Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium językoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER3L-PRJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium językoznawcze
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Grupa proseminariów językoznawczych (wymagania etapowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Pozytywne zaliczenie przedmiotu "Wstęp do językoznawstwa" oraz "Gramatyka opisowa języka niemieckiego" w poprzednich latach studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

W sumie: 100 godzin, w tym zajęcia: 30 godzin = 1 ECTS, godziny kontaktowe z konsultacjami (bezpośrednio i w sieci – m. in. czasochłonne przygotowywanie materiałów audiowizualnych): 30 = 1,0 ECTS, praca własna studenta: 25 godz. = 1 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego

języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W06: ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi

naukami humanistycznymi

K_W11: ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych

K_W12: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach,

historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w

wymiarze międzykulturowym

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych

w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego

K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik

komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku

rodzimym i obcym

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych

przez opiekuna naukowego

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje

umiejętności badawcze

K_U14: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U16: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem

poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K_U17: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać

bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i

przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować

dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację

K_U18: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w

ramach języka/języków specjalności

K_U21: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka/języków

danego obszaru kulturowego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania


Metody dydaktyczne:

W pracy ze studentami dominują: dyskusja sterowana (po opracowaniu poszczególnych punktów w czasie zajęć lub w domu), krótkie referaty rozwijające temat, praca nad określonymi zagadnieniami w zespołach podczas zajęć oraz krótkie sekwencje o charakterze nauczania frontalnego.

Do zajęć wykorzystuje się przede wszystkim autentyczne teksty językoznawcze, autorskie materiały dydaktyczne prowadzącego (ćwiczenia, prezentacje), materiały audiowizualne (w zależności od tematyki).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- panelowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest pogłębienie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień językoznawczych i przygotowanie do ew. seminarium licencjackiego z językoznawstwa.

Pełny opis:

Proseminarium to zajęcia autorskie wprowadzające studentów w trybie samodzielnego opracowywania określonego tematu; jest to forma zajęć przygotowująca do pracy na seminariach dyplomowych (licencjackich) i wspomagająca pisanie pracy dyplomowej. Tematyka proseminariów jest wypadkową klasycznych treści nauczanych na filologii germańskiej oraz zainteresowań i osiągnięć badawczych osób prowadzących zajęcia.

Literatura:

Ze względu na oferowaną przez Katedrę różnorodność tematów obowiązująca literatura jest ustalana i podawana dla przedmiotu w danym cyklu. Obowiązkową literaturę niedostępną w bibliotece UMK zapewni prowadzący zajęcia. Lista pozycji fakultatywnych zależy od zainteresowań studentów i ew. tematyki pracy pisemnej (jeśli znacznie pogłębia temat proseminarium).

Efekty uczenia się:

- studenci mają podstawową wiedzę nt. języka danego kręgu kulturowego

- studenci mają wiedzę nt. językoznawstwa,

- studenci mają podstawową wiedzę z zakresu stosunków między filologią i innymi naukami humanistycznymi

-studenci mają podstawową wiedzę z zakresu języków fachowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje sprawdzenie wymienionych efektów kształcenia. Podstawą zaliczenia jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywny wynik kolokwium (kolokwiów śródrocznych) lub pracy pisemnej, pozytywna ocena wygłaszanych referatów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium jest poświęcone leksykologii i leksykografii.

Pełny opis:

Studenci poznają podstawowe pojęcia, historię, metody badawcze leksykologii oraz podstawowe narzędzia leksykografii. Omówimy typy słowników i najważniejsze słowniki jęz. niemieckiego oraz niemiecko-polskie/polsko niemieckie.

Literatura:

Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache / Thea Schippan.

Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1987.

Lexikologie : ein Arbeitsbuch / Peter Rolf Lutzeier, Tübingen : Stauffenburg Verl., 1995.

Lexikologie : eine Einführung / Ingrid Kühn, Tübingen : Max Niemeyer, 1994.

Lexikologie und Lexikographie : eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher / von Michael Schlaefer.

Berlin : Erich Schmidt, 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium jest poświęcone leksykologii i leksykografii.

Pełny opis:

Studenci poznają podstawowe pojęcia, historię, metody badawcze leksykologii oraz podstawowe narzędzia leksykografii. Omówimy typy słowników i najważniejsze słowniki jęz. niemieckiego oraz niemiecko-polskie/polsko niemieckie.

Literatura:

Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache / Thea Schippan.

Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1987.

Lexikologie : ein Arbeitsbuch / Peter Rolf Lutzeier, Tübingen : Stauffenburg Verl., 1995.

Lexikologie : eine Einführung / Ingrid Kühn, Tübingen : Max Niemeyer, 1994.

Lexikologie und Lexikographie : eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher / von Michael Schlaefer.

Berlin : Erich Schmidt, 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium jest poświęcone leksykologii i leksykografii.

Pełny opis:

Studenci poznają podstawowe pojęcia, historię, metody badawcze leksykologii oraz podstawowe narzędzia leksykografii. Omówimy typy słowników i najważniejsze słowniki jęz. niemieckiego oraz niemiecko-polskie/polsko niemieckie.

Literatura:

Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache / Thea Schippan.

Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1987.

Lexikologie : ein Arbeitsbuch / Peter Rolf Lutzeier, Tübingen : Stauffenburg Verl., 1995.

Lexikologie : eine Einführung / Ingrid Kühn, Tübingen : Max Niemeyer, 1994.

Lexikologie und Lexikographie : eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher / von Michael Schlaefer.

Berlin : Erich Schmidt, 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Das Seminar ist der Lexikologie und Lexikographie gewidmet.

Pełny opis:

Studenci poznają podstawowe pojęcia, historię, metody badawcze leksykologii oraz podstawowe narzędzia leksykografii. Omówimy typy słowników i najważniejsze słowniki jęz. niemieckiego oraz niemiecko-polskie/polsko niemieckie.

Literatura:

Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache / Thea Schippan.

Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1987.

Lexikologie : ein Arbeitsbuch / Peter Rolf Lutzeier, Tübingen : Stauffenburg Verl., 1995.

Lexikologie : eine Einführung / Ingrid Kühn, Tübingen : Max Niemeyer, 1994.

Lexikologie und Lexikographie : eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher / von Michael Schlaefer.

Berlin : Erich Schmidt, 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Pankanin, Tomasz Waszak, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Emilia Pankanin, Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Grotek, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Edyta Grotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)