Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER3L-PNJN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia 1 st.
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Zaliczenie 5 semestru praktycznej nauki języka niemieckiego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 90h (3,6 ECTS)

Czas poświęcony na pracę indywidualną: 50h (2 ECTS)

Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 60h (2,4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: ma podstawową wiedzę o języku niemieckim - K_W01

W 2: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia - K_W02

W 3: zna podstawowe zasady przekładoznawstwa - K_W10

W 4: ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych - K_W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka niemieckiego - K_U02

U 2:potrafi tłumaczyć z języka niemieckiego na język polski - K_U03

U 3: - potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język niemiecki - K_U04

U 4: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i niemieckim - K_U05

U 5: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub niemieckim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł - K_U15

U 6: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka niemieckiego - K_U18

U 7: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku niemieckim np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) - K_U19

U 8: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka niemieckiego - K_U21

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role - K_K02

K 2:dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w niemieckojęzycznym obszarze kulturowym - K_K08

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Zakres tematyczny zajęć obejmuje aktualne problemy polityczne i społeczne, jak również zagadnienia z dziedziny mediów, sztuki i sportu. Materiał gramatyczny obejmuje następujące zagadnienia: czasowniki modalne, mowa zależna, gerundivum i przydawka rozszerzona; do tego dochodzą elementy stylistyki, takie jak poprawa błędów stylistycznych, transformacje stylistyczne, gatunki tekstu, język nauki.

Pełny opis:

Leksykalne zagadnienia cyklu zajęć można opisać z jednej strony jako "aktualne krajoznawstwo". Na podstawie tekstów publicystycznych studenci śledzą aktualne debaty i dyskusje w życiu publicznym krajów niemieckojęzycznych. Należą tu na przykład takie tematy, jak fundamentalizm religijny, prawicowy ekstremizm, pedofilia, alkoholizm i narkomania, ubóstwo, eutanazja, aborcja, zaniedbywanie dzieci czy zaburzenia łaknienia. Kolejnym kompleksem tematycznym są kwestie sztuki i mediów: refleksje nad społecznymi funkcjami sztuki i jej medialną dystrybucją, dyskurs nowoczesności i ponowoczesności. Kolejnym omawianym obszarem tematycznym jest sport.

W obrębie gramatyki studenci zapoznawani są z zaawansowanymi aspektami wybranych, wcześniej ćwiczonych zagadnień. Przerabioane na 1. roku w ramach "podstawowych form czasownikowych" czasowniki modalne, rozpatrywane są obecnie pod kątem ich subiektywnego użycia, ćwiczenia na mowę zależną bazuja na wiadomościach z zakresu trybu przypuszczającego (2. rok) oraz zdań prostych i złożonych (1. rok), zagadnienie deklinacji rzeczownika i przymiotnika (1. rok) zostaje uzupełnione przez kompleksy "gerundyw" i "przydawka rozszerzona". Dalszej precyzacji sposobu wyrażania się służy praca nad elementami stylistyki, gdzie studenci uczą się rozpoznawać i korygować błędy stylistyczne, klasyfikować i produkować teksty różnych gatunków oraz poprawnie uzywać języka naukowego.

Literatura:

Aktualne teksty z gazet, czasopism, internetu.

Dreyer, Hilke/Schmitt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning/München 1988.

Földeak, Hans: Sag’s Besser! Arbeitsbuch für Fortgeschrittene, Ismaning 1999.

Hall, Karin/Schreiner, Barbara: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Ismaning 2007.

Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch, Leipzig, Berlin u.a. 1997.

Rost, Walter: Ausdruck: sehr gut. Ein praktisches Lehrbuch des guten Stils mit zahlreichen Übungen und Lösungsvorschlägen; Reinbek bei Hamburg 1989.

Weinrich, Harald: Formen der Wissenschaftssprache; in: Ders.: Sprache, das heißt sprechen, Tübingen 2001, S. 221-252.

Obowiązkową literaturę niedostępną w bibliotece UMK zapewni prowadzący zajęcia

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Schriftliche Teilklausuren W 1-4, U 1-3, U6, U8

Kurztests W 1-4, U 1-3, U6, U8

laufende Vorbereitung und Aktivität w 1-4, U 1-8, K 1-2

schriftliche Hausarbeiten W 1-4, U 2-4

schriftliche Semesterklausur W 1-4, U 1-3, U6, U8

mündliche Prüfung W 1-2, W4, U 4-7, K2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Tokarzewska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević, Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Cajetan Baumann, Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Katarzyna Norkowska, Marek Podlasiak, Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)