Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe (językoznawcze)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER1/2Z-SP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe (językoznawcze)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Seminaria przedmiotowe - filologia germańska s2 (wymagania etapowe)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe:

1. godziny z udziałem nauczyciela - 30 godz. = 1,2 ECTS

2. praca indywidualna oraz grupowa przy wykorzystaniu platformy moodle, konsultacje w ramach dyżurów nauczyciela, kontakt mailowy z nauczycielem, korekta tekstów interpretacyjnych przygotowywanych

przez studentów oraz omówienie i analiza prac pisemnych - 10 godz. = 0,4 ECTS

praca własna: lektura domowa, przygotowanie prac pisemnych, kwerenda biblioteczna - 10 godz. = 0,4 ECTS

Razem: 50 godz. = 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa,

K_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze niemieckiego obszaru językowego obejmującą kluczowe zagadnienia,

K_W07 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii,

K_W08 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki językoznawczej lub literaturoznawczej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U02 potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych,

K_U03 potrafi dostosowywać istniejące metody i narzędzia badawcze do innowacyjnego rozwiązywania nietypowych problemów badawczych, ewentualnie opracowywać nowe metody i narzędzia w tym zakresie,

K_U05 potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników,

K_U06 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla filologii germańskiej,

K_U12 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł,

K_K05 docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego

K_K07 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki)


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Grotek, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Edyta Grotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Grotek, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Edyta Grotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem proseminarium będzie onomastyka rozumiana klasycznie jako nauka o nazwach własnych oraz możliwości jej zastosowania w najnowszych badaniach, na przykład z zakresu Urban Studies.

Pełny opis:

Studentki i studenci zapoznają się z podstawowymi terminami oraz metodami badawczymi. Antroponimy, dendronimy, eponimy, enonimy, hodonimy… i wiele innych -nimów przestaną, mam nadzieję, być zagadką, i pozwolą odkryć, jak rozwijał się język oraz jaki – ukryty w języku - obraz świata miała lub ma używająca danych nazw własnych wspólnota. Ważnym tematem będzie zastosowanie nazw własnych

w reklamie oraz tworzenie nazw własnych na potrzeby komercyjne (nazwy firm, produktów), zarówno w jezyku polskim jak i niemieckim oraz możliwości (potrzeby) tłumaczenia nazw wsłanych w tektach użytkowych i literackich.

Literatura:

Nübling, Damaris/Fahlbusch, Fabian/Heuser, Rita (2012): Namen. Eine Einführung in die Onomastik, Tübingen

Ebert, Verena (2021): Koloniale Straßennamen : Benennungspraktiken im Kontext kolonialer Raumaneignung in der deutschen Metropole von 1884 bis 1945, Berlin/Boston.

Grotek, Edyta (2016): Onyme als Identitätsträger? Hodonyme und Ergonyme in der lokalen Mikroperspektive einer historischen urbanen Gemeinschaft, in: Sprache und Identität – Philologische Einblicke. Hrsg. Grotek E., Norkowska K. Berlin, S. 207–219.

Koß, Gerhard (2002): Namenforschung. Eine Einführung in die Onomastik, Tübingen.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)