Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER1Z-PNJN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty filologii germańskiej dla I roku w sem. zimowym s2
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

W sumie 300 godzin = 12 ECTS: w tym 60 ćwiczeń =2,4 ECTS i 125 godzin kontaktowych = 5 ECTS: konsultacje (bezpośrednie i drogą elektroniczną), moodle, korekta prac oraz 140 godzin pracy własnej studenta = 4,6 ECTS.Efekty uczenia się - wiedza:

Student

K_W01 ma pogłębioną znajomo języka niemieckiego

K_W02 zna gramatykę i leksykę języka niemieckiego w stopniu zaawansowanymEfekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł,

K_U04 potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze,

K_U05 potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników,

K_U07 potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą filologii germańskiej i realizowanych badań,

K_U08 potrafi prowadzić debatę,

K_U09 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka niemieckiego (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii),

K_U11 potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą,

K_U14 potrafi wskazywać innym cele i metody uczenia się przez całe życie


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł,

K_K02 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych,

K_K03 poczuwa się do odpowiedzialności społecznej, współorganizuje działania na rzecz środowiska społecznego,

K_K04 umie inicjować działania na rzecz interesu publicznego (np. popularyzacja wiedzy),

K_K08 jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy


Metody dydaktyczne:

Metody i techniki pracy dostosowywane są każdorazowo do potrzeb grupy.

1. Czytanie i słuchanie tekstów oryginalnych: ćwiczenia na rozumienie tekstu i pogłębiające słownictwo i znajomość gramatyki; oprócz tekstów opracowywanych podczas zajęć lektura samodzielna tekstów z tzw. „readera” wraz z zadaniami.

2. Mówienie i pisanie: samodzielne swobodne formułowanie wypowiedzi (m.in. praca w minigrupach), sterowane formułowanie wypowiedzi z podaną leksyką lub strukturami, parafrazowanie, prezentacja własnych wystąpień, tłumaczenia z uwzględnieniem przerobionych tematów,

3. Rozpoznawanie i poprawianie błędów w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych

4. Udział studentów w przygotowaniu zajęć: np. wybór tekstów / filmów / audycji, układanie i przeprowadzanie ćwiczeń w grupie, opracowywanie list słownictwa, refleksja nad metodami uczenia się i indywidualnymi deficytami językowymi.

5. Praca indywidualna nad zdiagnozowanymi deficytami językowymi: portfolio z ćwiczeniami, konsultacje, nagrania przy uporczywych błędach fonetycznych.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- okrągłego stołu
- stolików eksperckich

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka niemieckiego – ćwiczenia doskonalące wszystkie sprawności językowe. Przedmiot należy do modułu obejmującego trzy semestry.

Pełny opis:

Na zajęciach praktycznych z języka niemieckiego na studiach magisterskich pracujemy nad usunięciem indywidualnych deficytów dotyczących wszystkich sprawności językowych oraz nad poszerzaniem słownictwa (wybrane dziedziny i tematy oraz szczególne problemy leksykalne), omawiane bądź powtarzane są również trudniejsze zagadnienia gramatyczne.

Praca nad słownictwem z omawianych dziedzin ukierunkowana jest na komunikację, której wymaganiom powinien sprostać również germanista nie specjalizujący się w tych dziedzinach. W pracy nad poszerzaniem słownictwa wykorzystywane są w dużym stopniu teksty skłaniające do intelektualnej refleksji, stanowiące punkt wyjścia do ćwiczeń w mówieniu i do zadań pisemnych. Jednakże oprócz nich wykorzystuje się przy poszerzaniu leksyki teksty o charakterze praktycznym, a słownictwo ćwiczy się także w symulowanych sytuacjach praktycznych.

Literatura:

A. Buscha, J. Buscha: Deutsches Übungsbuch (mehrere Ausgaben)

J. Czochralski: Gramatyka funkcjonalna języka niemieckiego, Warszawa 1994

U. Engel: Deutsche Grammatik, Heidelberg 1988

U. Engel: Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, 2 Bde., Heidelberg 1999M. Ferenbach, I. Schüßler: Wörter zur Wahl. Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes, Stuttgart (mehrere Ausgaben seit 1977 )

