Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium z lektur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER2Z-PZL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z lektur
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty II roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia stacjonarne I st.
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe

1. godziny z udziałem nauczyciela - 30 godz. (1,2 ECTS)

2. praca indywidualna oraz grupowa przy wykorzystaniu platformy moodle, konsultacje w ramach dyżurów nauczyciela, kontakt mailowy z nauczycielem, korekta tekstów interpretacyjnych przygotowywanych

przez studentów oraz omówienie i analiza prac pisemnych - 25 godzin (1 ECTS)


praca własna: lektura domowa, przygotowanie prac pisemnych, kwerenda biblioteczna - 45 godz. (1,8 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

K_W04: ma podstawowa wiedzę o literaturze danego obszaru kulturowego obejmująca jej periodyzację, genealogię oraz twórczość wybranych autorów;

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii;

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł;

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka danego obszaru językowego;

K_U09: umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym;

K_U010: potrafi rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów;

K_U11: umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K_K02: Potrafi pracować w zespole przyjmując różne role;

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis:

Proseminarium z lektur to zajęcia autorskie uzupełniające wykład kursowy z historii literatury niemieckiej, których celem jest nauka dokładnej lektury, analizy i interpretacji tekstów literackich różnych gatunków i epok. Sprawność tę kształci się na wybranych kanonicznych tekstach literackich.

Pełny opis:

Seminarium należy do cyklu zajęć towarzyszących wykładowi z historii literatury niemieckiej od Oświecenia do współczesności. W ramach zajęć na II roku omawiany jest 'wycinek' od przełomu wieków, poprzez ekspresjonizm aż do połowy XX wieku. Celem zajęć nie jest zapoznanie studentów z kanonicznymi teksami niemieckiego obszaru językowego, ale wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnej lektury, analizy i interpretacji tekstów oraz dyskusji w języku niemieckim. Zajęcia koncentrują się na analizie kilku wybranych tekstów reprezentujących rózne gatunki literackie.

Literatura:

Obowiązkowa lista lektur (literatura prymarna) zależy od decyzji prowadzącego. Wybór dokonywany jest na podstawie przyjętej w jednostce listy uwzględnianej na egzaminie z historii literatury na II roku studiów. Lista pozycji fakultatywnych zależy od zainteresowań studentów.

I. Koszyk krótszych form prozatorskich od początku XX w.

1. Arthur Schnitzler: Leutnant Gustl; Fräulein Else

2. Thomas Mann: Tristan; Tonio Kröger; Der Tod in Venedig; Mario und der Zauberer

3. Franz Kafka: Vor dem Gesetz; Ein Landarzt; Die Verwandlung

4. Heinrich Böll: Wanderer, kommst du nach Spa; Entfernung von der Truppe

5. Ingeborg Bachmann: Das dreißigste Jahr; Simultan

6. Friedrich Dürrenmatt: Die Panne

7. Reiner Kunze: Die wunderbaren Jahre

II. Koszyk dramatu XX-wiecznego

1. Ernst Toller: Die Wandlung; Masse Mensch

2. Bertolt Brecht: Arturo Ui; Mutter Courage und ihre Kinder; Der gute Mensch von Sezuan

3. Friedrich Dürrenmatt: Romulus der Große; Die Physiker; Der Besuch der alten Dame

4. Max Frisch: Andorra

5. Peter Weiss: Marat-Sade

III. Koszyk liryczny nowszy

Menschheitsdämmerung (do wyboru) Gedichte (do wyboru): Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger, Sarah Kirsch, Durs Grünbein

IV. Koszyk paraliteracki nowszy

1. Hugo von Hofmannsthal: Brief des Lord Chandos;

2. Thomas Mann: Bruder Hitler; Deutschland und die Deutschen

3. Theodor W. Adorno: Minima Moralia

V. Koszyk austriackiej i szwajcarskiej powieści XX-wiecznej

1. Franz Kafka: Der Prozeß; Das Schloß, Der Verschollene (Amerika)

2. Robert Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß

3. Joseph Roth: Radetzkymarsch

4. Elias Canetti: Die Blendung

5. Max Frisch: Stiller; Homo faber

6. Ingeborg Bachmann: Malina

8. Thomas Bernhard: Fros; Verstörung

9. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin

10. Christoph Ransmayr: Die letzte Welt

VI. Koszyk niemieckiej powieści XX-wiecznej

1. Heinrich Mann: Der Untertan

2. Thomas Mann: Der Zauberberg; Doktor Faustus

3. Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz

4. Hermann Hesse: Der Steppenwolf

5. Günter Grass: Die Blechtrommel

6. Heinrich Böll: Billard um halb zehn

7. Siegfried Lenz: Deutschstunde; Heimatmuseum

8. Johannes Bobrowski: Levins Mühle

9. Christa Wolf: Nachdenken über Christa T .

10. Sten Nadolny: Die Entdeckung der Langsamkeit

11. Herta Müller: Herztier

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje wszystkie efekty kształcenia (K_W04, K_W07, K_U01, K_U09, K_U010, K_U11,K_K02).

Wiedza i umiejętności sprawdzane sa za pomocom kolokwiów, prac pisemnych (interpretacyjnych) oraz w ramach zajęć.

Warunkiem zaliczenia jest również aktywne uczestnictwo w zajeciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Anna Mikołajewska, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium przedmiotowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium przedmiotowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Marek Podlasiak, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Marek Podlasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.