Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium kulturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER3L-PRK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium kulturoznawcze
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

W sumie 125 godzin:

w tym 30 godzin = 1,2 ECTS zajecia,

33 godz. kontaktowe (dyżury, platforma moodle, e-mail, korekta prac pisemnych, seanse filmowe) = 1,32 ECTS,

62 godzin praca własna studenta = 2,48 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04: ma podstawową wiedzę o literaturze z danego obszaru

kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość

wybranych autorów

K_W05: ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W06: ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi

naukami humanistycznymi

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w

dziedzinie filologii

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego

obszaru językowego (np., media, teatr, film)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,

paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje

umiejętności badawcze

K_U09: umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście

historyczno-kulturowym

K_U10: umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję

poznawanych utworów

K_U11: umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z

użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod

K_U12: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich

krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U14: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim

i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem

podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku

polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U16: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem

poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K_U17: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać

bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i

przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować

dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru

kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- okrągłego stołu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Proseminarium to zajęcia autorskie poswiecone wybranym zagadnieniom kulturowym niemieckiego obszaru jezykowego.

Pełny opis:

Proseminarium to zajęcia autorskie, których celem jest wprowadzenie studentów w tryb samodzielnego opracowywania określonego tematu; celem kształcenia jest więc przygotowanie do pracy na seminariach dyplomowych (licencjackich); ta forma zajęć ma za zadanie wspomagać pisanie pracy dyplomowej. Tematyka proseminariów jest wypadkową klasycznych treści nauczanych na filologii germańskiej oraz zainteresowań i osiągnięć badawczych osób prowadzących zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje sprawdzenie wymienionych efektów kształcenia (K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_U01, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_K02, K_K05)

Podstawą oceny jest:

Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach

Prace domowe indywidualne i referaty grupowe

Praca seminaryjna lub test koncowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Włodzimierz Zientara
Prowadzący grup: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Włodzimierz Zientara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Jakovljević, Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yvonne Kaisinger, Monika Tokarzewska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Yvonne Kaisinger, Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.