Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS2L-PNJR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, II rok 2 semestr, filologia rosyjska (s1)
Przedmioty z języka rosyjskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie III semestru przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego (zaliczenie na ocenę).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach - 120 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 60 godz.

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu - 62 godz.

Konsultacje i praca z nauczycielem akademickim drogą elektroniczną - 8 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


Filologii rosyjskiej

W1: ma zaawansowaną wiedzę o języku rosyjskim (K_W01)

W2: zna gramatykę, leksykę i ortografię języka rosyjskiego w stopniu pozwalającym na dalsze kształcenie (K_W02)


Lingwistyki stosowanej

W1: ma zaawansowaną wiedzę o dwóch wybranych językach, w tym rosyjskim (K_W01)

W2: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


Filologii rosyjskiej

U1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

U2: potrafi czytać ze zrozumieniem i interpretować teksty w języku rosyjskim (K_U02)


Lingwistyki stosowanej:

U1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

U2: K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w dwóch wybranych językach (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim – z koszyka II)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


Filologii rosyjskiej

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)


Lingwistyki stosowanej

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie sprawności językowych (czytanie, słuchanie, rozumienie, pisanie, mówienie, tłumaczenie) w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego oraz zawodowego.

Przedmiot docelowo (po VI semestrze) zakłada opanowanie języka rosyjskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z następujących typów zajęć:

LEKSYKA (60 g.) – celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności swobodnego i aktywnego posługiwania się językiem rosyjskim podczas formułowania wypowiedzi ustnej i pisemnej z uwzględnieniem słownictwa tematycznego wynikającego z programu.

GRAMATYKA+ORTOGRAFIA (30 g.) – przedmiot zakłada praktyczne opanowanie zasad gramatyki i ortografii. Celem ćwiczeń jest także wyrobienie umiejętności pozwalających na poprawne budowanie wypowiedzeń i spójnych tekstów.

MULTIMEDIA (30 g.) – na zajęciach jest kształtowana umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia oraz poprawnej wymowy podczas wykonywania ćwiczeń opartych na interesujących wideo- oraz audiomateriałach, zaczerpniętych z rosyjskich środków masowego przekazu (talk-show; filmy animowane; programy informacyjne; podcasty; piosenki i inne).

Zakres tematów poszczególnych zajęć w części B sylabusa.

Literatura:

Leksyka

1. Bazyluk M., Polowczyk T., Пособие по русскому языку для деловых людей, Poznań 1999

2. Dosz J., Grzegorczyk J., Szubska J., Экспедиция, cz. 2, klasa 3, Warszawa 2005.

3. Dosz J., Grzegorczyk J., Szubska J., Экспедиция, cz. 2, Warszawa 2005.

4. Pado A., Успех-2, Warszawa 2003.

5. Pado A., Успех-3, Warszawa 2004.

6. Родимкина А., Райли З., Ландсман Н., Россия сегодня, Варшава 2003.

7. Родимкина А., Ландсман Н., Россия: день сегодняшний, Варшава 2005.

8. Родимкина А., Ландсман Н., Россия день за днем, выпуск 1, Санкт-Петербург 2010.

9. Родимкина А., Ландсман Н., Россия день за днем, выпуск 2, Санкт-Петербург 2011.

Материалы из Интернета и других источников, адаптированные для работы на занятиях, аудио- и видеозаписи.

Gramatyka i ortografia

1. Bogusławski A., Fleksja rosyjska, Warszawa 2005.

2. Dziewanowska D., Ćwiczenia praktyczne z ortografii dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Kraków 1996.

3. Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.

4. Gołubiewa A., Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, t. 1, Warszawa 1999.

5. Kowalska N., Krawczyk L., Zaron Z., Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego, Warszawa 1978.

6. Гвоздев А.Н., Очерки по стилистике русского языка, Москва 1965.

7. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П., Грамматическая правильность русской речи, Москва 2004.

8. Шелякин М.А., Справочник по русской грамматике, Москва 2005.

9. Розенталь Д.Э., Русский язык, Москва 2005.

10. Всеволодова М.В., Потапова Г.Б., Способы выражения временных отношений, Москва 1973.

