Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER1Z-KM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, w tym:

godziny ćwiczeń z udziałem nauczyciela – 30 = 1,2 ECTS

praca własna studenta – 20 = 0,8 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym,

K_W06 zna główne tendencje rozwojowe filologii,

K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz kontaktów polsko-niemieckic

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł,

K_U04 potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze,

K_U05 potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników,

K_U07 potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą filologii germańskiej i realizowanych badań,

K_U12 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,

K_U14 potrafi wskazywać innym cele i metody uczenia się przez całe życie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł,

K_K02 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- opis

- opowiadanie

- pogadanka

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

- referatu

- studium przypadku

- metody służące prezentacji treści

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zarówno aspekt teoretyczny jak również konkretne przykłady komunikacji międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów polsko-niemieckich w różnych dziedzinach i okresach historycznych.

Pełny opis:

Na zajęciach omówione zostaną podstawowe pojęcia stosowane w komunikacji kulturowej. Podstawą do pozyskania materiału teoretycznego będą między innymi teksty literackie, historiograficzne i publicystyczne oraz podręczniki i opracowania naukowe poświęcone komunikacji interkulturowej.

Literatura:

Obowiązkową literaturę niedostępną w bibliotece UMK zapewni prowadzący zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie uwzględniające obecność i aktywny udział w zajęciach, krótkie referaty, pisemna praca zaliczeniowa

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zarówno aspekt teoretyczny jak również konkretne przykłady komunikacji międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji i opisów komunikacji interkulturowej, stosowanych zarówno w niemieckim obszarze kulturowym, jak również w kulturze anglosaskiej.

Literatura:

Obowiązkową literaturę niedostępną w bibliotece UMK zapewni prowadzący zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.