Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s2ROM1L-DJF-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka francuskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczony poprzedni semestr

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączny nakład pracy w semestrze: 2 ECTS

1. Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela : 1,2 ECTS

zajęcia w laboratorium językowym i pozostałe godziny kontaktowe z prowadzącym - konsultacje osobiste, internetowe, współpraca z nauczycielem na platformie MOODLE/archiwizacja zadań etc.

2. Praca własna studenta : 0,8 ECTS

zapoznanie się z literaturą przedmiotu, przygotowanie do zajęć oraz wykonanie zadań i projektu koniecznych do uzyskania końcowego zaliczenia przedmiotu

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,

K_W05, K_W06, K_W07, K_W08,

K_W09, K_W10, K_W11, K_W12,

K_W13

Student ma pogłębioną wiedzę, w zakresie

wybranej specjalizacji i specjalności, o

języku francuskim (w tym również

specjalistycznym),

o literaturze i kulturze oraz o zastosowaniu

zdobytych informacji w pracy badawczej

i zawodowej


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05,

K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10,

K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15

Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i kompetencje w różnorodnych

sytuacjach komunikacyjnych,

w działalności badawczej i zawodowej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05,

K_K06, K_K07, K_K08

Student, dzięki umiejętności krytycznej

oceny zdobytej wiedzy, ma zdolność

podejmowania działań na rzecz interesu

publicznego oraz identyfikuje i rozwiązuje

problemy prawne i etyczne związane z jego

aktywnością zawodową


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- panelowa
- projektu
- punktowana
- referatu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wykorzystanie wiedzy zdobytej w ramach ćwiczeń.

Pełny opis:

Na zajęciach tworzone będą materiały dydaktyczne gotowe do użycia na lekcji j.francuskiego.

Literatura:

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2003

Komorowska H., Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego, Warszawa 2009

Komorowska H.(red.), Ewaluacja w nauce języka obcego, Białystok 2002

Komorowska H.(red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, Warszawa 201

Gębal Przemysław E., Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, PWN, 2019

Les TIC, des outils pour la classe, CLE International

Courtillon J., Elaborer un cours de FLE, Paris 2003

Tagliante Ch, L’évaluation et le Cadre européen commun, CLE International, 2005

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby ewaluacji :

- Obecność na zajęciach

- Aktywność na zajęciach

- Wykonanie zadań domowych

- Przygotowanie do zajęć

- Przygotowanie konspektów lekcji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wykorzystanie wiedzy zdobytej w ramach ćwiczeń.

Pełny opis:

Na zajęciach tworzone będą materiały dydaktyczne gotowe do użycia na lekcji j.francuskiego.

Literatura:

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2003

Komorowska H., Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego, Warszawa 2009

Komorowska H.(red.), Ewaluacja w nauce języka obcego, Białystok 2002

Komorowska H.(red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, Warszawa 201

Gębal Przemysław E., Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, PWN, 2019

Les TIC, des outils pour la classe, CLE International

Courtillon J., Elaborer un cours de FLE, Paris 2003

Tagliante Ch, L’évaluation et le Cadre européen commun, CLE International, 2005

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone

- częściowo w sposób synchroniczny w formie lekcji online na platformie Teams w grupie bądź indywidualnie w zależności od liczby studentów.

- częściowo w sposób asynchroniczny, który będzie polegał na przesyłaniu prac pisemnych, zadań gramatyczno-leksykalnych, nagrań na platformie Teams.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen z przesyłanych prac domowych, cząstkowych testów zaliczanych w formie zdalnej oraz obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach online.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Marta Ściesińska, Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wykorzystanie wiedzy zdobytej w ramach ćwiczeń.

Pełny opis:

Na zajęciach tworzone będą materiały dydaktyczne gotowe do użycia na lekcji j.francuskiego.

Literatura:

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2003

Komorowska H., Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego, Warszawa 2009

Komorowska H.(red.), Ewaluacja w nauce języka obcego, Białystok 2002

Komorowska H.(red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, Warszawa 201

Gębal Przemysław E., Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, PWN, 2019

Les TIC, des outils pour la classe, CLE International

Courtillon J., Elaborer un cours de FLE, Paris 2003

Tagliante Ch, L’évaluation et le Cadre européen commun, CLE International, 2005

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone

- częściowo w sposób synchroniczny w formie lekcji online na platformie Teams w grupie bądź indywidualnie w zależności od liczby studentów.

- częściowo w sposób asynchroniczny, który będzie polegał na przesyłaniu prac pisemnych, zadań gramatyczno-leksykalnych, nagrań na platformie Teams.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen z przesyłanych prac domowych, cząstkowych testów zaliczanych w formie zdalnej oraz obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach online.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska
Prowadzący grup: Renata Jarzębowska-Sadkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wykorzystanie wiedzy zdobytej w ramach ćwiczeń.

Pełny opis:

Na zajęciach tworzone będą materiały dydaktyczne gotowe do użycia na lekcji j.francuskiego.

Literatura:

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2003

Komorowska H., Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego, Warszawa 2009

Komorowska H.(red.), Ewaluacja w nauce języka obcego, Białystok 2002

Komorowska H.(red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, Warszawa 201

Gębal Przemysław E., Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, PWN, 2019

Les TIC, des outils pour la classe, CLE International

Courtillon J., Elaborer un cours de FLE, Paris 2003

Tagliante Ch, L’évaluation et le Cadre européen commun, CLE International, 2005

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone

- częściowo w sposób synchroniczny w formie lekcji online na platformie Teams w grupie bądź indywidualnie w zależności od liczby studentów.

- częściowo w sposób asynchroniczny, który będzie polegał na przesyłaniu prac pisemnych, zadań gramatyczno-leksykalnych, nagrań na platformie Teams.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen z przesyłanych prac domowych, cząstkowych testów zaliczanych w formie zdalnej oraz obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach online.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)