Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie ustne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER2L-TU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie ustne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, z tego 30 godzin przypada na zajęcia, pozostałe to praca własna studentów (przygotowanie do zajęć: przygotowanie słownictwa, odszukiwanie tekstów paralelnych, sporządzenie glosariuszy)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

K_W01: ma pogłębioną wiedzę o języku/ językach1 danego obszaru

Kulturowego

K_W02 zna gramatykę i leksykę języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym

K_W04 ma pogłębioną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych

K_W06 ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach

historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych

warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych

w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego

obszaru kulturowego

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka/języków danego obszaru kulturowego

na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język/języki danego

obszaru kulturowego

K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik

komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku

rodzimym i obcym

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje

umiejętności badawcze

K_U12: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich

krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku

polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U17: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać

bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i

przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować

dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację

K_U18: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w

ramach języka/języków specjalności

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z

kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się

w języku/językach danego obszaru kulturowego (np. podczas krajowych i

międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany

międzynarodowej)

K_U20: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby

pochodzące z rożnych środowisk i kultur


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania

K_K04: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem

Zawodu

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru

kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K07: wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych

działań profesjonalnych (praktyki)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach zajęć jest przybliżenie studentom specyfiki i praktyki tłumaczeń ustnych (konsekutywnych, oraz małej próby symultanicznych („szeptanka”) ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu stosunków polsko-niemieckich w dziedzinie literatury i kultury.

Pełny opis:

Studenci poznają specyfikę przekładu ustnego - tłumaczeń konsekutywnych oraz próbkę tłumaczeń symultanicznych ("szeptanka"), otrzymują informację o roli i obowiązkach a także prawach tłumacza, ćwiczą podstawowe techniki tłumaczenia konsekutywnego.

Literatura:

Gillies, Andrew. Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium 2007r.

Kalina, Sylvia: Strategische Prozesse beim Dolmetschen, 1998

Tryuk, Małgorzata: Przekład ustny środowiskowy, 2006

Tryuk, Małgorzata: Przekład ustny konferencyjny, wyd. PWN, Warszawa 2007r.

- materiały własne

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę oceny stanowi aktywny udział w zajęciach: obecność, pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego, zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Grotek, Anna Mikołajewska
Prowadzący grup: Edyta Grotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Grotek, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Edyta Grotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Grotek, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Edyta Grotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Grotek, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Edyta Grotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Grotek, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Edyta Grotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.