na zajęciach zostaną przedstawione te zagadnienia z szeroko pojętej kultury antycznego Rzymu, które pozwolą lepiej zrozumieć czytane teksty i poruszane w nich tematy (np. wykształcenie, religia, struktura społeczna, wybitni przedstawiciele rzymskiej literatury i ich dzieła).

Literatura:

Podręcznik:

Jurewicz O., Winniczuk L., Żuławska J., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa 1993 (lub inny rok wydania)

Słowniki:

K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2005

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007

Uwagi:

Przedmiot jest obowiązkowy. Jeśli z jakiegoś powodu student nie może uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia sposobu zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Piotr Osiński, Sławomir Wyszomirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań łacińskich, popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń oraz zapoznanie z wybranymi zagadnieniami historii i kultury grecko-rzymskiego antyku.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne:

fleksja:

- odmiana rzeczowników i przymiotników deklinacji I i II

- rzeczowniki deklinacji III

- zaimki: osobowe, dzierżawcze, względne

- czasowniki koniugacji I-IV: w stronie czynnej i biernej, w czasach: praesens (teraźniejszym), imperfectum (przeszłym niedokonanym), futurum I (przyszłym)

- czasownik: sum, esse, fui oraz złożenia

- bezokoliczniki czasu teraźniejszego i jego zastosowanie

składnia:

- budowa zdania pojedynczego i złożonego: podmiot, orzeczenie, orzeczenie imienne, dopełnienie bliższe i dalsze

- zdania podrzędne: przyczynowe, przydawkowe, warunkowe (zagadnienia wybrane)

- ACI, NCI

- funkcja przypadków w zdaniu (informacje podstawowe)

Kultura starożytnego Rzymu zagadnienia wybrane: na zajęciach zostaną przedstawione te zagadnienia z szeroko pojętej kultury antycznego Rzymu, które pozwolą lepiej zrozumieć czytane teksty i poruszane w nich tematy (np. wykształcenie, religia, struktura społeczna, wybitni przedstawiciele rzymskiej literatury i ich dzieła).

Literatura:

Podręcznik:

Jurewicz O., Winniczuk L., Żuławska J., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa 1993 (lub inny rok wydania)

Słowniki:

K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2005

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007

Uwagi:

Przedmiot jest obowiązkowy. Jeśli z jakiegoś powodu student nie może uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia sposobu zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skórcz, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Małgorzata Skórcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań łacińskich, popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń oraz zapoznanie z wybranymi zagadnieniami historii i kultury grecko-rzymskiego antyku.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne:

fleksja:

- odmiana rzeczowników i przymiotników deklinacji I i II

- rzeczowniki deklinacji III

- zaimki: osobowe, dzierżawcze, względne

- czasowniki koniugacji I-IV: w stronie czynnej i biernej, w czasach: praesens (teraźniejszym), imperfectum (przeszłym niedokonanym), futurum I (przyszłym)

- czasownik: sum, esse, fui oraz złożenia

- bezokoliczniki czasu teraźniejszego i jego zastosowanie

składnia:

- budowa zdania pojedynczego i złożonego: podmiot, orzeczenie, orzeczenie imienne, dopełnienie bliższe i dalsze

- zdania podrzędne: przyczynowe, przydawkowe, warunkowe (zagadnienia wybrane)

- ACI, NCI

- funkcja przypadków w zdaniu (informacje podstawowe)

Kultura starożytnego Rzymu zagadnienia wybrane: na zajęciach zostaną przedstawione te zagadnienia z szeroko pojętej kultury antycznego Rzymu, które pozwolą lepiej zrozumieć czytane teksty i poruszane w nich tematy (np. wykształcenie, religia, struktura społeczna, wybitni przedstawiciele rzymskiej literatury i ich dzieła).

Literatura:

Podręcznik:

Jurewicz O., Winniczuk L., Żuławska J., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa 1993 (lub inny rok wydania)

Słowniki:

K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2005

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007

Uwagi:

Przedmiot jest obowiązkowy. Jeśli z jakiegoś powodu student nie może uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia sposobu zaliczenia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)