Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka kontrastywna z elementami akwizycji języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER3Z-GKZEAJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna z elementami akwizycji języka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia 1 st.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

A. Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa języka niemieckiego

B. Znajomość terminologii językoznawczej i elementów gramatyki języka polskiego


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin zajęć i 30 godzin pracy w domuEfekty uczenia się - wiedza:

Student poznaje i rozumie wszystkie podstawowe zasady gramatyki kontrastywnej niemiecko-polskiej , potrafi opisać różnice oraz znaleźć źródła wiedzy w razie jej braku.
Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi zastosować poznaną wiedzę w praktyce, czyli:

- wyszukiwać i analizować informacje

- posługiwać się pojęciami (terminologia).

- podejść krytycznie do źródeł i skorygować

błędy.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi:

- pracować indywidualnie i w grupie

- podejmować proste zadania badawcze,

- rozwiązywać dylematy.


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Językoznawstwo kontrastywne stanowi jeden z ważnych działów lingwistyki. W oparciu o publikacje teoretyczne wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia związane z gramatyką konfrontatywną. Praktyczne przykłady językowe oraz ich interpretacje stanowić będą punkt wyjścia do kontrastywnej analizy języka niemieckiego z językiem polskim.

Pełny opis:

Językoznawstwo porównawcze stanowi jeden z ważnych działów lingwistyki. W oparciu o publikacje teoretyczne wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia związane z gramatyką konfrontatywną. Praktyczne przykłady językowe oraz ich interpretacje stanowić będą punkt wyjścia do kontrastywnej analizy języka niemieckiego z językiem polskim. Wprowadzenie do teorii JK, historia i status JK w ramach komparatystyki lingwistycznej, podstawowe pojęcia JK, poznawcze i praktyczne znaczenie studiów kontrastywnych, „Fałszywi przyjaciele tłumacza“, zagadnienia teoretyczne i praktyczne interferencji językowej, podobieństwa i różnice strukt. jęz. niemieckiego i polskiego a błędy interferencyjne u Polaków uczących się języka niemieckiego i Niemców uczących się języka polskiego, analiza błędów językowych. Zajęcia mają na celu wprowadzenie w podstawowe zagadnienia i pojęcia, jakimi zajmuje się psycholingwistyka, w ramach której bada i opisuje się przede wszystkim procesy psychiczne umożliwiające człowiekowi nabywanie i posługiwanie się językiem, a także przetwarzanie informacji językowych. Wprowadzenie do problematyki akwizycji i nauki języka z punktu widzenia psycholingwistyki ma za zadanie dostarczyć studentom filologii teoretycznych podstaw dla podejmowanych później kursów w zakresie metodyki nauczania języków obcych oraz dla dalszych (interdyscyplinarnych) studiów w dziedzinie współczesnej lingwistyki.

Literatura: (tylko po angielsku)

Engel, U. u.a.: Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nagórko, A.: Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Texte in Auswahl:

Aptacy, J.: Der deutsche Infinitiv mit zu und seine Wiedergabe im Polnischen.

Czarnecki, T.: Das Passiv im Deutschen und Polnischen.

Czarnecki, T.: Interferenztypen der polnischen Muttersprachler beim Gebrauch des deutschen Konjunktivs

Czochralski, J.: Podstawowe problemy dotyczące teorii gramatyki konfrontatywnej.

O interferencji językowej.

Wybrane zagadnienia interferencji strukturalnej.

Czochralski, J.: Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen.

DĄBROWSKA, E., KUBIŃSKI, W. (red.): Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, Universitas, Kraków.

Feret, A.S.: Partizipien im Deutschen und Polnischen – kontextuelle und situationsbedingte Wiedergabemöglichkeiten.

Golonka, J. Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten. Ausgewählte Probleme. Rzeszów, 2012.

Kątny, A.: Modalverben im Deutschen und Polnischen in kontrastiver Sicht.

Kątny, A.: Zum Forschungsstand im Bereich der deutsch-polnischen kontrastiven Linguistik.

Kątny, A.: Zur Negation der Modalverben im Deutschen und Polnischen.

Kątny, A.: Zu Zustandskonstruktionen mit ‘mieć’ ‘haben’ im Polnischen und ihren Entsprechungen im Deutschen.

Koniuszaniec, G.: Infinitivkonstruktionen im Deutschen und ihre Gerundialen Entsprechungen im Polnischen.

KURCZ, I.: Psychologia języka i komunikacji, Scholar, Warszawa.

