Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przekładoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2Z-PRZ-O-3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Przekładoznawstwo
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka francuskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii romańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS, w tym:

1 ECTS - zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego;

1 ECTS - przygotowanie się do egzaminu;

1 ECTS - bieżące przygotowanie się do zajęć oraz konsultacje z prowadzącym zajęcia.


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekt 1: Student poprawnie identyfikuje najważniejszych przedstawicieli współczesnej translatologii, umie wymienić najbardziej znaczące tezy wysuwanych przez nich teorii (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym, K_W11)


Efekt 2: Student zna podstawowe podziały metodologiczne nauk o przekładzie. Student identyfikuje najważniejsze typy przekładu, zna ich charakterystykę (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student zna zasady przekładoznawstwa, K_W13)


Efekt 3: Student zna schemat komunikacyjny zachodzący w procesie tłumaczenia, umie wymienić wszystkich uczestników schematu komunikacji (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student zna zasady przekładoznawstwa, K_W13), Student ma zaawansowaną wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii K_W07)


Efekt 5: Student definiuje poprawnie operację rozumienia; umie wymienić kompetencje, które związane są z rozumieniem tekstu źródłowego. (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student zna zasady przekładoznawstwa, K_W13)


Efekt 6: Student definiuje poprawnie operację dewerbalizacji; zna parametry uczestniczące w konstrukcji sensu. Student umie wymienić typy tekstów, w których forma odgrywa decydującą rolę w konstrukcji sensu (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student zna zasady przekładoznawstwa, K_W13)


Efekt 7: Student definiuje poprawnie operację reekspresji; identyfikuje różnice językowe między językiem polskim i francuskim (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student zna zasady przekładoznawstwa, K_W13 )


Efekt 8: Student zna błędy tłumaczeniowe, potrafi je klasyfikować (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student zna zasady przekładoznawstwa, K_W13 )


Efekt 9: Student zna terminologię nauk przekładoznawczych. Student zna techniki przekładu (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student zna zasady przekładoznawstwa, K_W13 )


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekt 1: Student potrafi odnieść się krytycznie do analizowanych teorii przekładu, tzn. wskazuje ich praktyczne zastosowania oraz ich ograniczenia/porażki (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym, K_U05))


Efekt 2: Student umie poprawnie wskazać na funkcję/-e, która/-e dominuje/-ą w tekście źródłowym i określić jej wpływ na tekst przekładu. Student potrafi przełożyć tekst zachowując dominującą funkcję/-e (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student potrafi tłumaczyć z języka francuskiego na język polski, K_U21; Student potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język francuski, K_U22);


Efekt 3: Student czyta za zrozumieniem tekst źródłowy. Student potrafi zidentyfikować błędy w tekście przekładu oraz potrafi je poprawić (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student potrafi tłumaczyć z języka francuskiego na język polski, K_U21; Student potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język francuski, K_U22);


Efekt 4: Student potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (K_ U05)


Efekt 5: Student identyfikuje różne rodzaje błędów tłumaczeniowych, proponuje rozwiązania poprawniejsze, przyjmuje krytykę własnego tłumaczenia ze strony innych studentów (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student Student potrafi tłumaczyć z języka francuskiego na język polski, K_U21; Student potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język francuski, K_U22);


Efekt 6: Student potrafi nazwać zastosowane przez siebie lub innych techniki przekładu (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student Student potrafi tłumaczyć z języka francuskiego na język polski, K_U21; Student potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język francuski, K_U22);


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekt 1: Student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe nauk o przekładzie oraz sztuki przekładu w Polsce, we Francji oraz w świecie. Student ma świadomość roli tłumacza w zachowywaniu dziedzictwa kulturowego narodów i kultur. (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe romańskiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie, K_K03)


Efekt 2: Student identyfikuje i rozstrzyga podstawowe dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza (Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu studiów: Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu, K_K02)

Metody dydaktyczne:

konwersatorium

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- obserwacji
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą historii przekładu oraz stanu obecnego współczesnych badań nad przekładem, podstawowymi składowymi procesu tłumaczenia, typami przekładów. Student nabywa jednocześnie umiejętności związane z praktykowaniem poznawanej wiedzy oraz ćwiczy podstawowe kompetencje personalne, które będzie rozwijać na zajęciach z przekładu na III roku studiów.

