Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER2Z-PNJN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty filologii germańskiej dla II roku w sem. zimowym s2
Punkty ECTS i inne: 11.00 LUB 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

zaliczone dwa pierwsze semestry przedmiotu pnjn (II stopien)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

W sumie 350 godzin = 14 ECTS: w tym 60 ćwiczeń = 2,4 ECTS i 125 godzin kontaktowych = 5 ECTS: konsultacje (bezpośrednie i drogą elektroniczną), moodle, korekta prac oraz 165 godzin pracy własnej studenta = 6,6 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku niemieckim,

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł,

K_U04 potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze,

K_U05 potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników,

K_U07 potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą filologii germańskiej i realizowanych badań,

K_U08 potrafi prowadzić debatę,

K_U09 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka niemieckiego (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii),

K_U11 potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą,

K_U14 potrafi wskazywać innym cele i metody uczenia się przez całe życie


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł,

K_K02 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych,

K_K03 poczuwa się do odpowiedzialności społecznej, współorganizuje działania na rzecz środowiska społecznego,

K_K04 umie inicjować działania na rzecz interesu publicznego (np. popularyzacja wiedzy),

K_K08 jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy


Metody dydaktyczne:

Metody i techniki pracy dostosowywane są każdorazowo do potrzeb grupy.

1. Czytanie i słuchanie tekstów oryginalnych: ćwiczenia na rozumienie tekstu, pogłębiające słownictwo i znajomość gramatyki;

2. Mówienie i pisanie: samodzielne swobodne formułowanie wypowiedzi (m.in. praca w minigrupach), sterowane formułowanie wypowiedzi z podaną leksyką lub strukturami, parafrazowanie, prezentacja własnych wystąpień, tłumaczenia uwzględnieniem przerobionych tematów leksykalnych,

3. Rozpoznawanie i poprawianie błędów w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych

4. Udział studentów w przygotowaniu zajęć: np. wybór tekstów / filmów / audycji, układanie i przeprowadzanie ćwiczeń w grupie, opracowywanie list słownictwa, refleksja nad metodami uczenia się i indywidualnymi deficytami językowymi.

5. Praca indywidualna nad zdiagnozowanymi deficytami językowymi: portfolio z ćwiczeniami, konsultacje, nagrania przy uporczywych błędach fonetycznych.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- okrągłego stołu
- referatu

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka niemieckiego – ćwiczenia doskonalące wszystkie sprawności językowe (trzeci semestr)

Pełny opis:

Na zajęciach praktycznych z języka niemieckiego na studiach magisterskich pracujemy nad usunięciem indywidualnych braków dotyczących wszystkich sprawności językowych oraz nad poszerzaniem słownictwa (wybrane dziedziny i tematy oraz szczególne problemy leksykalne), omawiane bądź powtarzane są również trudniejsze zagadnienia gramatyczne.

Praca nad słownictwem z omawianych dziedzin ukierunkowana jest na praktyczną komunikację, której wymaganiom powinien sprostać również germanista nie specjalizujący się w tych dziedzinach.

W pracy nad poszerzaniem słownictwa wykorzystywane są w dużym stopniu teksty skłaniające do intelektualnej refleksji, stanowiące punkt wyjścia do ćwiczeń w mówieniu i do zadań pisemnych. Jednakże oprócz nich wykorzystuje się przy poszerzaniu leksyki teksty o charakterze praktycznym, a słownictwo ćwiczy się także w symulowanych sytuacjach praktycznych.

Literatura:

A. Buscha, J. Buscha: Deutsches Übungsbuch (mehrere Ausgaben)

J. Czochralski: Gramatyka funkcjonalna języka niemieckiego, Warszawa 1994

U. Engel: Deutsche Grammatik, Heidelberg 1988

U. Engel: Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, 2 Bde., Heidelberg 1999M. Ferenbach, I. Schüßler: Wörter zur Wahl. Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes, Stuttgart (mehrere Ausgaben seit 1977 )

