Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Francuski prawniczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s2ROM1L-FP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Francuski prawniczy
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka francuskiego na poziomie biegłości B2 według ESOKJ

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student uzyskuje łącznie 4 punkty ECTS w następujących proporcjach:

1. Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela

zajęcia - średnio 30 godzin (1 ECTS);

pozostałe godziny kontaktowe z prowadzącym w ramach konsultacji - konsultacje osobiste, internetowe oraz omawianie wyników realizowanych projektów, wykonanych zadań etc. - średnio 33 godziny (1,1 ECTS)

2. Praca własna studenta - zapoznanie się z literaturą przedmiotu, przygotowanie do zajęć, wykonanie zadań oraz przygotowanie do egzaminu - średnio 57 godzin (1,9 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem francuskim K_W10 zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną z wybraną specjalnością/specjalizacją

K_W12 ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować informacje z różnych źródeł oraz użytkować je zgodnie z wybraną metodologią badawczą

K_U09 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ z wybranego drugiego języka romańskiego (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii) oraz odpowiednio wyższe z języka francuskiego

K_U12 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_U15 umie tłumaczyć z języka polskiego na język francuski/ wybrany drugi język romański i odwrotnie


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł

K_K02 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

K_K06 identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- okrągłego stołu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Francuski prawniczy: kształcenie sprawności rozumienia i tłumaczenia tekstów prawniczych na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i słownictwem z zakresu prawa francuskiego w zestawieniu z prawem europejskim. Omawiane treści:

Charakterystyka terminologii i języka prawniczego.

Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu prawa francuskiego, przedstawienie źródeł i hierarchii norm prawnych, przedstawienie podstawowych gałęzi prawa oraz organizacji wymiaru sprawiedliwości.

Specyfika leksykalna i stylistyczna wybranych typów dokumentów prawnych i prawniczych przydatnych w życiu codziennym i zawodowym.

Tłumaczenie z języka francuskiego na język polski i na odwrót fragmentów wyżej wymienionych tekstów (umowy, wyroki sądowe itp.).

Literatura:

Gallerne, J.-M., Français langue juridique, Nowela, 2014 (podręcznik i płyta CD)

Penfornis, J.-L., Le français du droit, Paris, CLE International, 2007.

Soignet, M., Le français juridique, Paris, Hachette Livre, 2003.

http://www.vie-publique.fr/

Littérature supplémentaire:

Cloose E., Le français du monde du travail, Grenoble, PUG, 2006.

Lagadec, J., Nouveau guide pratique du droit, Paris, Solar, 2006

Morel Journel C., Droit général, Issy-les-moulinex, Gualino, 2014

Penfornis J.-L., Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2004.

Słowniki specjalistyczne francusko-francuskie, polsko-francuskie i francusko-polskie:

Bem, M., Gebler, M., Słownik terminologii prawniczej francusko-polski, polsko-francuski, C. H. Beck, 2011

Bissardon, S., Guide du langage juridique, Paris, LexisNexis, 2013.

Cornu, G., Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2000.

Guinchard, S., Debard, T., Lexique des termes juridiques 2016-2017, Paris, Dalloz, 2016.

Lagadec, J., Nouveau guide pratique du droit, Paris, Solar, 2006.

Machowska, A., Słownik terminologii prawniczej polsko-francuski, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2008.

Machowska, A., Słownik terminologii prawniczej francusko-polski, Warszawa, Lex, 2013.

et autres

Poznański J. (oprac.), Dokumenty polskie, Warszawa, Translegis, 2007.

Dokumenty oraz pomoce dydaktyczne dostępne na stronach internetowych.

Efekty uczenia się:

Student posiada umiejętność tłumaczenia tekstów pisemnych i wypowiedzi ustnych z języka francuskiego na język polski oraz języka polskiego na język francuski z zakresu prawa.

Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje z zakresu prawa francuskiego, europejskiego i kanadyjskiego przy użyciu różnych źródeł francuskojęzycznych i polskojęzycznych.