Laskowski, M.: Konfrontative Bemerkungen zum Stellenwert des deutschen und polnischen Infinitivs.

Lipczuk, R.: Aufforderungen im Deutschen und ihr polnischen Äquivalente.

Schatte, Cz.: Partizipialkonstruktionen im Deutschen und Polnischen. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Efekty uczenia się:

- student zna psycholingwistyczne podstawy akwizycji języka,

- student zna podstawy teoretyczne analizy i porównania języków,

- student jest w stanie zanalizować i porównać teksty w różnych językach,

- student potrafi wskazać różnice i pułapki translacyjne w tekstach niemieckich i polskich,

- student potrafi wskazać różnice między językiem polskim a niemieckim w wybranym zakresie systemu,

- student potrafi wykorzystać praktycznie swą wiedzę lingwistyczną przy tłumaczeniu krótkich tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do oceny jest obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, a także test końcowy

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grzybowski, Anna Mikołajewska
Prowadzący grup: Waldemar Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Językoznawstwo kontrastywne stanowi jeden z ważnych działów lingwistyki. W oparciu o publikacje teoretyczne wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia związane z gramatyką konfrontatywną. Praktyczne przykłady językowe oraz ich interpretacje stanowić będą punkt wyjścia do kontrastywnej analizy języka niemieckiego z językiem polskim.

Pełny opis:

1. Miejsce językoznawstwa kontrastywnego wśród lingwistyki - zakres badań

2. Metody badawcze językoznawstwa kontrastywnego (unilateralna i bilateralna)

3. Pojęcie ekwiwalencji w językoznawstwie kontrastywnym i translatoryce

4. System wokaliczny języka niemieckiego i polskiego

5. System konsonantyczny języka niemieckiego i polskiego

6. Zastosowanie wyników porównania systemów fonetycznych w dydaktyce

7. Kategorie gramatyczne w języku niemieckim i polskim

8. Podziały części mowy w języku niemieckim i polskim

9. Czasy w języku niemieckim i polskim

10. Strony w języku niemieckim i polskim

11. Tryby w języku niemieckim i polskim

12. Kategorie rzeczownika w języku niemieckim i polskim.

13. Kategorie przymiotnika w języku niemieckim i polskim

14. Spójniki i konektory względne w języku niemieckim i polskim

15. Przyimki w języku niemieckim i polskim

16. Topologia zdania w języku niemieckim i polskim

17. Formy słowotwórcze w języku niemieckim i polskim

18. Formy adresatywne

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Reinhard Sternemann: Einführung in die konfrontative Linguistik

2. Ulrich Engel (ed.): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik

3. Zofia Berdychowska,: Polsko-niemiecka terminologia gramatyczna, Kraków 1996Tomasz

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Helb.ig Gerhard: Sprachwissenschaft - Konfrontation – Fremdsprachenunterricht, 1981.

2. Tomasz Czarnecki: Der Konjunktiv im Deutschen und im Polnischen. Versuch einer Konfrontation 1977

3. Czesława Schatte: Partizipialkonstruktionen im Deutschen und Polnischen

B. Literatura uzupełniająca

1. Jan: Czochralski: Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen 1975.

2. Józef Grabarek: Indikatoren des Grundes im deutschen und polnischen einfachen Satz, 1992

3. Gerhard Nickel: Reader zur kontrastiven Linguistik

Uwagi:

Pisemny egzamin końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grzybowski, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Waldemar Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Językoznawstwo kontrastywne stanowi jeden z ważnych działów lingwistyki. W oparciu o publikacje teoretyczne wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia związane z gramatyką konfrontatywną. Praktyczne przykłady językowe oraz ich interpretacje stanowić będą punkt wyjścia do kontrastywnej analizy języka niemieckiego z językiem polskim.

Pełny opis:

1. Miejsce językoznawstwa kontrastywnego wśród lingwistyki - zakres badań

2. Metody badawcze językoznawstwa kontrastywnego (unilateralna i bilateralna)

3. Pojęcie ekwiwalencji w językoznawstwie kontrastywnym i translatoryce

4. System wokaliczny języka niemieckiego i polskiego

5. System konsonantyczny języka niemieckiego i polskiego

6. Zastosowanie wyników porównania systemów fonetycznych w dydaktyce

7. Kategorie gramatyczne w języku niemieckim i polskim

8. Podziały części mowy w języku niemieckim i polskim

9. Czasy w języku niemieckim i polskim

10. Strony w języku niemieckim i polskim

11. Tryby w języku niemieckim i polskim

12. Kategorie rzeczownika w języku niemieckim i polskim.

13. Kategorie przymiotnika w języku niemieckim i polskim

14. Spójniki i konektory względne w języku niemieckim i polskim

15. Przyimki w języku niemieckim i polskim

16. Topologia zdania w języku niemieckim i polskim

17. Formy słowotwórcze w języku niemieckim i polskim

18. Formy adresatywne

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Reinhard Sternemann: Einführung in die konfrontative Linguistik