H. Fleischer, R. Fleischer: Starke und unregelmäßige Verben im Deutschen, Leipzig 1974

G. Helbig, J. Buscha: Deutsche Grammatik, Berlin 2007

G. Helbig, J. Buscha: Übungsgrammatik Deutsch (mehrere Ausgaben)

W. Jung, G. Starke: Grammatik der deutschen Sprache (alle Ausgaben nach 1980)

R. Rausch, I. Rausch: Deutsche Phonethik für Ausländer, Leipzig u.a. 1998

G. Schade: Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften, Berlin 2009

W. Schmitz: Übungen zu Präpositionen und synonymen Verben, Ismaning (mehrere Ausgaben seit 1995).

Lista zawiera jedynie kilka podstawowych pozycji do gramatyki oraz przydatne zbiory ćwiczeń. Teksty na zajęcia, filmy, nagrania dźwiękowe nie są tu wymienione, ponieważ wyboru materiałów dokonuje się na ogół w trakcie semestru. Ważnym celem jest bowiem dla nas uwzględnianie tekstów odzwierciedlających stan aktualnych dyskusji w krajach niemieckojęzycznych. Chodzi także o to, by sztywny plan dydaktyczny nie zabijał autentyczności komunikacji na zajęciach. W ćwiczeniach wykorzystuje się zatem przede wszystkim materiały zebrane lub przygotowane przez osoby prowadzące zajęcia. Polecamy studentom również specjalistyczne strony internetowe dla uczących się niemieckiego jako języka obcego oraz publiczne stacje telewizyjne i radiowe w Niemczech, Austrii i Szwajcarii jako pożyteczną pomoc w uczeniu się języka.

Literatura dostępna jest w bibliotece UMK.

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi formułować wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym i dysponuje słownictwem umożliwiającym wyrażanie treści niespecjalistycznych na poziomie zbliżonym do kompetencji, jakie posiada w języku ojczystym.

2. Student potrafi zidentyfikować i poprawić wszystkie błędy gramatyczne i większość leksykalnych w tekście pisanym.

3. Student mówi tak, że jego wymowa nie stanowi przeszkody w komunikacji z native speakerami.

4. Student rozumie teksty pisane (niespecjalistyczne) bez pomocy słownika i rozpoznaje warianty stylistyczne w tekście oryginalnym.

5. Student jest w stanie zrozumieć ze słuchu naturalny, niespecjalistyczny tekst w języku ogólnoniemieckim (nie w dialekcie).

6. Student potrafi rozpoznać własne braki językowe.

7. Student wie, w jaki sposób może wyrównać własne braki językowe.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie kolokwiów, pisemnych i ustnych prac domowych oraz zdanie egzaminu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Anna Mikołajewska
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Dominujące tematy leksykalne to w tym semestrze: 1. przyroda i rolnictwo 2. instytucje państwa;

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Sachgebiete / Themenbereiche

• Natur und Landwirtschaft

• Institutionen des Staates

2. Grammatik

• Modalverben in objektiver und subjektiver Bedeutung; Konkurrenzformen zu Modalverben;

• Negation (u.a. Stellung im Satz)

• Semantik seltener Konjunktionen und Konjuktionaladverbien

• Interpunktion

• Elemente der Stilistik

3. Fortsetzung schwieriger Fragen aus den ersten zwei Semestern

Uwagi:

Przedmiot kończy egzamin pisemny i ustny. W skład oceny z egzaminu pisemnego mogą wchodzić wyniki kolokwiów pisanych w ciągu semestru oraz prac domowych pisemnych i ustnych. Do egzaminu ustnego dopuszczeni są studenci, którzy zaliczyli część pisemną egzaminu. Studenci, którzy nie zdali egzaminu ustnego, powtarzają w drugim terminie tylko egzamin ustny.

Egzamin ustny

Studenci losują tekst, mają około 15-20 minut czasu na przeczytanie tekstu i przygotowanie się do rozmowy o tekście. Rozmowa egzaminacyjna może również nawiązywać do tekstów ‘readera’.

Egzamin pisemny

Egzamin pisemny sprawdza kompleksową znajomość języka. Obejmuje rozumienie ze słuchu, tworzenie własnego tekstu w języku niemieckim, sprawdza znajomość leksyki z trzech semestrów. W skład egzaminu pisemnego wchodzi część z zadaniami dotyczącymi samodzielnej lektury, tzw. ‘readera’.

