Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatoryka II (teksty literackie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER1L-TR-TL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Translatoryka II (teksty literackie)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, z czego:

30 godz. przypada na udział w zajęciach 1,2 ECTS

ok. 10 godz. należy przeznaczyć na korektę roboczych wersji przekładów, dyskusję nad wariantami i e-learning (z zastosowaniem platformy moodle) 0,4 ECTS

ok. 10 godzin: praca własna studenta w ciągu semestru 0,4 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku niemieckim,

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym,

K_W05 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa,

K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz kontaktów polsko-niemieckich,

K_W10 zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną z pracą tłumacza,

K_W12 ma poszerzoną wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł,

K_U02 potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych,

K_U06 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla filologii germańskiej,

K_U13 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze,

K_U15 umie tłumaczyć z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł,

K_K02 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych,

K_K07 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki),

K_K08 jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone teorii i praktyce przekładu literackiego.

Pełny opis:

Celem kształcenia w ramach zajęć jest przybliżenie studentom teorii i praktyki przekładu literackiego ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu stosunków polsko-niemieckich w dziedzinie literatury i kultury.

Literatura:

Barańczak, Stanisław, Ocalone w tłumaczeniu - fragmenty, Kraków 2004;

Dedecius, Karl, Die Kunst der Übersetzung, [Sztuka tłumaczenia], Słubice 2001;

Krysztofiak, Maria, Przekład literacki we współczesnej translatoryce - fragmenty; Poznań 1996;

Pieńkos, Jerzy, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki - fragmenty, Zakamycze 2003;

Bibliografie:

Jacek St. Buras, Bibliographie deutscher Literatur in polnischer Übersetzung, Wiesbaden 1996;

Obowiązkową literaturę niedostępną w bibliotece UMK zapewni prowadzący zajęcia.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o języku polskim i niemieckim

zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla obu języków

w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia, ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa, ma podstawową wiedzę o literaturze z niemieckojęzycznego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów, ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój niemieckojęzycznego obszaru kulturowego, ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym, ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym, potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z w języku niemieckim, potrafi tłumaczyć z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie, posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków, potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację, ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka specjalności, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi pracować w zespole przyjmując różne role, identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego kraju niemieckiego obszaru językowego, wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki), dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w niemieckojęzycznym obszarze kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć nie ocenia się w pierwszym rzędzie osiągnięć uczestników jako tłumaczy tekstów literackich. Podstawę stanowi aktywny udział w zajęciach: obecność, udział w dyskusjach i pracy w grupie, pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego (ew. pracy semestralnej w przypadku stypendystów programu Erasmus) , zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Anna Mikołajewska
Prowadzący grup: Małgorzata Klentak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Das Ziel der Veranstaltung: Theorie und Praxis des literarischen Übersetzens; Die Studierenden werden am internationalen Edukationsprojekt „Literarische Übersetzung im deutsch-polnischen Kulturdialog“ teilnehmen, das in Kooperation mit Collegium Polonicum und dem Karl-Dedecius-Archiv in Słubice/Frankfurt a.d. Oder und der Humboldt-Universität in Berlin realisiert wird.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Das Ziel der Veranstaltung ist, Theorie und Praxis des literarischen Übersetzens kennen zu lernen, und zwar mit besonderer Berücksichtigung der deutsch-polnischen Kontakte im Bereich der Literatur und Kultur.

