Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium językoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER3Z-PRJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium językoznawcze
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia 1 st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Studenci Filologii Germańskiej pierwszego stopnia

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 60h (4 ECTS)

Czas poświęcony na pracę indywidualną: 300h (10 ECTS)

Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 60h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: ma podstawową wiedzę o języku niemieckim - K_W01

W 2: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia - K_W02

W 4: ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych - K_W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka niemieckiego - K_U02

U 4: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i niemieckim - K_U05

U 5: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub niemieckim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł - K_U15

U 6: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka niemieckiego - K_U18

U 7: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku niemieckim np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) - K_U19

U 8: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka niemieckiego - K_U21

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role - K_K02

K 2:dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w niemieckojęzycznym obszarze kulturowym - K_K08

Metody dydaktyczne:

- opis

- opowiadanie

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- ćwiczeniowa

- okrągłego stołu

- oxfordzka

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest pogłębienie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień językoznawczych i przygotowanie do ew. seminarium licencjackiego z językoznawstwa.

Pełny opis:

Proseminarium to zajęcia autorskie wprowadzające studentów w trybie samodzielnego opracowywania określonego tematu; jest to forma zajęć przygotowująca do pracy na seminariach dyplomowych (licencjackich) i wspomagająca pisanie pracy dyplomowej. Tematyka proseminariów jest wypadkową klasycznych treści nauczanych na filologii germańskiej oraz zainteresowań i osiągnięć badawczych osób prowadzących zajęcia.

Literatura:

Ze względu na oferowaną przez Katedrę różnorodność tematów obowiązująca literatura jest ustalana i podawana dla przedmiotu w danym cyklu. Obowiązkową literaturę niedostępną w bibliotece UMK zapewni prowadzący zajęcia. Lista pozycji fakultatywnych zależy od zainteresowań studentów i ew. tematyki pracy pisemnej (jeśli znacznie pogłębia temat proseminarium).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje sprawdzenie wymienionych efektów kształcenia. Podstawą zaliczenia jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywny wynik kolokwium (kolokwiów śródrocznych) lub pracy pisemnej, pozytywna ocena wygłaszanych referatów.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kubicka, Anna Mikołajewska
Prowadzący grup: Emilia Kubicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kubicka, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Emilia Kubicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kubicka, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Emilia Kubicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kubicka, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Emilia Kubicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Nadja Fügert, Ulrike Richter, Wissenchaftssprache verstehen. Wortschatz – Grammatik – Stil – Lesestrategien, Stuttgart 2016

Daisy Lange, Stefan Rahn, Mündliche Wissenschaftssprache. Kommunizieren – Präsentieren – Diskutieren, Stuttgart 2017

Ulrike Richter, Nadja Fügert, Wissenschaftlich arbeiten und schreiben. Wissenschaftliche Standards und Arbeitstechniken – wissenschaftlich formulieren – Textsorten, Stuttgart 2016

Heinz Vater, Einführung in die Textlinguistik. Struktur und Verstehen von Texten, München 2001

Uwagi:

Zajęcia w formie zdalnej odbywają się w czasie rzeczywistym (w dniu i o godzinie wskazanej w planie zajęć) na platformie Microsoft Teams. Obecność jest obowiązkowa, studenci powinni mieć możliwość włączenia kamer i dźwięku.

Kontakt z prowadzącym odbywa się za pomocą platformy Teams oraz maila uniwersyteckiego.

Podstawą zaliczenia jest praca na zajęciach (projekty grupowe). Jedna zaliczona praca = 0,5 oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Pankanin, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Emilia Pankanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Nadja Fügert, Ulrike Richter, Wissenchaftssprache verstehen. Wortschatz – Grammatik – Stil – Lesestrategien, Stuttgart 2016

Daisy Lange, Stefan Rahn, Mündliche Wissenschaftssprache. Kommunizieren – Präsentieren – Diskutieren, Stuttgart 2017

Ulrike Richter, Nadja Fügert, Wissenschaftlich arbeiten und schreiben. Wissenschaftliche Standards und Arbeitstechniken – wissenschaftlich formulieren – Textsorten, Stuttgart 2016

Heinz Vater, Einführung in die Textlinguistik. Struktur und Verstehen von Texten, München 2001

Uwagi:

Zajęcia w formie zdalnej odbywają się w czasie rzeczywistym (w dniu i o godzinie wskazanej w planie zajęć) na platformie Microsoft Teams. Obecność jest obowiązkowa, studenci powinni mieć możliwość włączenia kamer i dźwięku.

Kontakt z prowadzącym odbywa się za pomocą platformy Teams oraz maila uniwersyteckiego.

Podstawą zaliczenia jest praca na zajęciach (projekty grupowe). Jedna zaliczona praca = 0,5 oceny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.