Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER1L-DJN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Realizacja zajęć dla specjalności nauczycielskiej możliwa jest po wcześniejszym zaliczeniu następujących przedmiotów: wykłady z psychologii i pedagogiki (30 godzin + 30 godzin) , konwersatoria z psychologii i pedagogiki, (60 godzin + 60 godzin), wykład z podstaw dydaktyki i ćwiczenia z emisji głosu (60 godzin), praktyki pedagogiczne (30 godzin) Student może uzupełnić wymienione zajęcia ze studentami I stopnia studiów

Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Całkowity nakład pracy studenta:

W sumie 120 godzin = 4 ECTS: w tym 60 godzin = 2 ECTS zajęcia, 60 godzin = 2 ECTS praca własna studenta .


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/studentka:

W1 (K_W03): ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa stosowanego (glottodydaktyki)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/studentka :

U1 (K_U02): potrafi czytać ze zrozumieniem teksty glottodydaktyczne w języku niemieckim

U2 (K_U07): potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez dydaktyka i mentora

U3 (K_U08): potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

U4 (K_U09): potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania dydaktycznego mentora


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/studentka:

K1 (K_K01): ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K2 (K_K05): wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych nauczycielskich

K3 (K_K06): w sytuacjach zawodowych związanych z nauczaniem potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Ćwiczenia z dydaktyki języka niemieckiego obejmują przygotowanie w zakresie metodyki nauczania języka niemieckiego w polskiej szkole na różnych etapach edukacyjnych. Celem nauczania metodyki jest przekazanie studentom wiedzy na temat teoretycznych podstaw nauczania języków obcych i wskazania im jej praktycznego zastosowania w uczeniu się i nauczaniu języka niemieckiego. Na ćwiczeniach student ma możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. Zajęcia są kontynuowane przez trzy semestry.

Pełny opis:

Rozkład treści (semestr zimowy I. semestr):

1.Kompetencje nauczycieli D.1 / E.1.W4.

2.Kompetencje językowe i kompetencje kluczowe ucznia; CEFR. D.1 / E.1.W2

3.Analiza miejsca języka niemieckiego w szkolnych programach nauczania D.1 / E.1.W1.

4.Podejścia i metody nauczania języka, główny nurt i innowacyjne D.1 / E.1.W9, D.1 / E.1.W5.

5.Techniki nauczania języka w zależności od umiejętności i sytuacji dydaktycznej D.1 / E.1.W5 D.1 / E.1.U5, D.1 / E.1.U7, D.1 / E.1.W6

6.Język nauczyciela, skuteczne instrukcje, dialog w nauczaniu D.1 / E.1.U4. D.1 / E.1.W4

7.Analiza podręcznika. Pomoc naukowa. D.1 / E.1.W8

Rozkład treści (semestr letni II. semestr ):

I.Planowanie lekcji:

1.Podstawa programowa

a. kluczowe kompetencje, cele i działania dydaktyczne D.1 / E.1.U1.

b. porównanie podstawy programowej D.1 / E.1.W2.

c. Analiza podstaw programowych i programów z różnych etapów nauczania D.1 / E.1.U2.

d. Analiza i projektowanie własnego programu. D.1 / E.1.W3

2. Scenariusze lekcji, zarządzanie klasą i micro-teaching

a. techniki nauczania języka D1.E1.U7

b. zarządzanie czasem D.1 / E.1.W14

c. pomoce dydaktyczne D.1 / E.1.W8

d. formy pracy, ustawienie i organizacja przestrzeni D.1 / E.1.W7,W8

e. interakcja, dyscyplina D.1 / E.1.W4

f. motywowanie uczniów, interakcja i współpracą uczniów D.1 / E.1.K7, D.1 / E.1.K2. D.1 / E.1.K5

g. ocena dostępnych zasobów TIK D.1 / E.1.K4

Rozkład treści (semestr zimowy III.semestr)