Das Hauptanliegen der Veranstaltung im Zyklus 2017/18 wird die Beteiligung an dem Projekt sein. Im Rahmen des Projekts wird das Werk von Tadeusz Różewicz und dessen deutsche Rezeption, sowie die mannigfaltigen Kontakte und Beziehungen des Dichters zur deutschen Kultur als Gegenstand der Untersuchung vier deutsch-polnischen studentischen Teams angeboten. Die Studierenden aus Toruń werden in Teamarbeit mit einer studentischen Gruppe von der Humboldt-Universität die Kriegsproblematik bei Różewicz behandeln und einen Modul für die geplante Ausstellung vorbereiten, die zum Schluss des Semesters während eines Workshops in Słubice zustande gebracht wird. Darüber hinaus werden im Laufe des Semesters Ausschnitte aus dem Briefwechsel von Tadeusz Różewicz mit Karl Dedecius ins Deutsche übersetzt. Die Ergebnisse der Übersetzungsarbeit werden ebenfalls während des Workshops ausgewertet und diskutiert. Zum Workshop werden die 3-4 leistungsstärksten Studierenden eingeladen; er findet in Słubice vom 6. bis zum 9. Juni 2018 statt.

Literatura: (tylko po angielsku)

Literaturauswahl

Archivmaterial aus dem Karl-Dedecius-Archiv, das den Studierenden im Zusammenhang mit dem Projekt zur Verfügung gestellt wird; darüber hinaus:

Barańczak, Stanisław, Ocalone w tłumaczeniu - fragmenty, Kraków 2004;

Dedecius, Karl, Die Kunst der Übersetzung, [Sztuka tłumaczenia], Słubice 2001;

Krysztofiak, Maria, Przekład literacki we współczesnej translatoryce - fragmenty; Poznań 1996;

Pieńkos, Jerzy, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki - fragmenty, Zakamycze 2003;

Bibliografie:

Jacek St. Buras, Bibliographie deutscher Literatur in polnischer Übersetzung, Wiesbaden 1996;

Uwagi: (tylko po angielsku)

Im Kurs werden nicht primär die Leistungen der Teilnehmer als Übersetzer bewertet. Die Grundlage zur Bewertung ist eine aktive Teilnahme am Kurs: Anwesenheit, Teilnahme an Diskussionen und effektive Gruppenarbeit. Die besten Ergebnisse werden mit der Teilnahme am Workshop belohnt (was einer guten bzw. sehr guten Note entspricht). Sonst entscheidet das Ergebnis der Klausurarbeit zum Schluss des Semesters (bzw. Hausarbeit bei den Erasmus-Stipendiaten), Testat mit Note.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Małgorzata Klentak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Das Ziel der Veranstaltung: Theorie und Praxis des literarischen Übersetzens; Die Studierenden werden am internationalen Edukationsprojekt „Literarische Übersetzung im deutsch-polnischen Kulturdialog“ teilnehmen, das in Kooperation mit Collegium Polonicum und dem Karl-Dedecius-Archiv in Słubice/Frankfurt a.d. Oder und der Humboldt-Universität in Berlin realisiert wird.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Das Ziel der Veranstaltung ist, Theorie und Praxis des literarischen Übersetzens kennen zu lernen, und zwar mit besonderer Berücksichtigung der deutsch-polnischen Kontakte im Bereich der Literatur und Kultur.

Das Hauptanliegen der Veranstaltung im Zyklus 2017/18 wird die Beteiligung an dem Projekt sein. Im Rahmen des Projekts wird das Werk von Tadeusz Różewicz und dessen deutsche Rezeption, sowie die mannigfaltigen Kontakte und Beziehungen des Dichters zur deutschen Kultur als Gegenstand der Untersuchung vier deutsch-polnischen studentischen Teams angeboten. Die Studierenden aus Toruń werden in Teamarbeit mit einer studentischen Gruppe von der Humboldt-Universität die Kriegsproblematik bei Różewicz behandeln und einen Modul für die geplante Ausstellung vorbereiten, die zum Schluss des Semesters während eines Workshops in Słubice zustande gebracht wird. Darüber hinaus werden im Laufe des Semesters Ausschnitte aus dem Briefwechsel von Tadeusz Różewicz mit Karl Dedecius ins Deutsche übersetzt. Die Ergebnisse der Übersetzungsarbeit werden ebenfalls während des Workshops ausgewertet und diskutiert. Zum Workshop werden die 3-4 leistungsstärksten Studierenden eingeladen; er findet in Słubice vom 6. bis zum 9. Juni 2018 statt.

