Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium kulturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER3Z-PRK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium kulturoznawcze
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Grupa proseminariów kulturoznawczych (wymagania etapowe)
Przedmioty fakultatywne na II i III roku sem. zimowy filologii germańskiej - s1
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Proseminarium to zajęcia autorskie wprowadzające studentów w tryb samodzielnego opracowywania określonego tematu; jest to forma zajęć przygotowująca do pracy na seminariach dyplomowych (licencjackich) i wspomagająca pisanie pracy dyplomowej. Tematyka proseminariów jest wypadkową klasycznych treści nauczanych na filologii germańskiej oraz zainteresowań i osiągnięć badawczych osób prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma podstawową wiedzę o literaturze z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów; ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa; ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi; ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii; ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego; ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np., media, teatr, film).

Umiejętności:

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów; potrafi potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii; potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze; potrafi umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym oraz rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów; potrafi dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod; potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod; potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury; posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł;

posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków; rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące

z rożnych środowisk i kultur.

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju potrafi pracować w zespole przyjmując różne role; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, krótkie referaty lub prezentacje, ewentualnie test końcowy lub samodzielnie zredagowana praca seminaryjna, zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Gierlak, Anna Mikołajewska, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Maria Gierlak, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Gierlak, Tomasz Waszak, Włodzimierz Zientara
Prowadzący grup: Maria Gierlak, Włodzimierz Zientara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Skwara, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tadeusz Skwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Anna Mikołajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.