Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury niemieckiego obszaru językowego - wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER3L-HLmon
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiego obszaru językowego - wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. wykład = 1,2 ECTS,

33 godz. kontaktowe (platforma moodle, e-mail, wyjazd do Warszawy, korekta prac pisemnych, seanse filmowe) = 1,32 ECTS,

62 godz. praca własna studenta = 2,48 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o wybranych aspektach literatury danego obszaru kulturowego

K_W06 ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W07 ma pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W10 ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

K_U19 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz rozmówców porozumiewających się w języku niemieckim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K05 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie.

K_K06 systematycznie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania polskiego i niemieckiego dziedzictwa kulturowego


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny


Skrócony opis:

Wykład monograficzny jest tradycyjną formą zajęć autorskich; celem jest zaznajomienie studentów z wybranym, szczegółowym zagadnieniem badawczym i wyczerpujące omówienie danej problematyki.

Pełny opis:

Wykład monograficzny jest tradycyjną formą zajęć autorskich; celem jest zaznajomienie studentów z wybranym, szczegółowym zagadnieniem badawczym i wyczerpujące omówienie danej problematyki. Tematyka wykładu monograficznego nawiązuje do ważnych dziedzin germanistyki, a stopień trudności przekazywanych treści jest dostosowany do poziomu studiów licencjackich.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie. Egzamin pisemny albo ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)