Literatura: (tylko po angielsku)

Literaturauswahl

Archivmaterial aus dem Karl-Dedecius-Archiv, das den Studierenden im Zusammenhang mit dem Projekt zur Verfügung gestellt wird; darüber hinaus:

Barańczak, Stanisław, Ocalone w tłumaczeniu - fragmenty, Kraków 2004;

Dedecius, Karl, Die Kunst der Übersetzung, [Sztuka tłumaczenia], Słubice 2001;

Krysztofiak, Maria, Przekład literacki we współczesnej translatoryce - fragmenty; Poznań 1996;

Pieńkos, Jerzy, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki - fragmenty, Zakamycze 2003;

Bibliografie:

Jacek St. Buras, Bibliographie deutscher Literatur in polnischer Übersetzung, Wiesbaden 1996;

Uwagi: (tylko po angielsku)

Im Kurs werden nicht primär die Leistungen der Teilnehmer als Übersetzer bewertet. Die Grundlage zur Bewertung ist eine aktive Teilnahme am Kurs: Anwesenheit, Teilnahme an Diskussionen und effektive Gruppenarbeit. Die besten Ergebnisse werden mit der Teilnahme am Workshop belohnt (was einer guten bzw. sehr guten Note entspricht). Sonst entscheidet das Ergebnis der Klausurarbeit zum Schluss des Semesters (bzw. Hausarbeit bei den Erasmus-Stipendiaten), Testat mit Note.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Skwara, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tadeusz Skwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Das Ziel der Veranstaltung: Theorie und Praxis des literarischen Übersetzens; Die Studierenden werden am internationalen Edukationsprojekt „Literarische Übersetzung im deutsch-polnischen Kulturdialog“ teilnehmen, das in Kooperation mit Collegium Polonicum und dem Karl-Dedecius-Archiv in Słubice/Frankfurt a.d. Oder und der Humboldt-Universität in Berlin realisiert wird.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Das Ziel der Veranstaltung ist, Theorie und Praxis des literarischen Übersetzens kennen zu lernen, und zwar mit besonderer Berücksichtigung der deutsch-polnischen Kontakte im Bereich der Literatur und Kultur.

Das Hauptanliegen der Veranstaltung im Zyklus 2017/18 wird die Beteiligung an dem Projekt sein. Im Rahmen des Projekts wird das Werk von Tadeusz Różewicz und dessen deutsche Rezeption, sowie die mannigfaltigen Kontakte und Beziehungen des Dichters zur deutschen Kultur als Gegenstand der Untersuchung vier deutsch-polnischen studentischen Teams angeboten. Die Studierenden aus Toruń werden in Teamarbeit mit einer studentischen Gruppe von der Humboldt-Universität die Kriegsproblematik bei Różewicz behandeln und einen Modul für die geplante Ausstellung vorbereiten, die zum Schluss des Semesters während eines Workshops in Słubice zustande gebracht wird. Darüber hinaus werden im Laufe des Semesters Ausschnitte aus dem Briefwechsel von Tadeusz Różewicz mit Karl Dedecius ins Deutsche übersetzt. Die Ergebnisse der Übersetzungsarbeit werden ebenfalls während des Workshops ausgewertet und diskutiert. Zum Workshop werden die 3-4 leistungsstärksten Studierenden eingeladen; er findet in Słubice vom 6. bis zum 9. Juni 2018 statt.