H. Fleischer, R. Fleischer: Starke und unregelmäßige Verben im Deutschen, Leipzig 1974

G. Helbig, J. Buscha: Deutsche Grammatik, Berlin 2007

G. Helbig, J. Buscha: Übungsgrammatik Deutsch (mehrere Ausgaben)

W. Jung, G. Starke: Grammatik der deutschen Sprache (alle Ausgaben nach 1980)

R. Rausch, I. Rausch: Deutsche Phonethik für Ausländer, Leipzig u.a. 1998

G. Schade: Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften, Berlin 2009

W. Schmitz: Übungen zu Präpositionen und synonymen Verben, Ismaning (mehrere Ausgaben seit 1995).

Lista zawiera jedynie kilka podstawowych pozycji do gramatyki oraz przydatne zbiory ćwiczeń. Teksty na zajęcia, filmy, nagrania dźwiękowe nie są tu wymienione, ponieważ wyboru materiałów dokonuje się na ogół w trakcie semestru. Ważnym celem jest bowiem dla nas uwzględnianie tekstów odzwierciedlających stan aktualnych dyskusji w krajach niemieckojęzycznych. Chodzi także o to, by sztywny plan dydaktyczny nie zabijał autentyczności komunikacji na zajęciach. W ćwiczeniach wykorzystuje się zatem przede wszystkim materiały zebrane lub przygotowane przez osoby prowadzące zajęcia. Polecamy studentom również specjalistyczne strony internetowe dla uczących się niemieckiego jako języka obcego oraz publiczne stacje telewizyjne i radiowe w Niemczech, Austrii i Szwajcarii jako pożyteczną pomoc w uczeniu się języka.

Literatura dostępna jest w bibliotece UMK.

Efekty uczenia się:

Student

1. ma pogłębioną wiedzę o języku/ językach danego obszaru kulturowego, jego powstaniu i rozwoju

2. zna gramatykę i leksykę języka/ języków w stopniu zaawansowanym

3. ma pogłębioną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych

4. potrafi czytać ze zrozumieniem teksty o zaawansowanym stopniu trudności

w języku/ językach danego obszaru kulturowego

5. potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami różnych dyscyplin humanistycznych

w języku rodzimym i obcym, a także popularyzować wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny

6. posiada pogłębioną umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

7. ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka/języków specjalności

8. potrafi zastosować różne rejestry i odmiany języka/języków danego obszaru kulturowego

9. rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz rozmówców porozumiewających się w języku/językach danego obszaru kulturowego (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)

10. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

11. potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

12. systematycznie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego wybranego obszaru językowego

13. dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Aktywny udział w zajęciach, prace kontrolne w ciągu semestru, prace pisemne i ustne przygotowywane w domu, wyniki pracy z „readerem” (zmieniający się co roku wybór tekstów wraz z ćwiczeniami).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kotelnicka-Grzybowska, Anna Mikołajewska
Prowadzący grup: Iwona Kotelnicka-Grzybowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W semestrze zimowym 2016/17 wiodącym tematem leksykalnym jest prawo i administracja.

Pełny opis:

Planowane zagadnienia gramatyczne to m.in.:

1. Deklination der Substantive und Adjektive (schwierigere Fälle: Homonyme, Deklination der Eigennamen: besonders der Genitiv, Eigennamen im Satz, erweitertes Attribut)*

2. Artikelgebrauch

3. Präpositionen und schwierigere Rektion (Verben, Adjektive, Substantive)

4. Präfixe (deren Semantik, trennbare und untrennbare Verben; Deverbativa mit Präfixen)

5. Funktionsverbgefüge

Literatura:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kotelnicka-Grzybowska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Iwona Kotelnicka-Grzybowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W semestrze zimowym 2016/17 wiodącym tematem leksykalnym jest prawo i administracja.

Pełny opis:

Planowane zagadnienia gramatyczne to m.in.:

1. Deklination der Substantive und Adjektive (schwierigere Fälle: Homonyme, Deklination der Eigennamen: besonders der Genitiv, Eigennamen im Satz, erweitertes Attribut)*

2. Artikelgebrauch

3. Präpositionen und schwierigere Rektion (Verben, Adjektive, Substantive)

4. Präfixe (deren Semantik, trennbare und untrennbare Verben; Deverbativa mit Präfixen)

5. Funktionsverbgefüge

Literatura:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kotelnicka-Grzybowska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Iwona Kotelnicka-Grzybowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W semestrze zimowym 2016/17 wiodącym tematem leksykalnym jest prawo i administracja.

Pełny opis:

Planowane zagadnienia gramatyczne to m.in.:

1. Deklination der Substantive und Adjektive (schwierigere Fälle: Homonyme, Deklination der Eigennamen: besonders der Genitiv, Eigennamen im Satz, erweitertes Attribut)*

2. Artikelgebrauch

3. Präpositionen und schwierigere Rektion (Verben, Adjektive, Substantive)

4. Präfixe (deren Semantik, trennbare und untrennbare Verben; Deverbativa mit Präfixen)

5. Funktionsverbgefüge

Literatura:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yvonne Kaisinger, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Yvonne Kaisinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W semestrze zimowym 2020/21 wiodącym tematem leksykalnym jest prawo i administracja.

Pełny opis:

Planowane zagadnienia gramatyczne to m.in.:

1. Deklination der Substantive und Adjektive (schwierigere Fälle: Homonyme, Deklination der Eigennamen: besonders der Genitiv, Eigennamen im Satz, erweitertes Attribut)*

2. Artikelgebrauch

3. Präpositionen und schwierigere Rektion (Verben, Adjektive, Substantive)

4. Präfixe (deren Semantik, trennbare und untrennbare Verben; Deverbativa mit Präfixen)

5. Funktionsverbgefüge

Literatura:

j.w.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.