2. Ulrich Engel (ed.): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik

3. Zofia Berdychowska,: Polsko-niemiecka terminologia gramatyczna, Kraków 1996Tomasz

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Helb.ig Gerhard: Sprachwissenschaft - Konfrontation – Fremdsprachenunterricht, 1981.

2. Tomasz Czarnecki: Der Konjunktiv im Deutschen und im Polnischen. Versuch einer Konfrontation 1977

3. Czesława Schatte: Partizipialkonstruktionen im Deutschen und Polnischen

B. Literatura uzupełniająca

1. Jan: Czochralski: Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen 1975.

2. Józef Grabarek: Indikatoren des Grundes im deutschen und polnischen einfachen Satz, 1992

3. Gerhard Nickel: Reader zur kontrastiven Linguistik

Uwagi:

Pisemny egzamin końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grzybowski, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Waldemar Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Językoznawstwo kontrastywne stanowi jeden z ważnych działów lingwistyki. W oparciu o publikacje teoretyczne wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia związane z gramatyką konfrontatywną. Praktyczne przykłady językowe oraz ich interpretacje stanowić będą punkt wyjścia do kontrastywnej analizy języka niemieckiego z językiem polskim.

Pełny opis:

1. Miejsce językoznawstwa kontrastywnego wśród lingwistyki - zakres badań

2. Metody badawcze językoznawstwa kontrastywnego (unilateralna i bilateralna)

3. Pojęcie ekwiwalencji w językoznawstwie kontrastywnym i translatoryce

4. System wokaliczny języka niemieckiego i polskiego

5. System konsonantyczny języka niemieckiego i polskiego

6. Zastosowanie wyników porównania systemów fonetycznych w dydaktyce

7. Kategorie gramatyczne w języku niemieckim i polskim

8. Podziały części mowy w języku niemieckim i polskim

9. Czasy w języku niemieckim i polskim

10. Strony w języku niemieckim i polskim

11. Tryby w języku niemieckim i polskim

12. Kategorie rzeczownika w języku niemieckim i polskim.

13. Kategorie przymiotnika w języku niemieckim i polskim

14. Spójniki i konektory względne w języku niemieckim i polskim

15. Przyimki w języku niemieckim i polskim

16. Topologia zdania w języku niemieckim i polskim

17. Formy słowotwórcze w języku niemieckim i polskim

18. Formy adresatywne

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Reinhard Sternemann: Einführung in die konfrontative Linguistik

2. Ulrich Engel (ed.): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik

3. Zofia Berdychowska,: Polsko-niemiecka terminologia gramatyczna, Kraków 1996Tomasz

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Helb.ig Gerhard: Sprachwissenschaft - Konfrontation – Fremdsprachenunterricht, 1981.

2. Tomasz Czarnecki: Der Konjunktiv im Deutschen und im Polnischen. Versuch einer Konfrontation 1977

3. Czesława Schatte: Partizipialkonstruktionen im Deutschen und Polnischen

B. Literatura uzupełniająca

1. Jan: Czochralski: Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen 1975.

2. Józef Grabarek: Indikatoren des Grundes im deutschen und polnischen einfachen Satz, 1992

3. Gerhard Nickel: Reader zur kontrastiven Linguistik

Uwagi:

Pisemny egzamin końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Językoznawstwo kontrastywne stanowi jeden z ważnych działów lingwistyki. W oparciu o publikacje teoretyczne wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia związane z gramatyką konfrontatywną. Praktyczne przykłady językowe oraz ich interpretacje stanowić będą punkt wyjścia do kontrastywnej analizy języka niemieckiego z językiem polskim.

