Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przedmiotu na II, III, IV etapie edukacyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER2Z-DYD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotu na II, III, IV etapie edukacyjnym
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Studenci Filologii Germańskiej drugiego stopnia

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 120h (4 ECTS)

Czas poświęcony na pracę indywidualną: 300h (10 ECTS)

Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 60h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: ma podstawową wiedzę o języku niemieckim - K_W01

W 2: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia - K_W02

W 4: ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych - K_W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka niemieckiego - K_U02

U 4: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i niemieckim - K_U05

U 5: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub niemieckim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł - K_U15

U 6: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka niemieckiego - K_U18

U 7: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku niemieckim np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) - K_U19

U 8: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka niemieckiego - K_U21

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role - K_K02

K 2:dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w niemieckojęzycznym obszarze kulturowym - K_K08

Metody dydaktyczne:

- opis

- opowiadanie

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- ćwiczeniowa

- okrągłego stołu

- oxfordzka

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- obserwacji
- okrągłego stołu
- referatu

Skrócony opis:

Ćwiczenia z dydaktyki przedmiotu obejmują przygotowanie w zakresie metodyki nauczania języka niemieckiego w polskiej szkole na różnych etapach edukacyjnych. Celem nauczania metodyki jest przekazanie studentom wiedzy na temat teoretycznych podstaw nauczania języków obcych i wskazania im jej praktycznego zastosowania w uczeniu się i nauczaniu języka niemieckiego. Na ćwiczeniach student ma możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. Zajęcia są kontynuowane przez trzy semestry.

Pełny opis:

1. Historia nauczania języków obcych

2. Teorie dot. opanowywania języków obcych:- teoria kontrastywna- teoria uczenia się Galperina- hipoteza identyczności- teoria monitora- hipoteza „input”- hipoteza „interlanguage”- teoria konkurencji- teoria uzupełniania

3. Metody nauczania języków obcych- metoda gramatyczno-tłumaczeniowa- metoda audiolingwalna/audiowizualna- metoda komunikatywno-pragmatyczna

4. Struktura zajęć:- analiza zajęć- planowanie zajęć

5. Cele nauczania:- kompetencja językowa- kompetencja kognitywna- kompetencja społeczno-afektywna

6. Realioznawstwo w nauczaniu języków obcych- realioznawstwo a rozwój zdolności komunikacyjnych- realioznawstwo a praca nad słownictwem- realioznawstwo a rozumienie ze słuchu- realioznawstwo a mówienie- treści i kryteria doboru

7. Sposoby nauczania wymowy

8. Praca z tekstami w nauczaniu języków obcych:- rola tekstów- modele wprowadzenia tekstów- kryteria doboru tekstów- słownictwo- rozwój zdolności receptywnych- gry dydaktyczne- zdolności receptywne- rodzaje ćwiczeń

9. Nauczanie języków obcych a gramatyka:- rola gramatyki w nauczaniu języków obcych- wprowadzanie treści gramatycznych, ich ćwiczenie, kontrola i aktywizacja

10. Formy organizacyjne nauczania jezyków obcych

11. Podejście komunikacyjne do nauczania języków obcych

12. Funkcja i wprowadzanie mediów w nauczaniu języków obcych - środki wizualne w nauczaniu języków obcych- środki audio w nauczaniu języków obcych- środki audiowizualne w nauczaniu języków obcych- rola internetu w nauczaniu języków obcych

13. Kontrola wyników w nauczaniu języków obcych - cel kontroli wyników w nauczaniu języków obcych- testy do obiektywnej kontroli wyników- dyktando w nauczaniu języków obcych- test C w nauczaniu języków obcych- testy służące ocenie aspektów formalnych i funkcjonalnych w nauczaniu języków obcych

14. Błędy i ich korygowanie w nauczaniu języków obcych - źródła błędów z psycholingwistycznego punktu widzenia- korygowanie błędów

15. Interakcja między nauczycielem a uczniami - nauczyciel jako partner- atmosfera emocjonalna w czasie zajęć- formy pracy

