Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium językoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER3Z-PRJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium językoznawcze
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Studenci Filologii Germańskiej pierwszego stopnia

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 60h (4 ECTS)

Czas poświęcony na pracę indywidualną: 300h (10 ECTS)

Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 60h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: ma podstawową wiedzę o języku niemieckim - K_W01

W 2: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia - K_W02

W 4: ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych - K_W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka niemieckiego - K_U02

U 4: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i niemieckim - K_U05

U 5: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub niemieckim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł - K_U15

U 6: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka niemieckiego - K_U18

U 7: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku niemieckim np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) - K_U19

U 8: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka niemieckiego - K_U21

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role - K_K02

K 2:dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w niemieckojęzycznym obszarze kulturowym - K_K08

Metody dydaktyczne:

- opis

- opowiadanie

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- ćwiczeniowa

- okrągłego stołu

- oxfordzka

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest pogłębienie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień językoznawczych i przygotowanie do ew. seminarium licencjackiego z językoznawstwa.

Pełny opis:

Proseminarium to zajęcia autorskie wprowadzające studentów w trybie samodzielnego opracowywania określonego tematu; jest to forma zajęć przygotowująca do pracy na seminariach dyplomowych (licencjackich) i wspomagająca pisanie pracy dyplomowej. Tematyka proseminariów jest wypadkową klasycznych treści nauczanych na filologii germańskiej oraz zainteresowań i osiągnięć badawczych osób prowadzących zajęcia.

Literatura:

Ze względu na oferowaną przez Katedrę różnorodność tematów obowiązująca literatura jest ustalana i podawana dla przedmiotu w danym cyklu. Obowiązkową literaturę niedostępną w bibliotece UMK zapewni prowadzący zajęcia. Lista pozycji fakultatywnych zależy od zainteresowań studentów i ew. tematyki pracy pisemnej (jeśli znacznie pogłębia temat proseminarium).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje sprawdzenie wymienionych efektów kształcenia. Podstawą zaliczenia jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywny wynik kolokwium (kolokwiów śródrocznych) lub pracy pisemnej, pozytywna ocena wygłaszanych referatów.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Pankanin, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Emilia Pankanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Nadja Fügert, Ulrike Richter, Wissenchaftssprache verstehen. Wortschatz – Grammatik – Stil – Lesestrategien, Stuttgart 2016

Daisy Lange, Stefan Rahn, Mündliche Wissenschaftssprache. Kommunizieren – Präsentieren – Diskutieren, Stuttgart 2017

Ulrike Richter, Nadja Fügert, Wissenschaftlich arbeiten und schreiben. Wissenschaftliche Standards und Arbeitstechniken – wissenschaftlich formulieren – Textsorten, Stuttgart 2016

Heinz Vater, Einführung in die Textlinguistik. Struktur und Verstehen von Texten, München 2001

Uwagi:

Zajęcia w formie zdalnej odbywają się w czasie rzeczywistym (w dniu i o godzinie wskazanej w planie zajęć) na platformie Microsoft Teams. Obecność jest obowiązkowa, studenci powinni mieć możliwość włączenia kamer i dźwięku.

Kontakt z prowadzącym odbywa się za pomocą platformy Teams oraz maila uniwersyteckiego.

Podstawą zaliczenia jest praca na zajęciach (projekty grupowe). Jedna zaliczona praca = 0,5 oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Narodowe warianty języka niemieckiego (Niemcy, Austria, Szwajcaria), NRD.

Przedmiotem zajęć są narodowe warianty języka niemieckiego, przede wszystkim języka niemieckiego używanego w Szwajcarii, Austrii oraz byłej NRD.

Pełny opis:

Narodowe warianty języka niemieckiego (Niemcy, Austria, Szwajcaria), NRD.

Tematem proseminarium są narodowe warianty języka niemieckiego, a w szczególności warianty używane w Austrii, Szwajcarii i byłym NRD oraz różnice leksykalne, semantyczne, morfologiczne w porównaniu z językiem niemieckim używanym w RFN. Przedmiotem zainteresowania będą również koncepcje prowadzonych działań językowych w celu tworzenia tożsamości językowej w wymienionych państwach, aspekt ten będzie uwzględniał zarówno tło historyczne, jak i współczesne. Poszczególnym wariantom językowym będzie poświęcona podobna część zajęć, przy czym z uwagi na historyczność NRD ten wariant języka niemieckiego będzie omówiony krócej.

Literatura:

1. Muhr, Rudolf. Peinhop, Marlene. 2015. Wörterbuch rechtsterminologischer Unterschiede Österreich–Deutschland Österreichisches Deutsch – Sprache der Gegenwart, Band 16.

2. Schlosser, Horst Dieter. 1990. Die deutsche Sprache in der DDR zwischen Stalinismus und Demokratie. Historische, politische und kommunikative Bedingungen, Köln.

3. Siebenhaar, Beat. Wyler, Alfred. 1997. Dialekt und Hochsprache in der deutschsprachigen Schweiz. Pro Helvetia Schweizer Kulturstiftung.

4. Zieliński, Lech. 2017. Akcentowanie różnic jako metoda utwierdzania własnej tożsamości językowej i antidotum na zwiększający się wpływ RFN-oweskiej niemczyzny w Austrii na przykładzie słownika Wörterbuch rechtsterminologischer Unterschiede Österreich–Deutschland Österreichisches Deutsch – Sprache Rudolfa Muhra i Marlene Peinhopf (artykuł recenzyjny), Rocznik Przekładoznawczy (12).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)