Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS3Z-SL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, III rok 1 semestr, filologia rosyjska (s1)
Przedmioty z języka rosyjskiego - III rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Seminarium licencjackie - III rok 1 semestr (wymagania etapowe)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość kultury, historii i literatury rosyjskiej oraz zagadnień językoznawczych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Seminarium licencjackie trwa dwa semestry, w związku z czym przewiduje się następujący nakład pracy studenta/studentki:


- I semestr (6 punktów ECTS, zaliczenie z oceną)=180 godzin, w tym: godziny realizowane z promotorem (udział w seminarium) - 30 godzin; praca indywidualna studenta/studentki – 160 godzin (konsultacje i praca z promotorem - 60 godzin; samodzielne przygotowanie studenta/studentki, tj. zebranie bibliografii, zaznajomienie się z literaturą przedmiotu, opracowanie koncepcji pracy, napisanie konspektu i jednego z rozdziałów pracy – 100 godzin).


- II semestr (10 punktów ECTS, zaliczenie z oceną)=300 godzin, w tym: godziny realizowane z promotorem (udział w seminarium) - 30 godzin; praca indywidualna studenta/studentki: 270 godzin (konsultacje i praca z promotorem - 100 godzin; przygotowanie pracy, tj. napisanie pozostałych jej części i dopracowanie pod względem merytorycznym i formalnym - 170 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka

W1: ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06)

W2: ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w filologii w stopniu zaawansowanym (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka

U1: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii (K_U06)

U2: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)

U3: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_U08)

U4: potrafi odpowiednio wyznaczyć priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_U09)

U5: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U10)

U6: umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U13)

U7: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków (K_U16)

U8: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację (K_U17)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

K2: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur (K_K06)


Metody dydaktyczne:

referat, dyskusja, pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć przewidzianych na dwa semestry jest napisanie przez studenta/studentkę pracy licencjackiej (dyplomowej).

Pełny opis:

Nauka obejmuje m.in.:

- wybór zakresu pracy i ustalenie tematu szczegółowego

- poszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy, tj: przeprowadzanie kwerendy bibliotecznej i – jeśli wymaga tego opracowanie tematu pracy – archiwalnej, oraz szukanie materiałów w Internecie

- sporządzenie bibliografii i opracowanie zebranego materiału

- przygotowanie konspektu pracy

- napisanie kolejnych rozdziałów pracy zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi prac dyplomowych

Literatura:

Dostosowana do tematu pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia seminarium

Zaleca się, aby podstawą uzyskania zaliczenia semestru zimowego było ustalenie tematu pracy, opracowanie jej konspektu i ukończenie jednego z rozdziałów pracy, zaś podstawą zaliczenia semestru letniego - ukończenie pracy dyplomowej, umożliwiające dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego.

Ostateczna kwestia zaliczenia każdego semestru zależy od promotora i związana jest z sytuacją określonego studenta/studentki, specyfiką subdyscypliny czy tematu, koniecznością przeprowadzenia określonych badań, itd.

Ocena końcowa za uczestnictwo w seminarium wystawiana jest na podstawie zaangażowania i systematyczności w pisaniu pracy dyplomowej i nie jest równoznaczna z oceną samej pracy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grupa-Dolińska, Anna Kościołek
Prowadzący grup: Magdalena Grupa-Dolińska, Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej zgodnie z wymogami formalnymi stawianymi tego rodzaju pracom, a także prezentacja opracowanych treści w formie referatów (wypowiedzi, sprawozdań ustnych) na seminarium.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online z wykorzystaniem platformy Moodle oraz MS Teams.

Pełny opis:

dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK

Problematyka seminarium obejmuje

1. zagadnienia kontekstów kulturowych literatury rosyjskiej, przede wszystkim XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem odzwierciedlenia w literaturze duchowości i obrzędowości prawosławia;

2. zagadnienia rosjoznawcze (w szczególności dzieje i kultura Rosji, edukacja, duchowość prawosławna, rosyjska myśl filozoficzna).

Istnieje możliwość własnej propozycji tematu pracy dyplomowej.

dr Magdalena Grupa-Dolińska

Problematyka seminarium:

1. Wybrane aspekty związane z frazeologią rosyjską (również w aspekcie porównawczym - na tle frazeologii polskiej);

2. Język, kultura i historia staroobrzędowców w Polsce;

3. Język, kultura i historia mieszkańców Wierszyny (polskiej wsi na Syberii);

4. Zagadnienia związane z dwujęzycznością i polsko-rosyjskim kontaktem językowym (interferencja międzyjęzykowa);

5. Polsko-rosyjskie relacje dwustronne (w szczególności zagadnienia związane ze stosunkami społecznymi: wzajemnym postrzeganiem, stereotypami).

Istnieje możliwość własnej propozycji tematu pracy dyplomowej.

Literatura:

Dobór literatury przedmiotu zależy od konkretnego tematu pracy. Temat pracy może być sformułowany samodzielnie lub wspólnie z promotorem, musi być zatwierdzony przez promotora.