1.Ewaluacja

a. Ewaluacja nauczania a nauczanie D.1 / E.1.W14

b. Ocenianie: role i funkcje D.1 / E.1.W10

c. Testowanie, typy testów, analiza i projektowanie testu szkolnego, diagnoza biegłości ucznia D.1 / E.1.U9,D.1 / E.1.W11, D.1 / E.1.U11, D.1 / E.1.W12

d. Błędy uczniów i korekta błędów D.1 / E.1.U10, D.1 / E.1.W6

e. Nieformalne ocenianie; samoocena, ocenianie kształtujące, informacje zwrotne, ocena pracy domowej D.1 / E.1.U8

2. Indywidualizacja nauczania

a.Indywidualne różnice w uczniach i klasy wielopoziomowe D.1 / E.1.U7, D.1 / E.1.K1

b.Klasy umiejętności mieszanych, poziomy wieku i biegłości + indywidualne różnice ucznia D.1 / E.1.W6

3. Nauczanie sprawności językowych

a. praca z materiałem autentycznym: wyszukiwanie, adaptacja i tworzenie D.1 / E.1.W8

b. Strategie uczenia się D.1 / E.1.W12, D.1 / E.1.K8

c. Aktywizacja uczniów, nauczanie problemowe, praca projektowa, nauczanie zadaniowe D.1 / E.1.W5, D.1 / E.1.W12, D.1 / E.1.W5

4.Integracja międzyprzedmiotowa D.1 / E.1.U3

5.Zajęcia pozalekcyjne

6.Przygotowanie do samokształcenia i pracy nad rozwojem zawodowym, pojęcie uczenia się przez całe życie, internetowe zasoby dydaktyczne D.1 / E.1.W4

D.1 / E.1.W9, D.1 / E.1.K9., D.1 / E.1.W4

Literatura:

Komorowska,H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002

Neuner,G., Hunfeld,H., Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts, Eine Einführung, Langenscheidt, Kassel 1993

Brinitzer, M., Hantschel, H-J, Kroemer, S., Möller-Frorath, M., Ros, L., DaF Unterrichten Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd-und Zweitsprache, Klett, Stuttgart, 2017

Bausch, K-R, Christ, H., Krumm, H.-J., (Hrsg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht, A. Francke UTB, Tübingen und Basel, 2007 /wybór

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen : lernen, lehren, beurteilen, Goethe Institut, Langenscheidt, 2001 - wybrane fragmenty

Newby, D. Allan, R. i in. (2007) Europejskie Portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków. Warszawa: CODN /praca własna

Neuner, G., Krüger, M., Grewer, U., Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht, Langenscheidt 1991- praca własna

Roche, J., Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik, UTB basics A.Francke, Tübingen und Basel, 2005 - wybrane fragmenty

Heyd,G., Deutsch lehren, Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache, Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main, 1991- wybrane fragmenty

Funk,H., Kuhn,Ch., Skiba,D., Spaniel-Weise, D., Wicke, R.E., Aufgaben, Übungen, Interaktion, DLL - Deutsch Lehren Lernen, Klett, Stuttgart, 2017

Dahlhaus, B., Fertigkeit Hören, Fernstudieneinheit 5, Langenscheidt, Goethe Institut München, 1994

Języki Obce w Szkole - wybrane artykuły oraz bieżące wydania

Fremdsprache Deutsch, Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, München - wybór artykułów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje sprawdzenie wymienionych efektów kształcenia przy pomocy testu (U1,W1), zadań praktycznych, obserwacji (K2,K3,U4,U2), samooceny oraz oceny koleżeńskiej dot. wykonanych i przedstawionych na forum grupy zadań.

Podstawą oceny jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich zadań zleconych przez prowadzącego w ustalonym przez niego czasie oraz wygłaszane przez studentów referaty i zadania pisemne. W przypadku absencji należy jak najszybciej podjąć kontakt z prowadzącym zajęcia w celu usprawiedliwienia nieobecności oraz ustalenia sposobu nadrobienia zaległości.

Podstawa oceny

zadania i prace o charakterze praktycznym 50%

test teoretyczny 50%

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5

Praktyki zawodowe:

Opis praktyk , efektów kształcenia oraz wymagań został umieszczony w odrębnym dokumencie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Regina Strzemeska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Regina Strzemeska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Regina Strzemeska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Regina Strzemeska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Regina Strzemeska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Regina Strzemeska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)