Pełny opis:

1. Miejsce językoznawstwa kontrastywnego wśród lingwistyki - zakres badań

2. Metody badawcze językoznawstwa kontrastywnego (unilateralna i bilateralna)

3. Pojęcie ekwiwalencji w językoznawstwie kontrastywnym i translatoryce

4. System wokaliczny języka niemieckiego i polskiego

5. System konsonantyczny języka niemieckiego i polskiego

6. Zastosowanie wyników porównania systemów fonetycznych w dydaktyce

7. Kategorie gramatyczne w języku niemieckim i polskim

8. Podziały części mowy w języku niemieckim i polskim

9. Czasy w języku niemieckim i polskim

10. Strony w języku niemieckim i polskim

11. Tryby w języku niemieckim i polskim

12. Kategorie rzeczownika w języku niemieckim i polskim.

13. Kategorie przymiotnika w języku niemieckim i polskim

14. Spójniki i konektory względne w języku niemieckim i polskim

15. Przyimki w języku niemieckim i polskim

16. Topologia zdania w języku niemieckim i polskim

17. Formy słowotwórcze w języku niemieckim i polskim

18. Formy adresatywne

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Reinhard Sternemann: Einführung in die konfrontative Linguistik

2. Ulrich Engel (ed.): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik

3. Zofia Berdychowska,: Polsko-niemiecka terminologia gramatyczna, Kraków 1996Tomasz

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Helb.ig Gerhard: Sprachwissenschaft - Konfrontation – Fremdsprachenunterricht, 1981.

2. Tomasz Czarnecki: Der Konjunktiv im Deutschen und im Polnischen. Versuch einer Konfrontation 1977

3. Czesława Schatte: Partizipialkonstruktionen im Deutschen und Polnischen

B. Literatura uzupełniająca

1. Jan: Czochralski: Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen 1975.

2. Józef Grabarek: Indikatoren des Grundes im deutschen und polnischen einfachen Satz, 1992

3. Gerhard Nickel: Reader zur kontrastiven Linguistik

Uwagi:

Pisemny egzamin końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grzybowski, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Waldemar Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Językoznawstwo kontrastywne stanowi jeden z ważnych działów lingwistyki. W oparciu o publikacje teoretyczne wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia związane z gramatyką konfrontatywną. Praktyczne przykłady językowe oraz ich interpretacje stanowić będą punkt wyjścia do kontrastywnej analizy języka niemieckiego z językiem polskim.

Pełny opis:

1. Miejsce językoznawstwa kontrastywnego wśród lingwistyki - zakres badań

2. Metody badawcze językoznawstwa kontrastywnego (unilateralna i bilateralna)

3. Pojęcie ekwiwalencji w językoznawstwie kontrastywnym i translatoryce

4. System wokaliczny języka niemieckiego i polskiego

5. System konsonantyczny języka niemieckiego i polskiego

6. Zastosowanie wyników porównania systemów fonetycznych w dydaktyce

7. Kategorie gramatyczne w języku niemieckim i polskim

8. Podziały części mowy w języku niemieckim i polskim

9. Czasy w języku niemieckim i polskim

10. Strony w języku niemieckim i polskim

11. Tryby w języku niemieckim i polskim

12. Kategorie rzeczownika w języku niemieckim i polskim.

13. Kategorie przymiotnika w języku niemieckim i polskim

14. Spójniki i konektory względne w języku niemieckim i polskim

15. Przyimki w języku niemieckim i polskim

16. Topologia zdania w języku niemieckim i polskim

17. Formy słowotwórcze w języku niemieckim i polskim

18. Formy adresatywne

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Golonka, J. Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten. Ausgewählte Probleme. Rzeszów, 2012.

2. Reinhard Sternemann: Einführung in die konfrontative Linguistik

3. Ulrich Engel (ed.): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik

4. Zofia Berdychowska,: Polsko-niemiecka terminologia gramatyczna, Kraków 1996Tomasz

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Helb.ig Gerhard: Sprachwissenschaft - Konfrontation – Fremdsprachenunterricht, 1981.

2. Tomasz Czarnecki: Der Konjunktiv im Deutschen und im Polnischen. Versuch einer Konfrontation 1977

3. Czesława Schatte: Partizipialkonstruktionen im Deutschen und Polnischen

B. Literatura uzupełniająca

1. Jan: Czochralski: Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen 1975.

2. Józef Grabarek: Indikatoren des Grundes im deutschen und polnischen einfachen Satz, 1992

3. Gerhard Nickel: Reader zur kontrastiven Linguistik

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę. Na koniec semestru kolokwium pisemne.

W przypadku konieczności wprowadzenia zajęć w trybie zdalnym praca na platformie Teams oraz na platformie Moodle. Na tej ostatniej studenci otrzymają wszystkie materiały i wybrane fragmenty literatury potrzebne do przygotowania zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.