16. Ocena podręczników dla praktyki nauczania języków obcych - dydaktyczne i lingwistyczne kryteria oceny

17. Podstawy neurolingwistyczne akwizycji języka

18. Teoretyczne podstawy lingwistyczne, psychologiczne i socjolingwistyczne nauczania języka obcego

19. Specyfika lekcji języka obcego

20. Praca z tekstem na lekcji jezyka obcego

21. Wybrane zagadnienia dydaktyki literatury

22. Nauczania języków obcych dzieci i dorosłych

Literatura:

Bausch, K-R, Christ, H., Krumm, H.-J., (Hrsg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht, A. Francke UTB, Tübingen und Basel, 2007

Bimmel P., Kast B., Neuner G., Deutschunterricht planen, Arbeit mit Lehrwerkslektionen, Langenscheidt 2003

Dahlhaus, B., Fertigkeit Hören, Fernstudieneinheit 5, Langenscheidt, Goethe Institut München, 1994

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen : lernen, lehren, beurteilen, Goethe Institut, Langenscheidt, 2001

Jung, L., 99 Stichwörter zum Unterricht : Deutsch als Fremdsprache, Ismaning : Max Hueber Verlag, 2001

Kast, B., Fertigkeit Schreiben, Fernstudieneinheit 12, Langenscheidt, Goethe Institut München, 1999

Komorowska,H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002

Neuner, G., Krüger, M., Grewer, U., Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht, Langenscheidt 1991

Newby, D. Allan, R. i in. (2007) Europejskie Portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków. Warszawa: CODN

Roche, J., Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik, UTB basics A.Francke, Tübingen und Basel, 2005

Schatz H., Fertigkeit Sprechen. Fernstudieneinheit 20, Langenscheidt, Goethe Institut München, 2006

Westhoff, G., Fertigkeit Lesen, Fernstudieneinheit 17, Langenscheidt, Goethe Institut München, 1997

Ergänzend:

Grell, J. u. M., Unterrichtsrezepte , Beltz Verlag, 1990

Henrici, G., Riemer, C., (Hrsg.), Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen, Bd.1-2, Schneider Verlag Hohengehren GmbH, Baltmannsweiler,1996

Heyd,G., Deutsch lehren, Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache, Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main, 1991

Hufeisen, B., Neuner, G., Angewandte Linguistik für den fremdsprachlichen Deutschunterricht, Eine Einführung, Fernstudieneinheit 16, Langenscheidt Universität Gesamthochschule Kassel, 2003

Knapp-Potthoff, A., Knapp, K., Fremdsprachenlernen und – lehren, Kohlhammer, Stuttgart Berlin Köln Mainz, 1982

Komorowska, H., (red.) Skuteczna nauka języka obcego Struktura i przebieg zajęć językowych, CODN, Warszawa, 2009

Meyer, H., Unterrichtsmethoden, Cornelsen/Scriptor 1994

Pfeiffer W., Nauka jezyków obcych. Od teorii do praktyki

Szczdrowski, M., Die Steuerung fremdsprachlicher Kommunikation

Szulc,A., Słownik dydaktyki języków obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN 1994

Weigmann, J., Unterrichtsmodelle für Deutsch als Fremdsprache. Hueber, Ismaning, 1992

Fremdsprache Deutsch, Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, München

Języki Obce w Szkole

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje sprawdzenie wymienionych efektów kształcenia (K_W02, K_W11, K_U02, K_U05, K_U18, K_U19, K_U21, K_K02, K_K08).Podstawą oceny jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wygłaszane przez studentów referaty i pisemne kolokwia.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Das Praktikum kann im zweiten Semester, erst nachdem Instrumente wie Beobachtungs- und Beurteilungsbögen für Unterrichtshospitationen besprochen worden sind, angetreten werden. Die Praktikanten beobachten zuerst den Unterricht. Im dritten Semester, nach der Bearbeitung konkreter Unterrichtsthemen und der Praktikumsvorbereitung, können die Studierenden in der Lehrerrolle den Unterricht führen. Die näheren Informationen finden Sie unter:

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot%28prz_kod:0700-s2SNZ-PPED-FO;callback:g_9015257904%29

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Regina Strzemeska
Prowadzący grup: Regina Strzemeska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Regina Strzemeska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Regina Strzemeska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Regina Strzemeska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Regina Strzemeska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.