Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER2Z-DJN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Realizacja zajęć dla specjalności nauczycielskiej możliwa jest po wcześniejszym zaliczeniu następujących przedmiotów: wykłady z psychologii i pedagogiki (30 godzin+ 30 godzin)konwersatoria z psychologii i pedagogiki (60 godzin + 60 godzin) wykład z podstaw dydaktyki i ćwiczenia z emisji głosu (60 godzin) praktyki pedagogiczne (30 godzin). Student może uzupełnić wymienione zajęcia ze studentami I stopnia studiów.

Całkowity nakład pracy studenta:

Praca pod kierunkiem nauczyciela-zajęcia i godziny kontaktowe : 150 godzin

Praca samodzielna:

-Przygotowanie do zajęć - 70 godzin

-Autoewaluacja i przygotowanie do testów i form oceniania - 30 godzin


Razem : 250 godzi (10 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/studentka:

(K_W03): ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa stosowanego (glottodydaktyki)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/studentka :

U1 (K_U01): potrafi czytać ze zrozumieniem teksty glottodydaktyczne w języku niemieckim

U2 (K_U07): potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez dydaktyka i mentora

U3 (K_U11): potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

U4 (K_U12): potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania dydaktycznego mentora

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/studentka:

K1 (K_K01): ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K2 (K_K07): wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych nauczycielskich

K3 (K_K02): w sytuacjach zawodowych związanych z nauczaniem potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych


Metody dydaktyczne:

Praca przebiega z zastosowaniem metod wykładowych, prezentacji, peer-teaching, micro-teaching, metody pracy kooperatywnej, metod aktywizujących oraz problemowych. (patrz wykaz). Stosowane intensywnie są też metody pracy z nowymi technologiami.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- panelowa
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- SWOT
- sytuacyjna
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia z dydaktyki języka niemieckiego obejmują przygotowanie w zakresie metodyki nauczania języka niemieckiego w polskiej szkole na różnych etapach edukacyjnych (bez wczesnego nauczania języka na I etapie edukacji). Celem nauczania jest przekazanie studentom wiedzy na temat teoretycznych podstaw nauczania języków obcych i wskazania im jej praktycznego zastosowania w uczeniu się i nauczaniu języka niemieckiego. Na zajęciach student ma możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. Zajęcia są kontynuowane przez trzy semestry.

Pełny opis:

Rozkład treści (semestr zimowy I. semestr):

1.Kompetencje nauczycieli D.1 / E.1.W4.

2.Kompetencje językowe i kompetencje kluczowe ucznia; CEFR. D.1 / E.1.W2

3.Analiza miejsca języka niemieckiego w szkolnych programach nauczania D.1 / E.1.W1.

4.Podejścia i metody nauczania języka, główny nurt i innowacyjne D.1 / E.1.W9, D.1 / E.1.W5.

5.Techniki nauczania języka w zależności od umiejętności i sytuacji dydaktycznej D.1 / E.1.W5 D.1 / E.1.U5, D.1 / E.1.U7, D.1 / E.1.W6

6.Język nauczyciela, skuteczne instrukcje, dialog w nauczaniu D.1 / E.1.U4. D.1 / E.1.W4

7.Analiza podręcznika. Pomoc naukowa. D.1 / E.1.W8

Rozkład treści (semestr letni II. semestr ):

I.Planowanie lekcji:

1.Podstawa programowa

a. kluczowe kompetencje, cele i działania dydaktyczne D.1 / E.1.U1.

b. porównanie podstawy programowej D.1 / E.1.W2.

c. Analiza podstaw programowych i programów z różnych etapów nauczania D.1 / E.1.U2.

d. Analiza i projektowanie własnego programu. D.1 / E.1.W3

2. Scenariusze lekcji, zarządzanie klasą i micro-teaching

a. techniki nauczania języka D1.E1.U7

b. zarządzanie czasem D.1 / E.1.W14

c. pomoce dydaktyczne D.1 / E.1.W8

d. formy pracy, ustawienie i organizacja przestrzeni D.1 / E.1.W7,W8

e. interakcja, dyscyplina D.1 / E.1.W4

f. motywowanie uczniów, interakcja i współpracą uczniów D.1 / E.1.K7, D.1 / E.1.K2. D.1 / E.1.K5

g. ocena dostępnych zasobów TIK D.1 / E.1.K4

Rozkład treści (semestr zimowy III.semestr)

1.Ewaluacja

a. Ewaluacja nauczania a nauczanie D.1 / E.1.W14

b. Ocenianie: role i funkcje D.1 / E.1.W10

c. Testowanie, typy testów, analiza i projektowanie testu szkolnego, diagnoza biegłości ucznia D.1 / E.1.U9,D.1 / E.1.W11, D.1 / E.1.U11, D.1 / E.1.W12

d. Błędy uczniów i korekta błędów D.1 / E.1.U10, D.1 / E.1.W6

e. Nieformalne ocenianie; samoocena, ocenianie kształtujące, informacje zwrotne, ocena pracy domowej D.1 / E.1.U8

2. Indywidualizacja nauczania

a.Indywidualne różnice w uczniach i klasy wielopoziomowe D.1 / E.1.U7, D.1 / E.1.K1

b.Klasy umiejętności mieszanych, poziomy wieku i biegłości + indywidualne różnice ucznia D.1 / E.1.W6