Literatura: (tylko po angielsku)

Literaturauswahl

Archivmaterial aus dem Karl-Dedecius-Archiv, das den Studierenden im Zusammenhang mit dem Projekt zur Verfügung gestellt wird; darüber hinaus:

Barańczak, Stanisław, Ocalone w tłumaczeniu - fragmenty, Kraków 2004;

Dedecius, Karl, Die Kunst der Übersetzung, [Sztuka tłumaczenia], Słubice 2001;

Krysztofiak, Maria, Przekład literacki we współczesnej translatoryce - fragmenty; Poznań 1996;

Pieńkos, Jerzy, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki - fragmenty, Zakamycze 2003;

Bibliografie:

Jacek St. Buras, Bibliographie deutscher Literatur in polnischer Übersetzung, Wiesbaden 1996;

Uwagi: (tylko po angielsku)

Im Kurs werden nicht primär die Leistungen der Teilnehmer als Übersetzer bewertet. Die Grundlage zur Bewertung ist eine aktive Teilnahme am Kurs: Anwesenheit, Teilnahme an Diskussionen und effektive Gruppenarbeit. Die besten Ergebnisse werden mit der Teilnahme am Workshop belohnt (was einer guten bzw. sehr guten Note entspricht). Sonst entscheidet das Ergebnis der Klausurarbeit zum Schluss des Semesters (bzw. Hausarbeit bei den Erasmus-Stipendiaten), Testat mit Note.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Skwara, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tadeusz Skwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Das Ziel der Veranstaltung: Theorie und Praxis des literarischen Übersetzens; Die Studierenden werden am internationalen Edukationsprojekt „Literarische Übersetzung im deutsch-polnischen Kulturdialog“ teilnehmen, das in Kooperation mit Collegium Polonicum und dem Karl-Dedecius-Archiv in Słubice/Frankfurt a.d. Oder und der Humboldt-Universität in Berlin realisiert wird.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Das Ziel der Veranstaltung ist, Theorie und Praxis des literarischen Übersetzens kennen zu lernen, und zwar mit besonderer Berücksichtigung der deutsch-polnischen Kontakte im Bereich der Literatur und Kultur.

Das Hauptanliegen der Veranstaltung im Zyklus 2020/21 wird die Beteiligung an dem Projekt sein. Im Rahmen des Projekts wird das Werk von Zbigniew Herbert und dessen deutsche Rezeption, sowie die mannigfaltigen Kontakte und Beziehungen des Dichters zur deutschen Kultur als Gegenstand der Untersuchung vier deutsch-polnischen studentischen Teams angeboten. Die Studierenden aus Toruń werden in Teamarbeit mit einer studentischen Gruppe von der Humboldt-Universität die Kriegsproblematik bei Herbert behandeln und einen Modul für die geplante Ausstellung vorbereiten, die zum Schluss des Semesters während eines Workshops in Słubice zustande gebracht wird. Darüber hinaus werden im Laufe des Semesters Ausschnitte aus dem Briefwechsel von Zbigniew Herbert mit Karl Dedecius ins Deutsche übersetzt. Die Ergebnisse der Übersetzungsarbeit werden ebenfalls während des Workshops ausgewertet und diskutiert. Zum Workshop werden die 3-4 leistungsstärksten Studierenden eingeladen; er findet in Słubice vom 6. bis zum 9. Juni 2018 statt.

Literatura: (tylko po angielsku)

Literaturauswahl

Archivmaterial aus dem Karl-Dedecius-Archiv, das den Studierenden im Zusammenhang mit dem Projekt zur Verfügung gestellt wird; darüber hinaus:

Barańczak, Stanisław, Ocalone w tłumaczeniu - fragmenty, Kraków 2004;

Dedecius, Karl, Die Kunst der Übersetzung, [Sztuka tłumaczenia], Słubice 2001;

Krysztofiak, Maria, Przekład literacki we współczesnej translatoryce - fragmenty; Poznań 1996;

Pieńkos, Jerzy, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki - fragmenty, Zakamycze 2003;

Bibliografie:

Jacek St. Buras, Bibliographie deutscher Literatur in polnischer Übersetzung, Wiesbaden 1996;