Student potrafi w sposób logiczny przekazać treść różnego rodzaju tekstów z zakresu prawa oraz porównywać i interpretować treści tych tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Warunkiem podejścia do egzaminu są:

1. Aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności.

2. Zaliczenie w terminie pisemnych prac kontrolnych, wykonywanie prac projektowych i zadań domowych.

Ewaluacja testów:

60%-74% - dostateczny (3)

75% - 89% - dobry (4)

90%- bardzo dobry (5)

Oceny, które student otrzymał w trakcie semestru, są brane pod uwagę przy ocenie końcowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Skrócony opis:

Le cours est une introduction au vocabulaire juridique, à la connaissance des sources du droit, des institutions françaises et de la justice française. Les étudiants pefectonnent leurs compétences de compréhension et de production écrite et orale dans un contexte juridique.

Pełny opis:

1. Les sources du droit et différentes branches du droit.

2. Structure générale du système de juridictions françaises.

3. Le droit constitutionnel.

4. Le droit civil.

5. Le droit pénal.

6. Les métiers du droit.

7. Quelques locutions latines juridiques.

Les débats :

1) Faut-il légaliser l’euthanasie ?

2) Quelle loi sur la fécondation in vitro?

3) Le législateur devrait-t-il prendre des mesures (lesquelles) pour renforcer la parité hommes - femmes en politique et dans la vie professionnelle ?

4) Faut-il légaliser le mariage homosexuel ?

5) Faut-il légaliser la drogue douce ?

6) Quelles limites au caractère absolu du droit de propriété ?

7) La gestation pour autrui (GPA). Faut-il légaliser les mères porteuses ?

8) Le budget participatif. Et si les étudiants de notre université préparaient un projet pour la ville de Toruń ?

9) Quelles limites pour la liberté d'expression ?

10) Quelles mesures le législateur et la police peuvent-ils prendre pour lutter contre le terrorisme ?

11) Quelles mesures pour diminuer le chômage des jeunes ?

12) Quelles mesures pour le harcèlement (moral, sexuel, scolaire, au travail, numérique, dans le milieu familial) ?

13) Le droit d’asile et la politique migratoire.

14) La liberté de culte et la laïcité.

Literatura:

Gallerne, J.-M., Français langue juridique, Nowela, 2014 (podręcznik i płyta CD)

Penfornis, J.-L., Le français du droit, Paris, CLE International, 2007.

Soignet, M., Le français juridique, Paris, Hachette Livre, 2003.

Littérature supplémentaire:

Cloose E., Le français du monde du travail, Grenoble, PUG, 2006.

Lagadec, J., Nouveau guide pratique du droit, Paris, Solar, 2006

Morel Journel C., Droit général, Issy-les-moulinex, Gualino, 2014

Penfornis J.-L., Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2004.

Słowniki specjalistyczne francusko-francuskie, polsko-francuskie i francusko-polskie.

Poznański J. (oprac.), Dokumenty polskie, Warszawa, Translegis, 2007.

Dokumenty oraz pomoce dydaktyczne dostępne na stronach internetowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Skrócony opis:

Le cours est une introduction au vocabulaire juridique, à la connaissance des sources du droit, des institutions françaises et de la justice française. Les étudiants pefectonnent leurs compétences de compréhension et de production écrite et orale dans un contexte juridique.

Pełny opis:

1. Les sources du droit et différentes branches du droit.

2. Structure générale du système de juridictions françaises.

3. Le droit constitutionnel.

4. Le droit civil.

5. Le droit pénal.

6. Les métiers du droit.

7. Quelques locutions latines juridiques.

Les débats :

1) Faut-il légaliser l’euthanasie ?

2) Quelle loi sur la fécondation in vitro?

3) Le législateur devrait-t-il prendre des mesures (lesquelles) pour renforcer la parité hommes - femmes en politique et dans la vie professionnelle ?

4) Faut-il légaliser le mariage homosexuel ?

5) Faut-il légaliser la drogue douce ?

6) Quelles limites au caractère absolu du droit de propriété ?

7) La gestation pour autrui (GPA). Faut-il légaliser les mères porteuses ?

8) Le budget participatif. Et si les étudiants de notre université préparaient un projet pour la ville de Toruń ?

9) Quelles limites pour la liberté d'expression ?

10) Quelles mesures le législateur et la police peuvent-ils prendre pour lutter contre le terrorisme ?

11) Quelles mesures pour diminuer le chômage des jeunes ?