Ocena z języka niemieckiego uwzględnia komunikatywność i rozumienie tekstu (przekazu pisemnego i ustnego), poprawność gramatyczną i leksykalną, bogactwo leksyki i struktur, adekwatność stylistyczną i fonetykę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Alexander Jakovljević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Dominujące tematy leksykalne to w tym semestrze: 1. przyroda i rolnictwo 2. instytucje państwa;

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Sachgebiete / Themenbereiche

• Natur und Landwirtschaft

• Institutionen des Staates

2. Grammatik

• Modalverben in objektiver und subjektiver Bedeutung; Konkurrenzformen zu Modalverben;

• Negation (u.a. Stellung im Satz)

• Semantik seltener Konjunktionen und Konjuktionaladverbien

• Interpunktion

• Elemente der Stilistik

3. Fortsetzung schwieriger Fragen aus den ersten zwei Semestern

Uwagi:

Przedmiot kończy egzamin pisemny i ustny. W skład oceny z egzaminu pisemnego mogą wchodzić wyniki kolokwiów pisanych w ciągu semestru oraz prac domowych pisemnych i ustnych. Do egzaminu ustnego dopuszczeni są studenci, którzy zaliczyli część pisemną egzaminu. Studenci, którzy nie zdali egzaminu ustnego, powtarzają w drugim terminie tylko egzamin ustny.

Egzamin ustny

Studenci losują tekst, mają około 15-20 minut czasu na przeczytanie tekstu i przygotowanie się do rozmowy o tekście. Rozmowa egzaminacyjna może również nawiązywać do tekstów ‘readera’.

Egzamin pisemny

Egzamin pisemny sprawdza kompleksową znajomość języka. Obejmuje rozumienie ze słuchu, tworzenie własnego tekstu w języku niemieckim, sprawdza znajomość leksyki z trzech semestrów. W skład egzaminu pisemnego wchodzi część z zadaniami dotyczącymi samodzielnej lektury, tzw. ‘readera’.

Ocena z języka niemieckiego uwzględnia komunikatywność i rozumienie tekstu (przekazu pisemnego i ustnego), poprawność gramatyczną i leksykalną, bogactwo leksyki i struktur, adekwatność stylistyczną i fonetykę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Jakovljević, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Dominujące tematy leksykalne to w tym semestrze: 1. przyroda i rolnictwo 2. instytucje państwa;

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Sachgebiete / Themenbereiche

• Natur und Landwirtschaft

• Institutionen des Staates

2. Grammatik

• Modalverben in objektiver und subjektiver Bedeutung; Konkurrenzformen zu Modalverben;

• Negation (u.a. Stellung im Satz)

• Semantik seltener Konjunktionen und Konjuktionaladverbien

• Interpunktion

• Elemente der Stilistik

3. Fortsetzung schwieriger Fragen aus den ersten zwei Semestern

Uwagi:

Przedmiot kończy egzamin pisemny i ustny. W skład oceny z egzaminu pisemnego mogą wchodzić wyniki kolokwiów pisanych w ciągu semestru oraz prac domowych pisemnych i ustnych. Do egzaminu ustnego dopuszczeni są studenci, którzy zaliczyli część pisemną egzaminu. Studenci, którzy nie zdali egzaminu ustnego, powtarzają w drugim terminie tylko egzamin ustny.

Egzamin ustny

Studenci losują tekst, mają około 15-20 minut czasu na przeczytanie tekstu i przygotowanie się do rozmowy o tekście. Rozmowa egzaminacyjna może również nawiązywać do tekstów ‘readera’.

Egzamin pisemny

Egzamin pisemny sprawdza kompleksową znajomość języka. Obejmuje rozumienie ze słuchu, tworzenie własnego tekstu w języku niemieckim, sprawdza znajomość leksyki z trzech semestrów. W skład egzaminu pisemnego wchodzi część z zadaniami dotyczącymi samodzielnej lektury, tzw. ‘readera’.

Ocena z języka niemieckiego uwzględnia komunikatywność i rozumienie tekstu (przekazu pisemnego i ustnego), poprawność gramatyczną i leksykalną, bogactwo leksyki i struktur, adekwatność stylistyczną i fonetykę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Jakovljević, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.