Uwagi:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia mogą zostać przeprowadzone (jeśli tak zadecydują władze rektorskie) w formie zdalnej przy użyciu programu „Microsoft Teams”. Zajęcia będą się odbywać w tych samych godzinach co zajęcia stacjonarne, a w trakcie kursu omówione zostaną te same zagadnienia. Konsultacje z prowadzącym będą się w takim wypadku odbywały przez komunikator Skype. Prowadzący udostępni studentom wszystkie materiały na platformie „Moodle”. Zaliczenie: praca pisemna, którą studenci napiszą podczas ostatnich zajęć w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Das Ziel der Veranstaltung: Theorie und Praxis des literarischen Übersetzens; Die Studierenden werden am internationalen Edukationsprojekt „Literarische Übersetzung im deutsch-polnischen Kulturdialog“ teilnehmen, das in Kooperation mit Collegium Polonicum und dem Karl-Dedecius-Archiv in Słubice/Frankfurt a.d. Oder und der Humboldt-Universität in Berlin realisiert wird.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Das Ziel der Veranstaltung ist, Theorie und Praxis des literarischen Übersetzens kennen zu lernen, und zwar mit besonderer Berücksichtigung der deutsch-polnischen Kontakte im Bereich der Literatur und Kultur.

Das Hauptanliegen der Veranstaltung im Zyklus 2020/21 wird die Beteiligung an dem Projekt sein. Im Rahmen des Projekts wird das Werk von Zbigniew Herbert und dessen deutsche Rezeption, sowie die mannigfaltigen Kontakte und Beziehungen des Dichters zur deutschen Kultur als Gegenstand der Untersuchung vier deutsch-polnischen studentischen Teams angeboten. Die Studierenden aus Toruń werden in Teamarbeit mit einer studentischen Gruppe von der Humboldt-Universität die Kriegsproblematik bei Herbert behandeln und einen Modul für die geplante Ausstellung vorbereiten, die zum Schluss des Semesters während eines Workshops in Słubice zustande gebracht wird. Darüber hinaus werden im Laufe des Semesters Ausschnitte aus dem Briefwechsel von Zbigniew Herbert mit Karl Dedecius ins Deutsche übersetzt. Die Ergebnisse der Übersetzungsarbeit werden ebenfalls während des Workshops ausgewertet und diskutiert. Zum Workshop werden die 3-4 leistungsstärksten Studierenden eingeladen; er findet in Słubice vom 6. bis zum 9. Juni 2018 statt.

Literatura: (tylko po angielsku)

Literaturauswahl

Archivmaterial aus dem Karl-Dedecius-Archiv, das den Studierenden im Zusammenhang mit dem Projekt zur Verfügung gestellt wird; darüber hinaus:

Barańczak, Stanisław, Ocalone w tłumaczeniu - fragmenty, Kraków 2004;

Dedecius, Karl, Die Kunst der Übersetzung, [Sztuka tłumaczenia], Słubice 2001;

Krysztofiak, Maria, Przekład literacki we współczesnej translatoryce - fragmenty; Poznań 1996;

Pieńkos, Jerzy, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki - fragmenty, Zakamycze 2003;

Bibliografie:

Jacek St. Buras, Bibliographie deutscher Literatur in polnischer Übersetzung, Wiesbaden 1996;

Uwagi:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia mogą zostać przeprowadzone (jeśli tak zadecydują władze rektorskie) w formie zdalnej przy użyciu programu „Microsoft Teams”. Zajęcia będą się odbywać w tych samych godzinach co zajęcia stacjonarne, a w trakcie kursu omówione zostaną te same zagadnienia. Konsultacje z prowadzącym będą się w takim wypadku odbywały przez komunikator Skype. Prowadzący udostępni studentom wszystkie materiały na platformie „Moodle”. Zaliczenie: praca pisemna, którą studenci napiszą podczas ostatnich zajęć w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.