Wykaz literatury z zakresu techniki pisania pracy dyplomowej

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Święcicki M. Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1986.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy, Magdalena Grupa-Dolińska
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy, Magdalena Grupa-Dolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej zgodnie z wymogami formalnymi stawianymi tego rodzaju pracom, a także prezentacja opracowanych treści w formie referatów (wypowiedzi, sprawozdań ustnych) na seminarium.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online z wykorzystaniem platformy Moodle oraz MS Teams.

Pełny opis:

dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK

Problematyka seminarium:

1. Społeczno-kulturalne konteksty literatury rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury rosyjskiej emigracji I i II fali.

2. Życie kulturalne rosyjskiej emigracji.

3. Rosyjska twórczość kobieca.

dr Magdalena Grupa-Dolińska

Problematyka seminarium:

1. Wybrane aspekty związane z frazeologią rosyjską (również w aspekcie porównawczym - na tle frazeologii polskiej);

2. Język, kultura i historia staroobrzędowców w Polsce;

3. Język, kultura i historia mieszkańców Wierszyny (polskiej wsi na Syberii);

4. Zagadnienia związane z dwujęzycznością i polsko-rosyjskim kontaktem językowym (interferencja międzyjęzykowa);

5. Polsko-rosyjskie relacje dwustronne (w szczególności zagadnienia związane ze stosunkami społecznymi: wzajemnym postrzeganiem, stereotypami).

Istnieje możliwość własnej propozycji tematu pracy dyplomowej.

Literatura:

Dobór literatury przedmiotu zależy od konkretnego tematu pracy. Temat pracy może być sformułowany samodzielnie lub wspólnie z promotorem, musi być zatwierdzony przez promotora.

Wykaz literatury z zakresu techniki pisania pracy dyplomowej

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Święcicki M. Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1986.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grupa-Dolińska, Bożena Zilborowicz
Prowadzący grup: Magdalena Grupa-Dolińska, Bożena Zilborowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej zgodnie z wymogami formalnymi stawianymi tego rodzaju pracom, a także prezentacja opracowanych treści w formie referatów (wypowiedzi, sprawozdań ustnych) na seminarium.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online z wykorzystaniem platformy Moodle oraz MS Teams.

Pełny opis:

dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK

Problematyka seminarium:

1. Społeczno-kulturalne konteksty literatury rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury rosyjskiej emigracji I i II fali.

2. Życie kulturalne rosyjskiej emigracji.

3. Rosyjska twórczość kobieca.

dr Magdalena Grupa-Dolińska

Problematyka seminarium:

1. Wybrane aspekty związane z frazeologią rosyjską (również w aspekcie porównawczym - na tle frazeologii polskiej);

2. Język, kultura i historia staroobrzędowców w Polsce;

3. Język, kultura i historia mieszkańców Wierszyny (polskiej wsi na Syberii);

4. Zagadnienia związane z dwujęzycznością i polsko-rosyjskim kontaktem językowym (interferencja międzyjęzykowa);

5. Polsko-rosyjskie relacje dwustronne (w szczególności zagadnienia związane ze stosunkami społecznymi: wzajemnym postrzeganiem, stereotypami).

Istnieje możliwość własnej propozycji tematu pracy dyplomowej.

Literatura:

Dobór literatury przedmiotu zależy od konkretnego tematu pracy. Temat pracy może być sformułowany samodzielnie lub wspólnie z promotorem, musi być zatwierdzony przez promotora.

Wykaz literatury z zakresu techniki pisania pracy dyplomowej

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Święcicki M. Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1986.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek, Monika Krajewska
Prowadzący grup: Anna Kościołek, Monika Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej zgodnie z wymogami formalnymi stawianymi tego rodzaju pracom, a także prezentacja opracowanych treści w formie referatów (wypowiedzi, sprawozdań ustnych) na seminarium.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online z wykorzystaniem platformy Moodle oraz MS Teams.

Pełny opis:

dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK

Problematyka seminarium:

1. Społeczno-kulturalne konteksty literatury rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury rosyjskiej emigracji I i II fali.

2. Życie kulturalne rosyjskiej emigracji.

3. Rosyjska twórczość kobieca.

dr Magdalena Grupa-Dolińska

Problematyka seminarium:

1. Wybrane aspekty związane z frazeologią rosyjską (również w aspekcie porównawczym - na tle frazeologii polskiej);

2. Język, kultura i historia staroobrzędowców w Polsce;

3. Język, kultura i historia mieszkańców Wierszyny (polskiej wsi na Syberii);

4. Zagadnienia związane z dwujęzycznością i polsko-rosyjskim kontaktem językowym (interferencja międzyjęzykowa);

5. Polsko-rosyjskie relacje dwustronne (w szczególności zagadnienia związane ze stosunkami społecznymi: wzajemnym postrzeganiem, stereotypami).

Istnieje możliwość własnej propozycji tematu pracy dyplomowej.

Literatura:

Dobór literatury przedmiotu zależy od konkretnego tematu pracy. Temat pracy może być sformułowany samodzielnie lub wspólnie z promotorem, musi być zatwierdzony przez promotora.

Wykaz literatury z zakresu techniki pisania pracy dyplomowej

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Święcicki M. Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1986.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)