Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Translatoryka (specjalistyczny język niemiecki II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER2Z-TRANS2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatoryka (specjalistyczny język niemiecki II)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, z czego:

30 godz. przypada na udział w zajęciach = 1,2 ECTS

10 godzin konsultacji = 0,4 ECTS

10 godzin: praca własna studentów (przygotowanie do zajęć: przygotowanie słownictwa, odszukiwanie tekstów paralelnych, sporządzenie glosariuszy; korekta wykonanych tekstów) = 0,4 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku niemieckim,

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym,

K_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa,

K_W12 ma poszerzoną wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej,

K_W13 zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U07 potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą filologii germańskiej i realizowanych badań,

K_U09 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka niemieckiego (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii),

K_U10 potrafi kierować pracą zespołu ,

K_U11 potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą,

K_U13 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze,

K_U15 umie tłumaczyć z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł,

K_K02 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych,

K_K07 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki),

K_K08 jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.


Metody dydaktyczne:

- opis

- opowiadanie

- pogadanka

- ćwiczeniowa

- giełda pomysłów

- projektu

- referatu

- studium przypadku


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfika przekładu tekstów specjalistycznych o różnym stopniu trudności. Teksty, będące przedmiotem tłumaczenia są autentyczne i były wcześniej przedmiotem zlecenia, więc obrazują fragment rzeczywistego rynku tłumaczeniowego. Ich dobór jest taki, by z jednej strony następował progres trudności, z drugiej zaś, by reprezentowały wycinki wybranych obszarów specjalistycznych (prawo cywilne, prawo handlowe, prawo karne, ekonomia).

Pełny opis:

Zajęcia składają się z:

1. Krótkiego wprowadzenia teoretycznego do problematyki tłumaczeń tekstów specjalistycznych, a w szczególności tekstów prawnych i prawniczych oraz do tłumaczeń poświadczonych;

2. Części ćwiczeniowej, obejmującej przekład co najmniej 14 stosunkowo krótkich tekstów (do 2700 znaków) o różnym stopniu trudności i różnym nasyceniu terminologicznym, wykonanych głównie samodzielnie (poza zajęciami), i omówionych szczegółowo na zajęciach.

3. Zaliczenia polegającego na przetłumaczeniu dwóch tekstów na zajęciach (jeden na język polski, drugi na niemiecki) z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł o objętości do 1500 znaków każdy.

Literatura:

Groot de, Gerard-Rene: Rechtsvergleichnung als Kerntätigkeit bei der Übersetzung juristischer Terminologie, w: Haß-Zumkehr, Ulrike (red.)Sprache und Recht, Berlin-New York 2002, s. 222-239;

Kierzkowska, Danuta: Tłumaczenie prawnicze, Warszawa 2007;

Kubacki, Artur, Dariusz: Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa 2012;

Pieńkos, Jerzy: Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium główne: ocena kolokwium zaliczeniowego.

Metoda oceniania podobna do metody oceniania stosowanej przy egzaminie na tłumacza przysięgłego (taka sama liczba punktów za każdy tekst) z podwyższeniem liczby punktów o pięć za zgodność treści z oryginałem i wyłączeniem kryterium znajomości formalnych zasad wykonywania tłumaczeń poświadczonych)

Pozostałe kryteria ustalają każdorazowo prowadzący zajęcia.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)