12) Quelles mesures pour le harcèlement (moral, sexuel, scolaire, au travail, numérique, dans le milieu familial) ?

13) Le droit d’asile et la politique migratoire.

14) La liberté de culte et la laïcité.

Literatura:

Gallerne, J.-M., Français langue juridique, Nowela, 2014 (podręcznik i płyta CD)

Penfornis, J.-L., Le français du droit, Paris, CLE International, 2007.

Soignet, M., Le français juridique, Paris, Hachette Livre, 2003.

Littérature supplémentaire:

Cloose E., Le français du monde du travail, Grenoble, PUG, 2006.

Lagadec, J., Nouveau guide pratique du droit, Paris, Solar, 2006

Morel Journel C., Droit général, Issy-les-moulinex, Gualino, 2014

Penfornis J.-L., Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2004.

Słowniki specjalistyczne francusko-francuskie, polsko-francuskie i francusko-polskie.

Poznański J. (oprac.), Dokumenty polskie, Warszawa, Translegis, 2007.

Dokumenty oraz pomoce dydaktyczne dostępne na stronach internetowych.

Uwagi:

Le cours se termine par un examen écrit. Pour pouvoir se présenter à l’examen final, les étudiants :

1) PARTICIPENT ACTIVEMENT aux cours (vous avez droit à deux absences pendant le semestre). Les étudiants travaillent en continu et préparent leurs devoirs dans les délais prévus.

2) écrivent des contrôles en classe durant le semestre.

L’évaluation des tests :

de 60% à 74% - suffisant (3)

de 75% à 89 - bien (4)

de 90% - très bien (5)

3) préparent et animent un débat.

Les notes obtenues durant le semestre seront prises en compte pour la note finale.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Renata Jarzębowska-Sadkowska
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Le cours est une introduction au vocabulaire juridique, à la connaissance des sources du droit, des institutions françaises et de la justice française. Les étudiants pefectonnent leurs compétences de compréhension et de production écrite et orale dans un contexte juridique.

Pełny opis:

1. Les sources du droit et différentes branches du droit.

2. Structure générale du système de juridictions françaises.

3. Le droit constitutionnel.

4. Le droit civil.

5. Le droit pénal.

6. Les métiers du droit.

7. Quelques locutions latines juridiques.

Les débats :

1) Faut-il légaliser l’euthanasie ?

2) Quelle loi sur la fécondation in vitro?

3) Le législateur devrait-t-il prendre des mesures (lesquelles) pour renforcer la parité hommes - femmes en politique et dans la vie professionnelle ?

4) Faut-il légaliser le mariage homosexuel ?

5) Faut-il légaliser la drogue douce ?

6) Quelles limites au caractère absolu du droit de propriété ?

7) La gestation pour autrui (GPA). Faut-il légaliser les mères porteuses ?

8) Le budget participatif. Et si les étudiants de notre université préparaient un projet pour la ville de Toruń ?

9) Quelles limites pour la liberté d'expression ?

10) Quelles mesures le législateur et la police peuvent-ils prendre pour lutter contre le terrorisme ?

11) Quelles mesures pour diminuer le chômage des jeunes ?

12) Quelles mesures pour le harcèlement (moral, sexuel, scolaire, au travail, numérique, dans le milieu familial) ?

13) Le droit d’asile et la politique migratoire.

14) La liberté de culte et la laïcité.

Literatura:

Gallerne, J.-M., Français langue juridique, Nowela, 2014 (podręcznik i płyta CD)

Penfornis, J.-L., Le français du droit, Paris, CLE International, 2007.

Soignet, M., Le français juridique, Paris, Hachette Livre, 2003.

Littérature supplémentaire:

Cloose E., Le français du monde du travail, Grenoble, PUG, 2006.

Lagadec, J., Nouveau guide pratique du droit, Paris, Solar, 2006

Morel Journel C., Droit général, Issy-les-moulinex, Gualino, 2014

Penfornis J.-L., Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2004.

Słowniki specjalistyczne francusko-francuskie, polsko-francuskie i francusko-polskie.

Poznański J. (oprac.), Dokumenty polskie, Warszawa, Translegis, 2007.

Dokumenty oraz pomoce dydaktyczne dostępne na stronach internetowych.