3. Nauczanie sprawności językowych

a. praca z materiałem autentycznym: wyszukiwanie, adaptacja i tworzenie D.1 / E.1.W8

b. Strategie uczenia się D.1 / E.1.W12, D.1 / E.1.K8

c. Aktywizacja uczniów, nauczanie problemowe, praca projektowa, nauczanie zadaniowe D.1 / E.1.W5, D.1 / E.1.W12, D.1 / E.1.W5

4.Integracja międzyprzedmiotowa D.1 / E.1.U3

5.Zajęcia pozalekcyjne

6.Przygotowanie do samokształcenia i pracy nad rozwojem zawodowym, pojęcie uczenia się przez całe życie, internetowe zasoby dydaktyczne D.1 / E.1.W4

D.1 / E.1.W9, D.1 / E.1.K9., D.1 / E.1.W4

Literatura:

Bausch, K-R, Christ, H., Krumm, H.-J., (Hrsg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht, A. Francke UTB, Tübingen und Basel, 2007

Bimmel P., Kast B., Neuner G., Deutschunterricht planen, Arbeit mit Lehrwerkslektionen, Langenscheidt 2003

Dahlhaus, B., Fertigkeit Hören, Fernstudieneinheit 5, Langenscheidt, Goethe Institut München, 1994

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen : lernen, lehren, beurteilen, Goethe Institut, Langenscheidt, 2001

Jung, L., 99 Stichwörter zum Unterricht : Deutsch als Fremdsprache, Ismaning : Max Hueber Verlag, 2001

Kast, B., Fertigkeit Schreiben, Fernstudieneinheit 12, Langenscheidt, Goethe Institut München, 1999

Komorowska,H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002

Neuner, G., Krüger, M., Grewer, U., Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht, Langenscheidt 1991

Newby, D. Allan, R. i in. (2007) Europejskie Portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków. Warszawa: CODN

Roche, J., Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik, UTB basics A.Francke, Tübingen und Basel, 2005

Schatz H., Fertigkeit Sprechen. Fernstudieneinheit 20, Langenscheidt, Goethe Institut München, 2006

Westhoff, G., Fertigkeit Lesen, Fernstudieneinheit 17, Langenscheidt, Goethe Institut München, 1997

Ergänzend:

Grell, J. u. M., Unterrichtsrezepte , Beltz Verlag, 1990

Henrici, G., Riemer, C., (Hrsg.), Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen, Bd.1-2, Schneider Verlag Hohengehren GmbH, Baltmannsweiler,1996

Heyd,G., Deutsch lehren, Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache, Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main, 1991

Hufeisen, B., Neuner, G., Angewandte Linguistik für den fremdsprachlichen Deutschunterricht, Eine Einführung, Fernstudieneinheit 16, Langenscheidt Universität Gesamthochschule Kassel, 2003

Knapp-Potthoff, A., Knapp, K., Fremdsprachenlernen und – lehren, Kohlhammer, Stuttgart Berlin Köln Mainz, 1982

Komorowska, H., (red.) Skuteczna nauka języka obcego Struktura i przebieg zajęć językowych, CODN, Warszawa, 2009

Meyer, H., Unterrichtsmethoden, Cornelsen/Scriptor 1994

Pfeiffer W., Nauka jezyków obcych. Od teorii do praktyki

Szczdrowski, M., Die Steuerung fremdsprachlicher Kommunikation

Szulc,A., Słownik dydaktyki języków obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN 1994

Weigmann, J., Unterrichtsmodelle für Deutsch als Fremdsprache. Hueber, Ismaning, 1992

Do pracy własnej i samokształcenia :

DLL - Deutsch Lehren Lernen

Die neue Fort- und Weiterbildungsreihe des Goethe-Instituts 1-10

Das Programm zur Qualifizierung von Deutschlehrkräften weltweit mit den Schwerpunkten Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache.

Fremdsprache Deutsch, Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, München

Języki Obce w Szkole

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje sprawdzenie wymienionych efektów kształcenia przy pomocy testu (U1,W1), zadań praktycznych, obserwacji (K2,K3,U4,U2), samooceny oraz oceny koleżeńskiej dot. wykonanych i przedstawionych na forum grupy zadań.

Podstawą oceny jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich zadań zleconych przez prowadzącego w ustalonym przez niego czasie oraz wygłaszane przez studentów referaty i pisemne kolokwia. W przypadku absencji należy jak najszybciej podjąć kontakt z prowadzącym zajęcia w celu usprawiedliwienia nieobecności oraz ustalenia sposobu nadrobienia zaległości.W przypadku zajęć prowadzonych zdalnie istotnym kryterium oceny jest aktywne uczestnictwo studenta/studentki w zajęciach (przy czym identyfikacja studenta/studentki w czasie zajęć nie może budzić wątpliwości), terminowość wykonywania zadań poleconych przez prowadzącego na zajęciach zdalnych asynchronicznych i synchronicznych z wykorzystaniem platform zdalnego uczenia się.

Podstawa oceny

zadania i prace o charakterze praktycznym 50%

Praktyki zawodowe:

Opis praktyk , efektów kształcenia oraz wymagań został umieszczony w odrębnym dokumencie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Regina Strzemeska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Regina Strzemeska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Regina Strzemeska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Regina Strzemeska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Regina Strzemeska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Regina Strzemeska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)