Pełny opis:

Konwersatorium z przekładoznawstwa ma na celu zdobycie przez studenta podstaw wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o przekładzie i praktyki przekładu.

Ten cel ogólny osiągany jest przez studenta dzięki realizacji celów szczegółowych:

Cel 1. Zapoznania studenta z najważniejszymi autorami współczesnej translatologii. Student powinien identyfikować najważniejsze tezy autorów oraz określić ich implikacje dla praktyki przekładu,

Cel 2. Zapoznania studenta z podstawami opisu procesu przekładu oraz podstawowymi fazami składającymi się na opis procesu przekładu (wg Interpretacyjnej Teorii Przekładu oraz modelu komunikacyjnego). Student powinien posiadać umiejętność przekładania prostych tekstów świadomie stosując się do metodologii faz przekładu (rozumienia, dewerbalizacji, reekspresji i weryfikacji), dostrzegając najważniejsze wyzwania każdej z faz przekładu i nabywając umiejętności autokorekty w każdej fazie przekładu. Student świadomie i poprawnie stosować winien podstawowe techniki przekładu (np. ekwiwalencja, adaptacja),

Cel 3. Zapoznania studenta z typami przekładu: ustnego, pisemnego, artystycznego i specjalistycznego. Student powinien wskazać podstawowe kryteria odróżniające przekład artystyczny od specjalistycznego oraz podstawowy warsztat tłumacza związany z przekładem artystycznym lub specjalistycznym,

Cel 4. Uczenia studenta podstawowych i niezbędnych cech personalnych w pracy tłumacza.

Literatura:

Wybrane fragmenty lub lektura całej pozycji, w zależności od wskazań prowadzącego:

Tytuł: Współczesne tendencje przekładoznawcze : podręcznik dla studentów neofilologii / Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł: Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu / Elżbieta Tabakowska ; przeł. Agnieszka Pokojska.

Tytuł: Współczesne teorie przekładu / Piotr Bukowski, Magda Heydel

Tytuł: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu / Krzysztof Hejwowski.

Tytuł: Mała encyklopedia przekładoznawstwa / ed. Dąmbska-Prokop Urszula.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (ustny lub pisemny, wg wskazań w zajęciach w cyklu).

Szczegółowe kryteria oceniania podane są w zajęciach dla danego cyklu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studenta z podstawami nauki o przekładzie z naciskiem na wybrane badania polskie i francuskojęzyczne (Interpretacyjna Teoria Przekładu).

Pełny opis:

W cyklu 2021/2022 zajęcia poświęcone będą podstawowym terminom w naukach o przekładzie, czołowym przedstawicielom nauk o przekładzie, schematowi komunikacyjnemu zachodzącemu w procesie przekładu. Omówione także zostaną: metodologia procesu przekładu, techniki przekładu, typy przekładu oraz typy błędów przekładowych.

NAUCZANIE ZDALNE

Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone będą w trybie rzeczywistym, poprzez aplikację Microsoft Teams.

Literatura:

Wybrane fragmenty lub lektura całej pozycji (dostarczonej studentom przez prowadzącą), w zależności od wskazań prowadzącej:

Tytuł: Współczesne tendencje przekładoznawcze : podręcznik dla studentów neofilologii / Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł: Terminologie de la traduction / Jean Delisle et al.; Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 1999. (zasób elektroniczny B.U.).

Tytuł: Terminologia tłumaczenia / Teresa Tomaszkiewicz (przekład i adaptacja); Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004 lub 2006.

Tytuł: La traduction aujourd'hui / Marianne Lederer, Vanves :Hachette, 1994.

Tytuł: Iluzja przekładu / Krzysztof Hejwowski.

Literatura uzupełniająca:

Tytuł: Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu / Elżbieta Tabakowska ; przeł. Agnieszka Pokojska.

Tytuł: Współczesne teorie przekładu / Piotr Bukowski, Magda Heydel

Tytuł: Mała encyklopedia przekładoznawstwa / ed. Dąmbska-Prokop Urszula.

Tytuł: Les opérations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films / Teresa Tomaszkiewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1993.

Tytuł: Przekład audiowizualny / Teresa Tomaszkiewicz, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Tytuł: Tłumaczenie filmów / Arkadiusz Belczyk, Wydanie: Wilkowice : Wydawnictwo "Dla szkoły", 2007.

Uwagi:

Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są w trybie rzeczywistym, poprzez aplikację Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.