Uwagi:

Le cours se termine par un examen écrit. Pour pouvoir se présenter à l’examen final, les étudiants :

1) PARTICIPENT ACTIVEMENT aux cours (vous avez droit à deux absences pendant le semestre). Les étudiants travaillent en continu et préparent leurs devoirs dans les délais prévus.

2) écrivent des contrôles en classe durant le semestre.

L’évaluation des tests :

de 60% à 74% - suffisant (3)

de 75% à 89 - bien (4)

de 90% - très bien (5)

3) préparent et animent un débat.

Les notes obtenues durant le semestre seront prises en compte pour la note finale.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Si les cours sont réalisés à distance durant le semestre d'été, le cours de français juridique sera assuré via le service MS Teams (visioconférences.)

Le cours est une introduction au vocabulaire juridique, à la connaissance des sources du droit, des institutions françaises et de la justice française. Les étudiants pefectonnent leurs compétences de compréhension et de production écrite et orale dans un contexte juridique.

Pełny opis:

Les thèmes traités en cours :

1. Caractéristiques du vocabulaire et du langage juridique français

2. Les différentes branches du droit

3. Les sources et la hierarchie des normes juridiques

4. Structure générale du système de juridictions françaises

5. Les métiers du droit

6. Quelques locutions latines juridiques.

7. Des notions et réalités juridiques choisies (du domaine du droit civil, constitutionne et pénal).

8. Analyse du discours juridique dans les textes choisis.

Les étudiants perfectionnent leur compétence de compréhension des discours juridiques oraux, ainsi que des textes écrits, font des exercices lexicaux et de traduction écrite. Ils travaillent avec des documents authentiques afin de trouver des informations pertinentes, ils s’entraînent à prendre la parole en public et à justifier leur opinion.

Literatura:

Betańska, E., Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie odpisów aktów stanu cywilnego. Język francuski, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018.

Gallerne, J.-M., Français langue juridique, Nowela, 2014 (podręcznik i płyta CD.)

Penfornis, J.-L., Le français du droit, Paris, CLE International, 2007.

Soignet, M., Le français juridique, Paris, Hachette Livre, 2003.

Littérature supplémentaire :

Cloose E., Le français du monde du travail, Grenoble, PUG, 2006.

Cornu, G., Linguistique juridique, Paris : Éditions Montchrestien, 2005.

Lagadec, J., Nouveau guide pratique du droit, Paris, Solar, 2006.

Morel Journel C., Droit général, Issy-les-moulinex, Gualino, 2014.

Penfornis J.-L., Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2004.

Dictionnaires et lexiques juridiques spécialisés, par exemple:

BEM, M.,T.,GEBLER, M., SŁOWNIK TERMINOLOGII PRAWNICZEJ FRANCUSKO-POLSKI, POLSKO-FRANCUSKI, WYDAWNICTWO C.H.BECK, 2011

MACHOWSKA, A.,Słownik Terminologii Prawniczej Polsko-francuski, Wolters Kluwer, 2020.

MACHOWSKA, A.,Słownik Terminologii Prawniczej Francusko-polski, Wolters Kluwer, 2020.

Bissardon, S., Guide du langage juridique, Paris, LexisNexis, 2013.

Guinchard, S., Debard, T., Lexique des termes juridiques 2016-2017, Paris, Dalloz, 2016.

https://www.dictionnaire-juridique.com/

https://jurisguide.univ-paris1.fr/

Poznański J. (oprac.), Dokumenty polskie, Warszawa, Translegis, 2007.

Documents disponibles en ligne.

https://www.legifrance.gouv.fr/

https://eur-lex.europa.eu/

https://iate.europa.eu/home

Uwagi:

Le cours se termine par un test écrit (réalisé soit en forme traditionnelle, à l'université, soit en ligne, via le service MS Teams). Pour pouvoir se présenter à l’examen final, les étudiants :

PARTICIPENT ACTIVEMENT aux cours (vous avez droit à deux absences pendant le semestre - cela concerne aussi les cours en ligne). Les étudiants travaillent en continu et préparent leurs devoirs dans les délais prévus.

L’évaluation des tests :

de 60% à 74% - suffisant (3)

de 75% à 89 - bien (4)

de 90% - très bien (5)

Les notes obtenues durant le semestre seront prises en compte pour la note finale.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.