11. Материалы из Интернета

Multimedia

1. Kaźmierczak A., Kędzierska L., Matwijczyna D., Русский язык. Подготовительные материалы к экзамену TELC, Русский язык плюс В2, Приложение (Понимание при аудировании. Устный экзамен), Lublin 2006.

2. Барышникова Е.Н., Денисова А.А., Чебурашка и его друзья: Пособие по развитию речи с использованием мультфильмов, Москва 2006.

3. Бердичевский А., Вегвари В., Ковалев К, Пассов Е., Поор З., Диалог с Россией. Видеокурс для продвинутого этапа, Санкт-Петербург 2002.

4. Бердичевский А . , Архангельская Э. , Игнатьева Л., Курпниеце Р., Почему это произошло ? Видеокурс по межкультурному общению для бизнесменов, имеющих деловых партнеров в России, Рига 2008;

5.Аудио- и видеоматериалы из Интернета

Metody i kryteria oceniania:

Prace kontrolne (sprawdziany pisemne i ustne), bieżące przygotowanie do zajęć, regularny udział i aktywność, prace domowe. Próg zaliczeniowy w przypadku prac kontrolnych i innych zadań wynosi 60%.

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego, a następnie ustnego jest uzyskanie zaliczenia z Praktycznej nauki języka rosyjskiego. Zaliczenie jest wystawiane na ostatnich zajęciach w semestrze na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz pozytywnych ocen z prac kontrolnych i kolokwiów, wypracowań, prac domowych i innych zadań.

Egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej.

Część pisemna egzaminu składa się z dyktanda (50 p.), streszczenia (50 p.), testu gramatycznego (100 p.). Część ustna obejmuje wypowiedź na jeden ze zrealizowanych w ciągu roku tematów oraz tłumaczenie zdań (100 p.).

Student zdaje egzamin pisemny, a następnie ustny jeżeli procentowo liczba uzyskanych przez niego punktów z każdej części stanowi 60%.

Podlegające ocenie zadania (pisemne i ustne) sprawdzają stopień realizacji następujących efektów kształcenia:

Filologia rosyjska

K_W01; K_W02, K_U01; K_U02

Lingwistyka stosowana

K_W01; K_W02; K_U01; K_U02

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy, Anna Graszek-Tańska, Dorota Paśko-Koneczniak, Kamila Sadowska-Krahl, Piotr Zemszał, Tatiana Zinowjewa
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy, Dorota Paśko-Koneczniak, Kamila Sadowska-Krahl, Piotr Zemszał, Tatiana Zinowjewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

GRAMATYKA+ORTOGRAFIA (J. Brzykcy)

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGaCk0_N-E4Y1ECEx8ZOLaX205G0Klayt7s9s3AbUiCQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=88a77477-fac8-4303-8c73-5b14f4583e9e&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

PNJR Multimedia (dr Dorota Paśko-Koneczniak)

Moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1504

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aBZhXdugtWx2PLxmVpyWolg4NUlbHvqUW3MWCOe9lpD81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6c73d62e-b3cc-4135-a6ec-4b3ebe578f1a&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis:

Zob. informacje ogólne.

Literatura:

Zob. informacje ogólne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Graszek-Tańska, Irena Matczyńska, Dorota Paśko-Koneczniak, Kamila Sadowska-Krahl, Piotr Zemszał, Tatiana Zinowjewa
Prowadzący grup: Irena Matczyńska, Dorota Paśko-Koneczniak, Kamila Sadowska-Krahl, Piotr Zemszał, Tatiana Zinowjewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Pełny opis:

Zob. informacje ogólne.

Literatura:

Zob. informacje ogólne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Graszek-Tańska, Magdalena Grupa-Dolińska, Irena Matczyńska, Dorota Paśko-Koneczniak, Kamila Sadowska-Krahl, Tatiana Zinowjewa
Prowadzący grup: Magdalena Grupa-Dolińska, Irena Matczyńska, Dorota Paśko-Koneczniak, Kamila Sadowska-Krahl, Tatiana Zinowjewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Pełny opis:

Zob. informacje ogólne.

Literatura:

Zob. informacje ogólne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)