Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Media krajów niemieckojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER2L-MEDIA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media krajów niemieckojęzycznych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty filologii germańskiej dla II roku w sem. letnim s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Dobra znajomość języka niemieckiego.

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godzin, w tym:

godziny ćwiczeń z udziałem nauczyciela – 30 = 1,2 ECTS

godziny kontaktowe – 25 = 1 ECTS

praca własna studenta – 20 = 0,8 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W11 zna i rozumie najważniejsze dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich powiązania z zawodem filologa


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U10 potrafi kierować pracą zespołu


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł


Metody dydaktyczne:

Dyskusja problemowa, elementy wykładu ze strony prowadzącego i studentów, ćwiczenia praktyczne (np. wytwarzanie materiałów dla mediów społecznościowych, napisanie recenzji, minifelietonu).


- opis

- opowiadanie

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- ćwiczeniowa

- okrągłego stołu

- oxfordzka

- referatu

- seminaryjna

W pracy ze studentami dominują: dyskusja sterowana (po opracowaniu poszczególnych punktów w czasie zajęć lub w domu), krótkie referaty rozwijające temat, praca nad określonymi zagadnieniami w zespołach podczas zajęć oraz krótkie sekwencje o charakterze nauczania frontalnego. Do zajęć wykorzystuje się przede wszystkim autentyczne teksty, filmy dokumentalne lub fragmenty filmów oraz różne inne pomoce wizualne, jakimi dysponuje prowadzący konwersatorium


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- okrągłego stołu
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest problematyce mediów obszaru niemieckojęzycznego w aspekcie historycznym i systematycznym.

Zajmujemy się mediami i ich historią w krajach niemieckojęzycznych.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest pejzaż medialny Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Tam, gdzie jest to sensowne, dokonuje się porównań również z ewolucją medialną w innych krajach. Żeby stworzyć narzędzia do zajmowania się autentycznymi materiałami, przekazywane są podczas zajęć najpierw potrzebne podstawowe informacje z medioznawstwa i wiedzy o komunikacji oraz wypracowywany jest przegląd ewolucji niemieckojęzycznych mediów masowych. W drugiej części, zorientowanej praktycznie, zajmujemy się aktualnym pejzażem prasowym i radiowym, dyskutując przy tym zarówno o formach prezentacji (np. formy dziennikarskie, działy prasowe, reklama itd.) jak i o zagadnieniach merytorycznych (np. prawo prasowe, prasa bulwarowa i prasa wyższej jakości, aktualne wiadomości). Szczególną rolę odgrywa wpływ nowych mediów na klasyczne formaty i wynikające stąd problemy, możliwości i efekty synergii dla nadawcy i odbiorcy.

Podczas seminariów dyskutowane będą problemy dotyczące roli mediów w obszarze niemieckojęzycznym - w perspektywie historycznej oraz współczesnej, takie, jak: pojawienie się historycznie nowych mediów, ich specyfika w kulturze niemieckojęzycznej (druk, fotografia, film, prasa, telewizja, media digitalne, książka i domy wydawnicze) i charakterystyczna refleksja nad nimi rozwijana przez niemieckojęzycznych myślicieli, a także współczesny krajobraz medialny w krajach niemieckojęzycznych i krytyczna refleksja nad kondycją mediów współczesnych.

Literatura:

Wybór:

Altendorfer, Otto: Das Mediensystem der Bundesrepublik Deutschland. Bd. 1. Wiesbaden 2001.

Die deutschen Zeitungen in Zahlen und Daten. Auszug aus dem Jahrbuch „Zeitungen 2012/13“. Hg. v. Bundesverband deutscher Zeitungsverleger. Berlin 2013.

Die Herrenjournalisten. Die Elite der deutschen Presse nach 1945. Hg. v. Lutz Hachmeister u. Friedemann Siering. München 2002.

Klook, Daniela/Spahr, Angela: Medientheorien. Eine Einführung. 3., akt. Aufl. München 2007.

Krieg – Medien – Kultur. Neue Forschungsansätze. Hg. v. Matthias Karmasin u. Werner Faulstich. München 2007.

Meyn, Hermann: Massenmedien in Deutschland. Konstanz 2004.

Schrag, Wolfgang: Medienlandschaft Deutschland. Konstanz 2007.

Stöber, Rudolf: Kommunikations- und Medienwissenschaften. Eine Einführung. München 2008.

Stöber, Rudolf: Neue Medien. Geschichte. Von Gutenberg bis Apple und Google. Medieninnovation und Evolution. Bremen 2012. (=Presse und Geschichte. Neue Beiträge. 72.)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wygłaszane przez studentów referaty i pisemne kolokwia.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Tokarzewska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Podczas seminariów dyskutowane będą problemy dotyczące roli mediów w obszarze niemieckojęzycznym - w perspektywie historycznej oraz współczesnej, takie, jak: pojawienie się historycznie nowych mediów, ich specyfika w kulturze niemieckojęzycznej (druk, fotografia, film, prasa, telewizja, media digitalne, książka i domy wydawnicze) i charakterystyczna refleksja nad nimi rozwijana przez niemieckojęzycznych myślicieli, a także współczesny krajobraz medialny w krajach niemieckojęzycznych i krytyczna refleksja nad kondycją mediów współczesnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Monika Tokarzewska
Prowadzący grup: Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Podczas seminariów dyskutowane będą problemy dotyczące roli mediów w obszarze niemieckojęzycznym - w perspektywie historycznej oraz współczesnej, takie, jak: pojawienie się historycznie nowych mediów, ich specyfika w kulturze niemieckojęzycznej (druk, fotografia, film, prasa, telewizja, media digitalne, książka i domy wydawnicze) i charakterystyczna refleksja nad nimi rozwijana przez niemieckojęzycznych myślicieli, a także współczesny krajobraz medialny w krajach niemieckojęzycznych i krytyczna refleksja nad kondycją mediów współczesnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Monika Tokarzewska
Prowadzący grup: Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Podczas seminariów dyskutowane będą problemy dotyczące roli mediów w obszarze niemieckojęzycznym - w perspektywie historycznej oraz współczesnej, takie, jak: pojawienie się historycznie nowych mediów, ich specyfika w kulturze niemieckojęzycznej (druk, fotografia, film, prasa, telewizja, media digitalne, książka i domy wydawnicze) i charakterystyczna refleksja nad nimi rozwijana przez niemieckojęzycznych myślicieli, a także współczesny krajobraz medialny w krajach niemieckojęzycznych i krytyczna refleksja nad kondycją mediów współczesnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)