Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium z lektur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER2Z-PZL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z lektur
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty II roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia stacjonarne I st.
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Zaliczone proseminarium z lektur oferowane w semestrze I i II.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin = 2 ECTS w sumie : w tym 30 godzin = 1,2 ECTS konwersatorium i 10 godzin kontaktowych =0,4 ECTS (konsultacje bezpośrednie i drogą mailową, korekta prac) oraz 10 godzin pracy własnej studenta = 0,4 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student: K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze niemieckiego obszaru językowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i germanistycznego

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W07 ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii w stopniu zaawansowanym

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój niemieckiego obszaru kulturowego oraz kontaktów polsko-niem.

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze niemieckiego obszaru językowego


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student: K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku niemieckim

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka niemieckiego

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U09 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_U10 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U11 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym

K_U12 umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów

K_U13 umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod

K_U17 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student: K_K03 docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym niemieckiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Proseminarium z lektur to zajęcia autorskie uzupełniające wykład kursowy z historii literatury niemieckiej, których celem jest nauka dokładnej lektury, analizy i interpretacji tekstów literackich różnych gatunków i epok. Sprawność tę kształci się na wybranych kanonicznych tekstach literackich.

Pełny opis:

Proseminarium należy do cyklu zajęć towarzyszących wykładowi z historii literatury niemieckiej od Oświecenia do współczesności. W ramach zajęć na II roku omawiany jest 'wycinek' od przełomu wieków, poprzez ekspresjonizm aż do połowy XX wieku. Celem zajęć nie jest zapoznanie studentów z kanonicznymi teksami niemieckiego obszaru językowego, ale wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnej lektury, analizy i interpretacji tekstów oraz dyskusji w języku niemieckim. Zajęcia koncentrują się na analizie kilku wybranych tekstów reprezentujących różne gatunki literackie.

Literatura:

Obowiązkowa lista lektur (literatura prymarna) zależy od decyzji prowadzącego. Wybór dokonywany jest na podstawie przyjętej w jednostce listy uwzględnianej na egzaminie z historii literatury na II roku studiów. Lista pozycji fakultatywnych zależy od zainteresowań studentów.

I. Koszyk krótszych form prozatorskich od początku XX w.

1. Arthur Schnitzler: Leutnant Gustl; Fräulein Else

2. Thomas Mann: Tristan; Tonio Kröger; Der Tod in Venedig; Mario und der Zauberer

3. Franz Kafka: Vor dem Gesetz; Ein Landarzt; Die Verwandlung

4. Heinrich Böll: Wanderer, kommst du nach Spa; Entfernung von der Truppe

5. Ingeborg Bachmann: Das dreißigste Jahr; Simultan

6. Friedrich Dürrenmatt: Die Panne

7. Reiner Kunze: Die wunderbaren Jahre

II. Koszyk dramatu XX-wiecznego

1. Ernst Toller: Die Wandlung; Masse Mensch

2. Bertolt Brecht: Arturo Ui; Mutter Courage und ihre Kinder; Der gute Mensch von Sezuan

3. Friedrich Dürrenmatt: Romulus der Große; Die Physiker; Der Besuch der alten Dame

4. Max Frisch: Andorra

5. Peter Weiss: Marat-Sade

III. Koszyk liryczny nowszy

Menschheitsdämmerung (do wyboru) Gedichte (do wyboru): Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger, Sarah Kirsch, Durs Grünbein

IV. Koszyk paraliteracki nowszy

1. Hugo von Hofmannsthal: Brief des Lord Chandos;

2. Walter Benjamin: Einbahnstrasse

3. Thomas Mann:

Ein Bruder = [Bruder Hitler]

Deutschland und die Deutschen

4. Theodor W. Adorno: Minima Moralia

Koszyk niemieckojęzycznej powieści XX wieku (do 1990)

1. Franz Kafka:

Der Prozess

Das Schloss

2. Robert Musil:

Die Verwirrungen des Zöglings Törleß

Der Mann ohne Eigenschaften

3. Heinrich Mann: Der Untertan

4. Joseph Roth: Radetzkymarsch

5. Thomas Mann:

Der Zauberberg

Doktor Faustus

6. Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz

7. Elias Canetti: Die Blendung

8. Ilse Aichinger: Die größere Hoffnung

9. Hermann Hesse: Der Steppenwolf

10. Max Frisch:

Stiller

Homo faber

11. Günter Grass:

Die Blechtrommel;

Der Butt

12. Heinrich Böll: Billard um halb zehn

13. Uwe Johnson: Mutmaßungen über Jakob

14. Thomas Bernhard: Frost

15. Ingeborg Bachmann: Malina

16. Siegfried Lenz:

Deutschstunde

Heimatmuseum

17. Johannes Bobrowski: Levins Mühle

18. Christa Wolf:

Nachdenken über Christa T.

Kindheitsmuster

19. Peter Schneider: Lenz

20. Peter Handke:

Wunschloses Unglück

Die Stunde der wahren Empfindung

Die linkshändige Frau

21. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin

22. Sten Nadolny: Die Entdeckung der Langsamkeit

Koszyk niemieckojęzycznej prozy współczesnej (po 1990 roku)

1. Ruth Klüger: Weiter leben (1992)

2. Friedrich Christian Delius:

Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde (1994);

Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus (1995)

3. Herta Müller:

Herztier (1994)

Atemschaukel (2009)

4. Ingo Schulze: Simple Storys. Ein Roman aus der ostdeutschen Provinz (1998)

5. W. G. Sebald: Austerlitz (2001)

6. Günter Grass:

Im Krebsgang (2002);

Beim Häuten der Zwiebel (2006)

7. Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt (2005)

8. Uwe Tellkamp: Der Turm (2008)

9. Julie Zeh: Corpus delicti. Ein Prozess (2009)

10. Wolfgang Herrndorf: Tschick (2010)

11. Eugen Ruge: In Zeiten des abnehmenden Lichts (2011)

12. Ursula Krechel: Landgericht (2012)

13. Christoph Hein:

Glückskind mit Vater (2017)

Verwirrnis (2018)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje wszystkie efekty kształcenia.

Wiedza i umiejętności sprawdzane są za pomocom kolokwiów, prac pisemnych (interpretacyjnych) oraz w ramach zajęć.

Warunkiem zaliczenia jest również aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Anna Mikołajewska, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium przedmiotowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium przedmiotowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Marek Podlasiak, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Marek Podlasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.